Geolocation
POINT (19.145136 51.919438)
 • Sieci Transferu Innowacji: jak wybrać dobry projekt

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Partner Search Tool - Innovation Transfer Networks
  23/01/2024

  Nabór do Sieci Transferu Innowacji URBACT został otwarty, a wraz z nim gotowe jest narzędzie wyszukiwania partnerów, które pozwoli miastom rozwinąć partnerstwa europejskie.

  News
  From urbact
  Off

  Nabór na Sieci Transferu Innowacji został właśnie otwarty, a wraz z nim  zaktualizowane zostało narzędzie wyszukiwania partnerów. Jest ono gotowe do pomocy miastom w rozwijaniu partnerstw europejskich.

   

  Trwający do 20 marca 2024 r. nabór różni się nieco od innych naborów URBACT: pula dostępnych pomysłów na projekty opiera się na projektach Urban Innovative Actions przeprowadzonych w latach 2016-2023 i tylko te miasta mogą być liderami Sieć Transferu. Jest to wyjątkowa okazja, aby dostosować nowo przetestowaną innowację do swojego miasta.  

  Obecnie do wyboru jest ponad 20 tematów obejmujących energię odnawialną, ubóstwo w miastach, migrację, mieszkalnictwo, bezpieczeństwo,  jakość gruntów i powietrza, kulturę i dziedzictwo, zmiany demograficzne i transformację cyfrową.  

  Przyjrzeliśmy się bliżej tym propozycjom, aby pomóc Wam zidentyfikować te, które mogą najbardziej zainteresować Wasze miasta.

  Energia

  Ubóstwo energetyczne jest priorytetowym tematem w wielu  miastach europejskich, zwłaszcza w sytuacji gdy ceny energii wzrosły w następstwie trwającej wojny w Ukrainie. Getafe (ES) opracowało nowy, oparty na danych model identyfikacji i zapobiegania ubóstwu energetycznemu, współpracując z różnymi wydziałami miasta w celu rozpoznania ukrytego ubóstwa. Ukierunkowane działania można następnie przeprowadzić na poziomie jednostki/mieszkania, budynku lub dzielnicy. Getafe wykazało, że podejście to było skuteczne w zmniejszaniu ubóstwa energetycznego. Czy brzmi to jak narzędzie, z którego mogłoby skorzystać Wasze miasto? 

  Opierając się na partycypacyjnym podejściu do transformacji energetycznej, Leidel (BE) stworzyło lokalną społeczność energetyczną, mającą zapewnić mieszkańcom przystępną cenowo, odnawialną, lokalnie wytwarzaną i autonomicznie zarządzaną energię elektryczną. RE/SOURCED opiera się na dynamice czystej energii w całej Europie, zgodnie z pakietem Czysta energia dla wszystkich Europejczyków. Jego wyniki są bardzo ważne dla innych miast, które stawiają gospodarkę cyrkularną oraz obywateli w centrum transformacji energetycznej.

  Jakość powietrza/gleby

  Miasta, które chcą poprawić jakość powietrza lub gleby, powinny przyjrzeć się w szczególności trzem innowacyjnym działaniom. Baia Mare (RO) proponuje rewolucyjne podejście do odzyskiwania gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi przy użyciu roślin i zwracania ich społeczności. Adaptowalna dynamiczna platforma i zestaw narzędzi mogą pomóc w określeniu najlepszego sposobu wykorzystania terenu. Dwa włoskie miasta opracowały modele zorientowane na obywateli i oparte na danych w celu poprawy jakości powietrza. Ferrara (IT) stworzyła niedrogie czujniki i mobilne stacje jakości powietrza w celu mapowania stref wysokiej emisji i przekształcenia ich w zielone lasy miejskie. Portici (IT) również opracowało szeroko zakrojony system monitorowania oparty na nauce obywatelskiej, połączony z działaniami edukacyjnymi i wydarzeniami promującymi zmianę zachowań.

  Narzędzia cyfrowe

   W kilku miastach, do wspierania polityki i podejmowania decyzji w różnych dziedzinach, wykorzystano narzędzia cyfrowe. Wiedeń (AT) opracował rozwiązania ICT w celu ustanowienia nowych standardów w zakresie wniosków budowlanych i pozwoleń na budowę. Narzędzie to można dostosować do innych procesów wydawania pozwoleń w miastach, dzięki czemu biurokracja staje się bardziej wydajna, przejrzysta i opłacalna. Heerlen (NL) stworzyło innowacyjną platformę cyfrową w celu poprawy przestrzeni publicznej, wspierania zaangażowania społeczności i rewitalizacji lokalnych obszarów. Platforma crowdsourcingu prac publicznych umożliwia wykonanie przez obywateli zadań konserwacyjnych, w zamian za punkty, które można wykorzystać w lokalnych sklepach i barach. Podejście cyfrowe zostało również przyjęte przez Rawennę (IT) w procesie rewitalizacji miejskiej w dzielnicy Darsena. Wykorzystując wspólnotowe gromadzenie danych, infrastruktura cyfrowa wspiera podejmowanie decyzji, promocję oraz opowiadanie lokalnych historii. Wykazała ona zwiększone zaangażowanie mieszkańców w ewolucję Darseny z opuszczonego portu w atrakcyjny ekosystem miejski. Sieć mogłaby skupić się na dostosowaniu zarówno procesów technologicznych, jak i metodologicznych do innych miast europejskich.  

  Rennes (FR) zajęło się kwestią bezpośrednich rozwiązań e-administracji,  projektując portal do wielokrotnego wykorzystania danych przy jednoczesnym zagwarantowaniu prywatności i interesów usług publicznych. Interfejs danych miejskich wielokrotnego użytku jest w 100% open source’owy i może być skalowalny do potrzeb miast, które chcą wykorzystać lokalne dane.

