Покана за представяне на добри практики в местното развитие по Програма УРБАКТ

Edited on 18/04/2024

Програма УРБАКТ IV обяви поканата за добри практики в периода 15 април - 30 юни 2024 г. 

Поканата има за цел да идентифицира добри практики, прилагани от европейските местни власти. Практиките, отличени по поканата ще получат етикет по Програма УРБАКТ, ще бъдат популяризирани на европейско и национално ниво, и ще имат възможността на по-късен етап да ръководят мрежи от общини по трансфер на тези добри практики. 

Избраните местните власти, носители на добри практики, ще бъдат представени с помощта на УРБАКТ на Фестивала на европейските общини, 8-10 април 2025 г. във Вроцлав, Полша и популяризирани чрез разнообразните комуникационните средства на програмата и Европейската комисия (Генерална дирекция „Регионално и градско развитие“). 

Call for Good Practices

Допустими кандидати и практики

Допустимите кандидати по поканата включват общините и техните райони, както и общинските дружества и предприятия. Няма ограничение по големина (население). 

Добрите практики може да са реализирани в която и да е основна област на местното развитие, в т.ч.: икономика, социално включване, зелен или енергиен преход, дигитален преход, равнопоставеност, културно наследство, миграция, благоустройство и обновяване, и пр. Важно е да имат интегриран характер. Добрата практика доказано работи и води до реални резултати, и може да се препоръка като модел за възможно адаптиране и прилагане от други местни власти. 

Оценка

Подадените предложения за добри практики ще се оценяват по 4 равностойни по тежест критерия:

Удачност – оценката ще търси съответствие с целите на Политиката на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г., целите за устойчиво развитие на ООН и Градския дневен ред на ЕС.

Интегрираност и партньорство – ще се оценяват включването на заинтересованите страни при планирането и изпълнението на съответната практика, както и отчитането/интегрирането на основни екологични, икономически и социални аспекти.  

Въздействие на местно ниво – ще се оценят ползите от прилагането на добрата практика за съответната територия,  в т.ч. по възможност и броя на нейните „ползватели/бенефициенти“. Кандидатите ще трябва да изложат проблемите или нуждите, адресирани от практиката и нейната добавена стойност. 

Възможност за трансфер от други местни власти – ще се оцени и потенциала за адаптиране и трансфер от други европейски общини със сходни проблеми и нужди. 

Може да се кандидатства с повече от едно предложение за добра практика.

Кандидатстване

За да подадат своята добра практика кандидатите следва да попълнят опростен електронен формуляр чрез системата EUSurvey: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/good_practices

Формулярът съдържа описание на кандидата и на неговата практика (времеви, икономически, технически и пр. характеристики) и друга информация, необходима за последващата оценка на предложенията. 

В помощ на кандидатите Секретариатът на УРБАКТ е подготвил поредица въпроси, касаещи практиките: https://urbact.eu/sites/default/files/2024-04/Annex-questions.docx

Отговорите на тези въпроси впоследствие може директно да се копират и въведат в електронния формуляр. 

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2024 г., 14.00 часа, централно европейско време

На адрес: https://urbact.eu/get-involved са достъпни всички необходими документи и връзки, касаещи поканата. В периода април – юни предстоят и поредица уебинари, посветени на нея. Връзките за включване в тях също са на посочения адрес. 

 

Submitted by psimeon on 18/04/2024