Γνωρίζοντας τον νέο Διευθυντή Γραμματείας του URBACT

Teofil Gherca

Με 17 χρόνια εμπειρίας σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, στη διαχείριση προγραμμάτων και στη χάραξη πολιτικής, ο Teofil Gherca ανέλαβε επίσημα το ρόλο του διευθυντή της γραμματείας του URBACT.

Γνωρίστε τον λίγο καλύτερα και μάθετε για το όραμά του για το μέλλον!

Με σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και στη δημόσια διοίκηση, ο Teofil εργάστηκε επί 11 χρόνια για την κυβέρνηση της Ρουμανίας στο Υπουργείο Μεταφορών και στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο υπουργείο, ήταν διευθυντής για εννέα χρόνια, προϊστάμενος των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν για τον χωροταξικό σχεδιασμό, τις εδαφικές και αστικές πολιτικές και την εδαφική συνεργασία. Πιο πρόσφατα, εργάστηκε ως επικεφαλής της μονάδας διοίκησης και διαχείρισης στο ESPON EGTC - τον μοναδικό δικαιούχο του προγράμματος ESPON. Επί έξι χρόνια ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού, τις δημόσιες συμβάσεις, την υποβολή εκθέσεων και τις διοικητικές δραστηριότητες.

Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Teofil, και να ανακαλύψουμε τα οράματά του!

Πώς πιστεύετε ότι το URBACT ξεχωρίζει στο αστικό τοπίο της ΕΕ;

Τα τελευταία χρόνια, η αστική ανάπτυξη αποτελεί καυτό θέμα στις ατζέντες της ΕΕ και των κρατών μελών. Από αυτή την άποψη, το URBACT έχει αποκτήσει μια σταθερή φήμη ως πρόγραμμα της ΕΕ, προσφέροντας οφέλη στις πόλεις από το 2002. Οι ενδιαφερόμενοι σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι βέβαιοι για την ικανότητα του προγράμματος να εξασφαλίζει στις πόλεις τη σχετική υποστήριξη κατά την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων.

Η προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω" είναι το κλειδί για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των πόλεων να συνεργαστούν σε όποια θέματα θεωρούν πιο σημαντικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μέθοδος URBACT - δηλαδή η συμμετοχική και ολοκληρωμένη προσέγγιση μαζί με την προσανατολισμένη στη δράση ανταλλαγή και μάθηση - έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός τρόπος προκειμένου οι πόλεις να  ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να δράσουν.

Επιπλέον, η εξατομικευμένη υποστήριξη που παρέχεται σε όλους τους εταίρους των εγκεκριμένων δικτύων από τη Γραμματεία του URBACT μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και γνώσεων, είναι μια ιδιαιτερότητα του προγράμματος και ένας σημαντικός λόγος που έχει επιτύχει!

 

 

Teofil Gherca

Εντός της επόμενης προγραμματικής περιόδου, ποια είναι τα βασικά θέματα και εργαλεία στα οποία πρέπει να δώσει προσοχή και να αξιοποιήσει το URBACT;

Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε όσα έκαναν εξ αρχής το URBACT ένα επιτυχημένο πρόγραμμα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι το νέο πρόγραμμα αποτελεί εξέλιξη και όχι επανάσταση, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει ορισμένες καινοτομίες. Στόχος μας είναι το URBACT να αγκυροβοληθεί καλύτερα στη συνολική προσφορά της ΕΕ για τη στήριξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Οι πυλώνες του νέου προγράμματος είναι οι ίδιοι με το προηγούμενο πρόγραμμα: συνεργασία μέσω της δικτύωσης των πόλεων, ανάπτυξη ικανοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων. Φυσικά, παραμένουμε ένα πρόγραμμα "από κάτω προς τα πάνω", που ακούει και ανταποκρίνεται στις ανάγκες που εντοπίζουν οι κύριοι δικαιούχοι μας, δηλαδή οι πόλεις όλων των μεγεθών.