  Praca i umiejętności

  Nacisk na zieloną i cyfrową transformację oznacza, że rodzaje umiejętności siły roboczej w danym mieście muszą się do tych transformacji dostosowywać i wraz z nimi ewoluować. Eindhoven (NL) stoi w obliczu paradoksu polegającego na tym, że pomimo wysokiego wzrostu gospodarczego istnieje znaczny niedobór wykwalifikowanego personelu, szczególnie w zakresie rozwoju technologii niskoemisyjnych. Platform4Work przeprojektowuje ścieżkę zatrudnienia, opracowując "paszport umiejętności", restrukturyzując programy edukacyjne i zbliżając do siebie pracodawców i osoby poszukujące pracy. Aveiro (PT) pozycjonuje się jako obszar innowacji cyfrowych, ale boryka się z poważnymi niedoborami umiejętności cyfrowych. Miasto utworzyło pierwsze Tech City Living Lab, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty poprzez edukację STEAM, szkolenia, technologię i stawianie czoła lokalnym wyzwaniom. Cuenca (ES) wykorzystuje swoją specyficzną lokalizację w regionie leśnym do budowania innowacyjnego sektora biogospodarki, łącząc szkolenia, badania oraz inkubację i akcelerację rozwoju przedsiębiorstw związanych z leśnictwem. Wielokrotnie nagradzany model może zostać przeniesiony do innych miast UE z sektorem leśnym lub innym niszowym sektorem biogospodarki. 

  Kultura/dziedzictwo

  Miasta muszą wykorzystywać wszystkie dostępne im zasoby, aby poprawić  zarówno cyfrową, fizyczną, jak i kulturową jakość życia obywateli,. W Újbudzie (HU) połączono kulturę i platformy cyfrowe, aby stworzyć oddolne narzędzie do kreatywnego zarządzania zasobami kulturowymi w celu wzmocnienia spójności społecznej. Oprócz rzeczywistości cyfrowej stworzono fizyczną instytucję kultury, integrującą lokalne inicjatywy kulturalne i technologiczne, łącząc lokalną społeczność, sektor publiczny i prywatny. Miasta mogą badać zarówno niskobudżetowe interwencje, jak i duże inwestycje. Chalandri (EL) skupiło się na starożytnym zabytku - w tym przypadku akwedukcie Hadriana - jako narzędziu do rewitalizacji miasta i ożywienia życia społeczności. Wykorzystując podejście międzysektorowe, współtworzy lokalne projekty i wydarzenia kulturalne ze społecznościami, waloryzując lokalną historię i poprawiając opiekę nad wodą i zasobami naturalnymi. Można go zaadaptować do innych miast z różnymi rodzajami lokalnego dziedzictwa historycznego, aby budować zaufanie i pielęgnować społeczności. W Tilburgu (NL) miasto wykorzystuje kulturę jako czynnik transformacji społecznej. Rozwijanie ekosystemu kulturowego na obszarze mieszanym etnicznie i znajdującym się w niekorzystnej sytuacji pomaga łączyć osoby znajdujące się na marginesie a usługami publicznymi, z którymi powinni mieć  kontakt. W ramach 150 projektów dotarto do ponad 3 000 młodych ludzi, co miało pozytywny wpływ na zdrowie, zachowanie i bezpieczeństwo publiczne. 

  Włączenie społeczne

  Wiele miast przyjmuje innowacyjne i partycypacyjne podejście do rozwiązywania długotrwałych problemów wynikających z wykluczenia społecznego. Seraing (BE) zajmuje się problemem izolacji i budowaniem społeczności poprzez eksperymentalny projekt rewitalizacji przestrzeni publicznych w centrum miasta. Integracyjny proces planowania urbanistycznego i szkolenie lokalnych mieszkańców na nowo odkryły przestrzenie, czego rezultatem są realizowane obecnie projekty obywatelskie. Bardziej dostosowane do potrzeb podejście przetestowano w Landshut (DE), aby przezwyciężyć błędne koło w którym tkwią samotni rodzice niemogący pracować z powodu opieki nad dziećmi. Koncentrując się na zawodach związanych z opieką zdrowotną, które wymagają długich i elastycznych godzin pracy, miasto opracowało nową formę elastycznej opieki nad dziećmi. Samotni rodzice przechodzą szkolenie w zakresie opieki nad dziećmi, aby opiekować się dziećmi pracowników służby zdrowia w połączonym budynku. Stanowi to nowatorskie podejście do radzenia sobie z niedoborem wykwalifikowanych pracowników w niektórych zawodach, które nieproporcjonalnie dotykają kobiety.  

  Verona (IT) walczy z samotnością, spowodowaną zmianami demograficznymi i erozją więzi rodzinnych. Poprzez opracowanie "indeksu samotności" połączone z aktywowaniem zasobów społeczności, przedstawiciele miasta pracują nad rozpoznaniem i zmniejszeniem objawów samotności oraz poprawę samopoczucia.  

  Bruksela (BE) pracuje z problemem wynikającym z mało przystępnych cen mieszkań, z którym boryka się wielu obywateli, poprzez projekt współmieszkania, opracowany w ramach wspólnotowego funduszu powierniczego. Dzięki oddzieleniu własności gruntów od własności wybudowanych na nich budynków mieszkalnych, wyeliminowano spekulacje i skupiono się na zapewnieniu dostępnych mieszkań dla osób często zaniedbywanych: rodzin o niskich dochodach, osób starszych, bezdomnych i samotnych matek.  

  Utrecht (NL) proponuje podzielić się swoim innowacyjnym podejściem do przyjmowania i integracji nowo przybyłych do miasta, w szczególności osób ubiegających się o azyl. Całkowicie zmieniając sposób, w jaki nowoprzybyli są zakwaterowani, zintegrowani i przeszkoleni, tworzą znaczące spotkania wykraczające poza etykiety "uchodźcy" lub "miejscowego". Elastyczność i skupienie się na najbliższym otoczeniu ośrodków recepcyjnych umożliwi każdemu miastu, które dołączy do sieci, opracowanie własnej wersji, która połączy mieszkańców i przybyszów. 

  Bezpieczeństwo miejskie

  Zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni miejskich w nocy jest problemem wielu europejskich miast. Chcemy przyjrzeć się dwóm miastom oferującym nowe podejście do bezpieczeństwa miejskiego opartego na społeczności. Pireus (EL) opracował całościowy model, ustanawiając lokalną współpracę w zakresie zapobiegania przestępczości, platformę internetową do oceny zagrożeń fizycznych i cybernetycznych oraz interwencje przestrzenne w celu zabezpieczenia i upiększenia wrażliwych budynków. Turyn (IT) koncentruje się na multidyscyplinarnym podejściu do zarządzania przestrzenią publiczną i poprawy postrzegania przez mieszkańców bezpieczeństwa w nocy. Działania mające na celu zwiększenie potencjału terytorialnego, angażujące lokalne społeczności, sprawiły, że dzielnice stały się bardziej przyjazne do życia wieczorem.

  Który z nich jest dla Was?

  Miasta wyżej wymienione poszukują partnerów do transferu swoich praktyk i konkretnych innowacji. Możecie skorzystać z narzędzia wyszukiwania partnerów, aby skontaktować się z którymkolwiek z tych miast, aby dowiedzieć się więcej i wspólnie rozwijać sieć URBACT.  

  Strona Get Involved zawiera wszystko, czego potrzebujecie, aby ubiegać się o udział w Sieciach Transferu Innowacji URBACT!

 • EU City Lab - europejskie laboratorium miejskie na temat zmiany nawyków w kierunku zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego w Mouans-Sartoux - Francja

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  19/02/2024

  Dołączcie do nas w Mouans-Sartoux we Francji, gdzie dowiecie się, jak zmiana nawyków może prowadzić do zdrowszego i bardziej zrównoważonego miejskiego systemu żywnościowego!

  News
  From urbact
  Off

  Wydarzenie EU City Lab on Local Food Systems #1 odbędzie się w Mouans-Sartoux, we Francji, w czwartek 21 i piątek 22 marca 2024 roku. Jest to wydarzenie służące wymianie wiedzy, współorganizowane przez URBACT i Europejską Inicjatywę Miejską (EUI), przy wsparciu gminy Mouans-Sartoux.

  AGENDA WYDARZENIA

  Praktyczne informacje, które pomogą Ci zorganizować podróż do Mouans-Sartoux i przygotować się do uczestnictwa.

  To laboratorium EU City Lab skupi się na zmianie nawyków produkcyjnych, organizacyjnych i konsumpcyjnych na rzecz zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego w miastach. Poprzez dyskusje i wymianę wiedzy, sesje tematyczne, warsztaty i zajęcia grupowe, wydarzenie ma na celu zbadanie, w jaki sposób transformacja nawyków żywieniowych może wpłynąć na systemową transformację zrównoważonego rozwoju w europejskich miastach.

  Laboratorium jest wyjątkową okazją do:

  - dowiedzienia się więcej o dobrych praktykach Mouans-Sartoux w zakresie zbiorowego żywienia w szkołach

  - Zbadania, w jaki sposób inne miasta UE poszły za przykładem Mouans-Sartoux poprzez sieci transferu URBACT BioCanteens i BioCanteens#2.

  - Poznania innych dobrych praktyk wdrożonych przez miasta UE w celu wspierania zrównoważonego rozwoju lokalnych systemów żywnościowych.

  - Odwiedzenia kilku miejsc w Mouans-Sartoux i dyskusji z mieszkańcami na temat zrównoważonego rozwoju żywności w całym mieście, działań angażujących obywateli i  uczących się społeczności.

  - Omówienia sposobów, w jakie lokalne projekty na rzecz zdrowszych i bardziej zrównoważonych nawyków żywieniowych mogą być realizowane w kontekście różnych krajów i miast.

  - Lepszego zrozumienia europejskiego kontekstu systemów żywnościowych.

  Wydarzenie w Mouans-Sartoux będzie pierwszym z serii trzech laboratoriów miejskich UE poświęconych lokalnym systemom żywnościowym, badających systemową transformację żywności w europejskich miastach z różnych perspektyw tematycznych. Kolejne laboratoria zostaną zorganizowane w 2024 roku:

  - Zamówienia publiczne na rzecz bardziej lokalnej, sezonowej i zrównoważonej żywności - Liège, Belgia, 29 i 30 maja 2024 r.

  - Zrównoważone użytkowanie gruntów na cele rolno-spożywcze (miejsce i data zostaną wkrótce podane).

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o serii EU City Lab.

   

  Chcesz dowiedzieć się więcej o dotychczasowej pracy miast URBACT nad budowaniem zrównoważonych lokalnych systemów żywnościowych?

  Odwiedź platformę wiedzy URBACT na temat żywności i przeczytaj poniższe artykuły:

  O projekcie Sieci Transferu  BioCanteens i dobrej praktyce miasta Mouans-Sartoux:

  - Jégou, F., Zakup żywności to działanie rolnicze!, 8 listopada 2022 r.

  - Jégou, F., BioCanteens#2: miasta zaangażowane na rzecz demokracji i suwerenności żywnościowej, 13 października 2021 r.

  - Naśladowanie sąsiadów. Lekcje sieci transferu BioCanteens. Publikacja końcowa BioCanteens#1, czerwiec 2021 r.

   

  Prace URBACT w dziedzinie zdrowych i zrównoważonych lokalnych systemów żywnościowych oraz kontekst europejski i międzynarodowy:

  - Bonneau, M., Cities nurturing local food systems to fight climate change, 10 listopada 2021 r. (aktualizacja 21 grudnia 2023 r.).

  - Bonneau, M., Porozmawiajmy o żywności, 24 sierpnia 2022 r.

  - Bonneau, M., Wzmacnianie lokalnych ekosystemów żywnościowych: przepis na sukces?, 9 października 2020 r.

 • Dzień Informacyjny URBACT w Katowicach

  Krajowy Punkt URBACT przy Związku Miast Polskich zaprasza miasta oraz podmioty działające na rzecz miast do udziału na dniu informacyjnym do naboru na Sieci Transferu Innowacji, który odbędzie się dnia 27 Lutego 2024, w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Dąbrowskiego 23  w Katowicach.

  Rejestracja otwarta do poniedziałku 26-go, do 12:00

   

  AGENDA SPOTKANIA

   

  Agenda

  Poland

  W związku z otwarciem naboru na Sieci Transferu Innowacji, zapraszamy na Dzień Informacyjny dla województwa śląskiego, na którym przedstawimy ogólne założenia programu oraz nowego naboru.

  National URBACT Point
  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Katowice
  Off
  Open to a wider public
 • Sipping coffee in Sligo: How a commitment to community and attention to detail turned things around for downtown—one cup at a time

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Members of the Cities@Heart network
  06/12/2023
  07/12/2023


  The year is 2013 and few residents of Sligo, Ireland have heard of a BID, or Business Improvement District. Stakeholders in the local commerce sector operated independently and seldomly in cooperation with the County Council. Fast forward to December 6, 2023 when a group of 26 individuals from ten different countries all over Europe touched down in Sligo to glean best practices for city centre management. Sligo’s remarkable success story provided a fitting backdrop for the first transnational meeting of the Cities@Heart URBACT Action Planning Network.