Μεταξύ των καινοτομιών, έχουμε ως στόχο να επιτύχουμε τον εξ ορθολογισμό τριών διατομεακών αρχών: ισότητα φύλων, πράσινη οικονομία και ψηφιακός μετασχηματισμός. Όλα τα έργα θα πρέπει να ενσωματώνουν, με προσαρμοσμένο τρόπο, αυτές τις αρχές και θα παρέχουμε μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές και εξατομικευμένη υποστήριξη στα δίκτυα για να το επιτύχουν. Προσβλέπουμε επίσης στην ενίσχυση της συνεργασίας και των συνεργειών μας με την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, όσον αφορά τις δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και γνώσεων. Η συνεργασία των εθνικών σημείων επαφής του URBACT και των εθνικών σημείων επαφής της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας είναι απαραίτητη, για να εξασφαλιστεί ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα έχουν σαφή εικόνα για την ευρεία προσφορά της ΕΕ όσον αφορά τη στήριξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων μέσων και προγραμμάτων.

Επιπλέον, για πρώτη φορά θα μπορέσουμε να εντάξουμε επίσημα στο URBACT πόλεις από πέντε προ ενταξιακές χώρες. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τις εθνικές κυβερνήσεις, τις πόλεις και άλλους σχετικούς φορείς από τις χώρες αυτές, ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή την πιο κατάλληλη υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει το URBACT για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις νέες πόλεις.

Ποιο είναι το όραμά σας για το μέλλον του URBACT;

Προσωπικά, ελπίζω ότι το URBACT θα συνεχίσει να προσφέρει, για μεγάλο χρονικό διάστημα, την εξατομικευμένη υποστήριξη που παρείχε τόσο καλά τα τελευταία χρόνια. Οι ενδιαφερόμενες πόλεις θα πρέπει να βρουν την καλύτερη λύση σε σχέση με τις αστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, επωφελούμενες από το πρόγραμμα μέσω της συνεργασίας με ομότιμους, της βελτίωσης των ικανοτήτων και της αμοιβαίας μάθησης. Το URBACT θα πρέπει να είναι τόσο ευέλικτο και καινοτόμο όσο και οι πόλεις μας, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να πειραματιστούν και να δοκιμάσουν δράσεις.

Για το μέλλον, θα πρέπει επίσης να είμαστε σε θέση να βρούμε τα καλύτερα μέσα για να εξασφαλίσουμε συγκεκριμένη υποστήριξη σε σχέση με την παρακολούθηση της συνέχειας των οριστικοποιημένων δικτύων. Έτσι ώστε, οι πόλεις του URBACT να μπορούν να έχουν περισσότερα ολοκληρωμένα σχέδια δράσης που θα μετατρέπονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και επενδύσεις. Επιπλέον, πρέπει να ανοίξουμε ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα σε περισσότερες πόλεις όλων των μεγεθών και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που είναι φορείς αλλαγής - όπως ΜΚΟ, πανεπιστήμια, επιχειρηματίες και η νεολαία.

Ποιο είναι το μήνυμά σας για τις πόλεις που σκέφτονται να υποβάλουν αίτηση στην επόμενη πρόσκληση του URBACT;

Ενθαρρύνουμε όλες τις πόλεις να θέσουν τις προτεραιότητές τους και να οικοδομήσουν εταιρικές σχέσεις με αφοσιωμένους ανθρώπους. Όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα το URBACT θα συνοδεύσει τα επιλεγμένα δίκτυα στο ταξίδι τους για να διασφαλίσει ότι η εμπειρία που θα έχουν θα προσφέρει προστιθέμενη αξία σε όλους τους πολίτες και τις περιοχές που συμμετέχουν στα χρηματοδοτούμενα έργα.

Προετοιμαστείτε για να συμμετέχετε στην επόμενη πρόσκληση του URBACT για τα δίκτυα σχεδιασμού δράσεων στις αρχές του 2023! Μπορείτε ήδη να αρχίσετε να μοιράζεστε ιδέες και να αναζητήσετε συνεργάτες χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναζήτησης συνεργατών!

Submitted by mpapoutsi on 28/11/2022