  Ongoing

  Members of the Cities@Heart network and meeting attendees

  Network
  From urbact
  Off

  Formed in 2023 and piloted by the Greater Paris Metropolis as Lead Partner, the network Cities@Heart brings together 10 different local governments working to create tools for the improvement of city centres. The first network-wide gathering since the URBACT IV launch in 2023, this transnational meeting was a new step in the network journey, an opportunity to exchange and to observe the policies of host partner Sligo County Council and Sligo Business Improvement District. Following 10 different Baseline Study Visits conducted by Lead Expert Mar Santamaria Varas, this meeting also represents the network’s shift from the preparatory to activation phase.

  Network Map

  Meeting in the Land of Heart's Desire

  The first transnational meeting provided project partners the opportunity to obtain feedback on their baseline study visit in the form of the presentation of an overarching methodology to ground the study and set the course for the following two years of inter-european collaboration.

  To kick off the first morning of workshops, participants shared their experiences in the realm of public-private partnership. In Portugal, the budgetary risks taken to build one of the most ambitious road networks in Europe, both per capita and in area, led to some citizens being distrustful of the public-private paradigm. In Krakow (PL), the city approached the Wesoła District’s revitalization with workshops on prototyping solutions for shared spaces to build a sense of community and responsibility for its development among citizens. In Celje (SI), a vacant storefront was left to the use of local stakeholders, providing a successful brick-and-mortar testing ground for new ideas or projects. Back in Sligo, the public-private partnership has proved to be fruitful: the business perspective encourages an objective data-driven approach and the public sector can intervene to implement holistic policy improvements.

  Project partners participating in a morning workshop

  If we can make it in the city centre, we can make it anywhere

  A city centre is a microcosm of social functions and represents the most intricate iteration of urban complexity. While each project partner experiences their city centre in a different way, the network Baseline Study represents the structure of all city centers using a matrix contrasting 7 challenges with 5 indicators.

  From metropolises like Greater Paris (FR) or Krakow (PL)  to smaller cities like Fleurus (BE), for each partner, the diverse challenges may be more or less acute depending on the local context and the means available. Indeed, an imbalance in one of these topics or challenges can greatly aggravate the local context in the city centre, as evinced by the diagrams below.

  Network tool

  To showcase Sligo’s strengths and best practices, the meeting focused on the management of data and local commerce in the city centre. Sligo is a lovely town nestled in a blustery corner of northwest Ireland, minutes from the Atlantic Coast and known for being a literary “land of heart’s desire” with poet W.B. Yeats as a native son. Yet, none of these attributes bring to mind words like “innovation” or “world renowned”. Public policy in Ireland is centralised in Dublin and towns “west of the Shannon” are considered out of the purview of the national stage. In fact, Sligo had historically been “left behind” by urban development schemes deployed elsewhere in the Republic of Ireland.

  Urban solutions with a human approach

  This brings us back to the coffee anecdote… After living and working abroad in the U.S.A. and Australia, Sligo native Gail McGibbon decided to return home. In order to start what would become Ireland’s fourth BID, Gail McGibbon went to work in a seemingly slow way: meeting for a cup of coffee with likely every single business owner in the town, having no other overt objective than sharing a chat. In her seminal work, The Death and LIfe of Great American Cities, Jane Jacobs posits, “there must be eyes upon the street, eyes belonging to those we might call the natural proprietors of the street." While this declaration has taken on a “big brother” connotation since the book’s publication in 1961, the principle rings just as true today. In every city centre, there is a need to be aware of what is happening in the street and with our neighbors or shopkeepers to make sure all are safe and provided for. Indeed, neighborliness proved to be the perfect ingredient to kick-starting the town’s transformation.

  As Chief Executive Officer Martin Lydon explained, in a post-pandemic society, Sligo is leveraging cultural shifts to become a destination for young professionals, students and families seeking proximity to nature and a high level of services. Looking to attract a pool of potential inhabitants keen on finding property in the more affordable western coast of the country, Sligo has invested in a place branding campaign, infrastructure to increase connectivity and the tourism sector, inaugurating their National Surf Centre and a network of cycle paths.

  Turning the local economy around

  Now in 2023, the Sligo BID is healthy and counts 758 members. The BID and Sligo County have worked together tirelessly to introduce innovative measures for data collection, property management, tourism policy and event nightlife. Sligo has developed a Welcome Ambassador Programme, won the Purple Flag Award for night time economy, the label of Coach Friendly Destination and continues to attract international visitors curious about the town’s policies. In the end, Sligo’s shortcomings would eventually become strengths. The lack of urban sprawl meant that the town and county could promote closeness to nature and life at a human scale. The local counter-culture turned out to be a good thing for the health of the town’s high street district.

  Project partners visit the city centre


  The human-ness at the origins of Sligo’s strategy is well reflected in the national Irish Town Centre First strategy which is based at the LGMA and places pragmatism and open dialogue at the forefront. One of the measuring tools of the programme, the Town Centre Health Check Programme, is a public document that serves as an objective evaluation of the town’s progress in implementing best practices. National Coordinator Mairead Hunt presented the country’s policy at the transnational meeting in Sligo and highlighted three core principles: understanding the place, defining the place and enabling the place. The national meeting of Town Regeneration Officers shies away from speeches by elected officials and focuses on peer-to-peer learning.

  Soft approach, hard data

  And yet, Sligo’s strategy didn’t stop at a friendly chat. The county and BID got to work monitoring, measuring and adapting their strategies. Brían Flynn, Town Regeneration Officer, presented the town’s creative use of data in developing their policies. In 2023 the Irish business platform GeoDirectory released data on commercial vacancy in the country. At 25.4%, the rate in Sligo was listed as the highest in the country. In order to curb the negative press and further investigate the truth behind this report which seemed incomplete to local officials, the town decided to collect its own data in the form of a comprehensive land-use policy survey. The study is still being carried out but the town has already gained valuable knowledge on the vacancy profile of downtown property and 16 landowners have discovered the national Croí Conaithe scheme for refurbishment of vacant buildings.

  Brían Flynn presents Sligo’s data policies

  In turn, after witnessing Sligo policies first-hand through a series of site-specific visits and presentations, the network conducted a workshop on the subject of information gathering to address issues all along the chain of data management: identifying data sources, collecting data and data governance. While obtaining data can be simpler than expected, data-driven policy requires vision and advanced planning in order to identify independent sources of information and a successful, manageable tool for translating data into actionable proposals for city improvement.

  Network partners enjoy a performance of traditional Irish music at the Tourism Bureau

  An inaugural meeting for the network and for new URBACT participant Sligo, the event was opened by Cllr. Gerard Mullaney, Cathaoirleach of Sligo County Council and attended by Irish National URBACT Point Karl Murphy and Kristijan Radojčić of the URBACT Secretariat. The meeting was drawn to a close with a hike to glimpse the breathtaking vistas at the summit of the Knocknarea rock formation, providing a bird’s eye view of the Atlantic coast and the Sligo town centre.

  Network partners hike the Knocknarea rock formation

  With one meeting completed and the new year well on its way, the URBACT Cities@Heart network has three transnational meetings planned in Granada (ES), with the Quadrilatero Urbano Association (PT) and in Cesena (IT). Ensuing transnational meetings and those of Urban Local Groups (ULGs) will allow the network to share learnings and experiment small-scale actions over the next year.

  Network members :

  • The Greater Paris Metropolis, France
  • The City of Cesena, Italy
  • The City of Granada, Spain
  • The City of Osijek, Croatia
  • Amfiktyonies, a business development organization representing the City of Lamia, Greece
  • The City of Celje, Slovenia
  • The City of Fleurus, Belgium
  • The City of Sligo, Ireland
  • The Krakow Metropolis Association, Poland
  • The Quadrilátero Urbano Association, Portugal

   

   

 • Sylwia Widzisz-Pronobis

  I have been designing public space and public facilities for over 15 years, and I conduct workshops, trainings and community consultations on spatial solutions, revitalisation activities and public participation in design. I have experience in the implementation of social projects within a number of non-governmental organisations. I derive great satisfaction from working in a multidisciplinary group.

  I use the Design Thinking method in my work by testing various tools and techniques to facilitate the involvement of city dwellers in the design of spatial solutions. I explore methods to involve city dwellers and space users in architectural and urban design.

  I work with city councils as an expert on revitalisation, participation and socially engaged spatial planning. I am looking for design solutions that focus on people and their needs while respecting the existing and natural environment (nature-based design). I am currently working at the Silesian University of Technology and am involved in research projects in the field of Healthy and Climate Resilient City. I am a mentor in international and youth projects, where I can share my knowledge with young people who want to change their environment.

  I am willing to be involved in activities where residents can, with a little expert support, undertake changes to their environment themselves. I see my role in motivational, specialist and educational activities that support the creation of local community resources in the context of resilience building.

  Available for Ad-hoc expertise missions
  sylwid@gmail.com

  Expert can perform Ad hoc expertise missions at network and programme level in relation to:

   

  1. The design and delivery of (transnational) exchange and learning activities

   

  2. Thematic expertise:
  > Urban Design

   

   

   

 • Dzień Informacyjny do Sieci Transferu Innowacji

  Krajowy Punkt URBACT przy Związku Miast Polskich zorganizował Dzień Informacyjny dla miast oraz innych podmiotów działających na rzecz miast, dotyczący naboru na Sieci Transferu Innowacji w programie URBACT IV.
  Obecny nabór skupia się na transferze zrealizowanych w ramach programu Urban Innovative Actions projektów, w latach 2016-2023.

  Jak w poprzednich latach, w drugiej części spotkania gościliśmy punkty kontaktowe programów europejskich, których propozycje mogą być interesujące dla miast.

  Poland

  W związku z otwarciem naboru na Sieci Transferu Innowacji, zapraszamy na Dzień Informacyjny, na którym przedstawimy ogólne założenia programu oraz nowego naboru

  National URBACT Point
  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Off
  Open to a wider public
 • Falling in love with downtown: the URBACT Cities@Heart network is here!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

  As a part of the URBACT IV European Programme, ten European urban areas come together to form Cities@Heart, a network dedicated to sharing best practices and innovations for improving city centre management.

  News

  Osijek, Croatia

  Network
  From urbact
  Off

  Having a chat with your neighbourhood baker, running into an old friend, finding all you need in one place: these are just some of the reasons why we feel so attached to our city centres. However, today in the 21st century, city centres are facing more than just a little competition. From the rise of big-box stores and franchises to the omnipresence of online commerce, downtown areas have lost some of their edge. A result of urban sprawl and rising property values, the spatial fragmentation of our cities further strains the resilience of the high street. Amid all these challenges, city centres are well worth understanding, defending and improving. That’s where the URBACT Cities@Heart Action Planning network comes in.

  A programme supported by ERDF funds from the European Union, URBACT promotes sustainable urban development in Europe’s cities, both big and small. This year marks the beginning of URBACT IV, the fourth iteration of the programme with the launch of 30 Action Planning Networks throughout Europe and IPA countries. Harnessing an understanding of governance and recognizing the transverse coordination between the public, private and civic sectors as a driver for change, Cities@Heart partners will work together with a data-driven approach to plan, monitor and evaluate the implemented policies in the urban core. For the next 2.5 years, Cities@Heart will mobilise ten European urban areas. Network partners will work together to understand the way city centres function and create new monitoring tools to be used in city centre improvement initiatives.


  The Greater Paris Metropolis (Métropole du Grand Paris, France) coordinates the network in the role of Lead Partner. With a strong track record in downtown revitalisation policy, The Greater Paris Metropolis is a public entity representing 131 cities in the French capital region including the city of Paris. Endowed with extensive experience in local economy, architecture and urban planning, Barcelona-based Mar Santamaria Varas will assist the network as Lead Expert.

  The ten network partners include:

      The Greater Paris Metropolis, France (Lead Partner)
      The City of Cesena, Italy
      The City of Granada, Spain  
      The City of Osijek, Croatia
      Amfiktyonies, a business development organisation representing the City of Lamia, Greece
      The City of Celje, Slovenia
      The City of Fleurus, Belgium
      The City of Sligo, Ireland
      The Krakow Metropolis Association, Poland
      The Quadrilátero Urbano Association, Portugal

  Celje, Slovenia

  Each partner in the network is facing their own challenges: loss of inhabitants to the peripheries or the metropolitan areas, underdeveloped local commerce networks, conflicts generated by the intensive use of public space, the transition to walkable and carless environments, gentrification and over-tourism, gender equality and inclusion... Yet, all partners can agree on one thing: city centres are unique places and not just because they hold a certain affective charm: they truly are the lifeforce of our urban societies. Keeping the heart of downtown healthy is key to ensuring the vibrancy of local economies and the well-being of inhabitants.

  During the network’s lifespan, project partners will have the opportunity to travel throughout the European Union to see first-hand examples of city solutions driving change for better cities as they take part in transnational meetings hosted by the different project partners. To kick things off, the URBACT Secretariat hosted Summer University in Malmö, Sweden this past 28-30 August. Here, project partners met for the first time to discuss the framework of their networks, building capacity and learning more about the URBACT methodology for better cities. 

  Over the course of the autumn months, Lead Expert Mar Santamaria-Varas has travelled with the Greater Paris Metropolis to visit the ten project partners spread out across the European Union. From Poland to Greece, from Croatia to Portugal, the recent mobilities have provided a wealth of insight for this network of urban areas. The first transnational meeting of the network is planned for 6-7 December in Sligo, Ireland. After completing the Baseline Study Visit with Project Partners, the findings will allow the network to go from knowledge to action, laying out the roadmap for the next two years.

  With activities well underway, Cities@Heart is off to an exciting start. Check in regularly with the LinkedIn Page and the URBACT network webpage to stay up to date on project mobilities and findings!

 • Cities@Heart: an URBACT Network proposing solutions for city centres, the testing ground for addressing future urban challenges

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Baseline Study visit in Charenton-le-Pont, France

  In spite of urban sprawl and a franchise economy, city centres are on the rise! Cities@Heart is here to defend proximity and mixed use, making downtown more accessible and appealing for new generations.

  Articles

  Baseline Study visit in Charenton-le-Pont, France

  Network
  From urbact
  Off

  Cities@Heart is an URBACT Action Planning network bringing together ten urban areas from all across Europe. With three different time zones, contrasting demographics and over 12 official languages, the Cities@Heart network draws upon a diverse pool of urban professionals, civil servants and citizens dedicated to improving their downtown areas. Taking the form of an observatory, the network employs a broad approach to improving city centres. Rather than focusing on one aspect of local economy or urban planning, Cities@Heart is working to develop a tool to measure factors contributing to the success of city centres in places as diverse as Sligo, Ireland or Lamia, Greece, two of the project partners.

  A network to rethink public policies, governance models and decision-making tools for city centres

  As a response to this multifaceted challenge of city centre management, Cities@Heart proposes the creation of a shared methodology applicable to different types of urban contexts. Relying on a bottom-up approach integrating data management, this accessible, user-friendly framework will support decision-making processes as well as the implementation and efficiency of cross-cutting sustainable urban policies.

  The Cities@Heart methodology is based on five fundamental pillars:

  Governance: exploring existing models of town centre management (public vs. private, formal vs. informal) and new paradigms of participatory agreements among stakeholders in the form of multi-level partnership

  Integrated Public Policies: deploying policies that cut across multiple policy domains (housing, public services, mobility, public space, commerce, etc.)

  Decision-Making Tools: integrating data and indicators to support the analysis, formulation, and monitoring of implemented actions

  Sustainability: ensuring urban centres can adapt to climate change despite facing greater difficulties in comparison to the rest of the city (such as scarcity and limited space in public areas, a poorly maintained built environment, household incomes incapable of coping with transformation, etc.).

  Inclusion: providing optimal living conditions for all residents (regardless of gender, age, or background) and promoting personal autonomy through inclusive care

  Lamia, Greece

  The ten network partners include:

      The Greater Paris Metropolis, France (Lead Partner)
      The City of Cesena, Italy
      The City of Granada, Spain  
      The City of Osijek, Croatia
      Amfiktyonies, a business development organisation representing the City of Lamia, Greece
      The City of Celje, Slovenia
      The City of Fleurus, Belgium
      The City of Sligo, Ireland
      The Krakow Metropolis Association, Poland
      The Quadrilátero Urbano Association, Portugal


  The Cities@Heart Baseline Study

  Within the context of the URBACT methodology, each Lead Partner must conduct visits with the different partners comprising the network. These study visits allow the Lead Partner and Lead Expert to better understand the local context for each project partner all while revealing the commonalities shared across the network. During this phase, from June to December 2023, each partner in the network had the opportunity to host a visit in order to highlight their best practices but also their challenges: gentrification and over-tourism, adaptation to climate change, overuse or conviviality in the public space, improvement of local commerce networks and integration of new habits of consumption, creating a sense of belonging and identity, coordination between the public and private sectors or bolstering efforts for more inclusion and gender equality in the public space.

  Over the course of the Baseline Study, the network has also identified innovative solutions to these challenges in addition to methods for capacity building and scaling actions: collaborative models of town-centre management, data observatories and sectorial indicator tools, strategies to renovate listed buildings, greening initiatives for the public space, monitoring of tourism, revitalisation of vacant premises, night-life economy initiatives, creation of new commercial polarities around local markets or enlivening the city centre through festivals or citizen-based initiatives.

  Contextual Examples from the Network

  City centres have undergone significant changes in the past century. To understand the context of Cities@Heart, it is important to provide a brief historical background. With the advent of industrialisation, the early 1900’s witnessed the rapid growth of cities in Europe. These new metropolises developed and  gradually endowed themselves with new, more modern infrastructure and services. By the mid-20th Century, a phenomenon of urban sprawl could be observed, with peripheral, “sub-urban” areas offering a higher standard of living than the historic centres, then perceived as dense, unhealthy, and obsolete.

  However, starting in the second half of the 20th century, an awareness of the importance of historic centres began to emerge. European urban centres became a prominent target for urban regeneration initiatives. City centres started to be recognised for their crucial role in urban dynamics and social cohesion. From the 1970s, city management started directing resources to the historic centre. These oftentimes obsolete and abandoned central spaces gained prominence in spite of contradictory policies encouraging unlimited urban development in the preceding decades. In response to the renewed concern for urban areas, city centres are now poised to become the focus of urban transformation and revitalization initiatives.

  Today, city centres still represent an opportunity to address structural challenges in the transition to new urban models fuelled by the green transition and grounded in the principles of  proximity. As proposed by urbanist Carlos Moreno in the 15 minute-city paradigm, town centres have the potential to provide most essential services within a short walking distance: community-scale education and healthcare, retail, parks for recreation, working spaces and more. This hyper-local framework has the potential to generate dynamic local growth, stronger communities, viable businesses and commerce, active mobility, and in turn reduced emissions.

  However, the configuration of contemporary city centres also creates conflicting urban realities where several functions coexist in permanent tension. Transition can come at a price. A high quality of life in the city centre also requires healthy environments, efficient infrastructure, and easy access to amenities. In addition to basic everyday amenities , citizens also need to have opportunities to develop economic activities that increase wealth and social mobility. City centres are tasked with providing housing to a diverse population, prioritising affordable housing, catering to diverse socio-economic groups and fostering inclusivity, all while ensuring accessibility to public spaces that enrich communal bonds, promote well-being and create a sense of belonging.

  The Next Steps for the Cities@Heart Network

  The URBACT framework enables the transfer of knowledge on transnational and local levels, promoting capacity building activities, the development of local action plans together with stakeholders (the ULG or Urban Local Groups) and the dissemination of results with the aim to transfer this evidence-based and integrated approach to other urban contexts.

  An interdisciplinary, complex subject matter, city centres are certainly worth observing. Observing the core of the city provides insight to broader national and global trends. Addressing social and urbanistic issues in the city centre may in turn yield more positive effects on the greater urban area, creating more spaces for people to meet and create engagement in their communities. As the Cities@Heart Baseline Study comes to a close, the network partners are looking forward to two more years of collaboration, using the road map generated by the findings of this investigatory period.

   

 • PUMA – it is all about PEOPLE!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Project PUMA team full of energy to tackle mobility topics
  05/12/2023

  PUMA – Plans for Urban Mobility Actions is a project about how to plan and promote sustainable mobility in cities with different size and realities.

   

  Articles

  Project PUMA team full of energy to tackle mobility topics

   

  • Engaging with diverse stakeholders, including government entities, urban planners, transportation agencies, community groups, and residents, is crucial.
  • Gathering comprehensive data on current transportation systems, traffic patterns, environmental impact, and population demographics is essential. Analysing this data helps in making informed decisions and setting realistic goals for the development of sustainable mobility strategies.
  • Crafting a clear vision and strategic framework is fundamental. Defining goals, objectives, and target outcomes establishes the direction for our Integrated Action Plans, aligning it with broader city development plans and sustainability objectives.
  • Designing a document that integrates various modes of transportation—such as public transit, cycling infrastructure, pedestrian pathways, and innovative mobility solutions—creates a holistic and interconnected network that addresses diverse transportation needs.
  • Formulating policies and action plans based on the SUMP's vision and strategy is crucial. This step involves outlining specific measures, investments, and timelines needed to implement sustainable mobility solutions effectively.
  • Creating mechanisms for continuous monitoring and evaluation allows for adjustments and improvements to the strategy over time. This iterative process ensures that the plan remains responsive to changing circumstances, technological advancements, and evolving community needs.
  • Effective communication strategies are vital for engaging the public, raising awareness, and garnering support for planned initiatives. Transparent communication fosters community buy-in and encourages participation in sustainable urban mobility efforts.

   

  Navigating these steps with collaboration, innovation, and a commitment to sustainability will pave the way for the creation of robust, adaptable, and impactful Integrated Mobility Action Plans.

   

  Having confidence in the network's capability to achieve these goals is a crucial factor in the success of any project. The collective expertise, diverse perspectives, and shared commitment within the network create a strong foundation for success.

   

  Believing in the network's capacity not only fosters a positive mindset but also fuels motivation and determination among its members. When each individual involved trusts in the collective capabilities and works collaboratively towards the common goal of developing sustainable urban mobility solutions, remarkable progress can be achieved.

   

  Moreover, acknowledging and leveraging the strengths, experiences, and skills of the network's members will contribute significantly to overcoming challenges, fostering innovation, and ensuring the successful creation and implementation of our Integrated Mobility Action Plans. Confidence in the network's abilities serves as a driving force in navigating complexities, adapting to changes, and ultimately realizing a more sustainable and vibrant urban environment for communities.

   

  And I am absolutely sure that PUMA network has everything that is needed to achieve it all!

   

  Network
  From urbact
  Off

   

  The genesis of this ambitious initiative can be traced back to Aksels Ruperts from the Municipality of Liepaja in Latvia. Fuelled by a passion for international collaboration and a fervent desire to deepen his expertise in mobility solutions, Aksels embarked on a mission. His aspiration? To draft a compelling project proposal that would pave the way for Liepaja to craft an innovative Sustainable Urban Mobility Plan. In early 2023, Aksels took a significant stride by engaging in the call for proposals within the esteemed URBACT programme. Amidst fierce competition, with more than 25 applications pouring in from diverse European cities, the project garnered immense interest. But only nine projects could be selected.

   

   

  “At the end of the day it led to completed project partnership and a 67 page project application. Honestly, I was not 100% sure that the project would be approved, because at that time I had minimal project management experience and my expertise was in a different field. There is a saying that you have to be careful what you wish for, because wishes tend to come true. So on the afternoon of 31 May I received the news that the project has been approved and Liepaja will be the lead partner”, Aksels said.

   

  Project manager Aksels during kick-off meeting

   

  In the unfolding narrative of June 2023, commenced the captivating journey of a consortium comprising nine partners hailing from eight European nations.

   

  The ensemble of collaborators embarking on the ambitious PUMA project includes a diverse array of entities: the Liepaja City Municipality Administration and Dienvidkurzeme Municipality from Latvia; Public Institution “Žaliasis regionas” from Lithuania; Development Organisation of Municipality of Larissa – OLON SA from Greece; the University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences from the Republic of Croatia; Gdansk Roads and Green Areas Administration from Poland; Municipality of Cento from Italy; Viladecans City Council from Spain; and the Regional Development Agency of Northern Primorska ltd. from Slovenia.

   

  So what exactly is the PUMA project about?

   

  Urban areas face an ever-growing challenge: how to facilitate efficient, environmentally friendly, and accessible transportation for their residents while mitigating congestion and pollution. The aim of PUMA is to develop Integrated Mobility Action Plans based on the URBACT methodology and guidelines for developing Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs).

   

  SUMPs are visionary roadmaps that cities and regions adopt to revolutionize their transportation systems. They prioritize sustainability by integrating various modes of transit - such as walking, cycling, public transport, and innovative technologies - into cohesive networks. By placing emphasis on inclusivity, environmental impact, and efficiency, SUMPs aim to reshape urban landscapes, fostering healthier, more liveable communities while paving the way for a greener and more connected future.

   

  At its core, SUMP revolves around people. It's a comprehensive approach that prioritizes the needs and well-being of individuals within urban environments. SUMPs aim to create transportation systems that are accessible, safe, and convenient for all residents, regardless of their age, abilities, or socioeconomic status. By placing people at the centre, SUMPs focus on enhancing quality of life, promoting healthier lifestyles, and fostering social inclusion by ensuring that transportation options are not only sustainable but also user-friendly and equitable for everyone in the community.

   

  Creating living documents is crucial for the success and sustainability of any project. The primary aim is not just to produce static papers but to cultivate dynamic resources that evolve alongside the project's progress. These living documents serve as adaptable roadmaps, continuously updated to reflect changing circumstances, emerging insights, and evolving goals. By being alive, these documents remain relevant, responsive, and valuable tools for guiding decision-making processes, ensuring alignment with current trends, technologies, and community needs. Their dynamic nature fosters engagement, encourages collaboration, and enables stakeholders to contribute meaningfully, ultimately enhancing the project's effectiveness and longevity.

   

  Work during PUMA kick-off meeting

   

  Who are We and where are we today as a network?

   

  Liepaja, nestled in Latvia's western region of Kurzeme along the Baltic Sea, stands as the country's third-largest city, home to nearly 70,000 people. The city has made significant strides in reducing CO2 emissions by 46% since 2006. However, the transport sector has seen a concerning spike of 29% in greenhouse gas emissions, constituting over half of the total emissions. Efforts towards sustainable transportation in Liepaja include the introduction of low-floor trams, cycle paths, aånd a modern public transport payment system. Despite these initiatives, they fall short of meeting the ambitious EU climate goal of at least a 55% decrease in GHG emissions. The city's next major focus, as part of the "100 Climate Neutral and Smart Cities" mission, involves crafting an Integrated Mobility Action Plan alongside various infrastructure projects.

   

  Dienvidkurzeme, a newly formed municipality post a 2021 administrative territorial reform, closely collaborates with Liepaja. The region faces challenges in ensuring equal mobility opportunities for its residents. The lack of public transport connectivity outside urban centers forces many to rely on personal vehicles, highlighting the need for improved accessibility.

   

  In the Taurage region of Lithuania, represented by the Public Institution "Žaliasis regionas," efforts are directed toward curbing high private car usage. Initiatives include implementing a common e-ticket system, establishing new regional public transport routes, and acquiring electric buses. However, a comprehensive long-term strategy is imperative to achieve an efficient, popular, and climate-neutral public transport system in the region.

   

  Larissa, the capital of Greece's Thessaly region, boasts a diverse landscape hosting public organizations, educational institutions, and a bustling commercial infrastructure. The city stands as a pioneer in Greece, implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) and prioritizing bicycle/pedestrian connections for better urban accessibility.

   

  The Faculty of Transport and Traffic Sciences at the University of Zagreb holds a prestigious position in Croatia, engaging in national, regional, and international projects to address transportation challenges. The faculty emphasizes international collaboration for academic exchange and research initiatives.

   

  Gdansk, Poland's principal seaport, leads the charge in sustainable urban mobility policies. The city has introduced various initiatives aligned with the Sustainable Urban Mobility 2030 plan, focusing on modern, eco-friendly practices. Efforts are underway to prepare a regional SUMP for the Gdansk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area.

   

  Cento, situated amidst Italy's important cities, faces challenges stemming from heavy private car usage due to a lack of widespread public transportation. The municipality is aligning itself with European green initiatives, emphasizing an integrated and multidisciplinary approach to create a sustainable urban mobility system.

   

  Viladecans, part of the Barcelona Metropolitan Area, emphasizes aligning urban mobility strategies with international agendas such as the UN 2030 agenda. With mobility contributing to a significant portion of CO2 emissions, the city aims to update its mobility plan to achieve climate neutrality by 2030.

   

  Nova Gorica, Slovenia, strategically prioritizes sustainable mobility in its SUMP 2030 plan. The city focuses on reducing carbon footprints by enhancing transportation systems and addressing the needs of vulnerable populations, aiming for a more inclusive and sustainable urban landscape.

   

  Each partner brings forth a distinct and invaluable contribution—be it the rich academic expertise of the University of Zagreb, the pioneering endeavors in pedestrian zone implementation showcased by Larissa, the astute crafting of cycling policies exhibited by Gdansk, groundbreaking innovations in public transport witnessed in Taurages, the fervent commitment to green transformation activities exemplified by Viladecans, the dedicated involvement in advocating for equality among women and immigrants demonstrated by Cento, the adeptness in fostering international cooperation across various spheres shown by Nova Gorica, or the unwavering dedication towards creating resident-centric environments displayed by Liepaja and Dienvidkurzeme. Each partner city possesses a unique reservoir of knowledge, experiences, and initiatives that collectively enrich and bolster the collaborative efforts within the PUMA project, promising a wealth of shared insights and transformative advancements in urban mobility strategies. An intense period is behind us - the time of expert visits and the first international meeting. The first transnational meeting took place From 16th to 19th October in Liepāja and Grobiņa.

   

  The mood after the first meeting was fantastic and Lead partner Aksels summed it up as follows: “Now I am confident that the right partners have been selected. Each partner has its own positive and negative experiences to share, and a vision for transport development on local and broader level. I also hope that this project will help to introduce new planning methods, promote public participation in planning processes and a sense that we can all plan our city together.  At the end of the day, the abbreviation PUMA fits the essence of the project and mobility quite well. Mobility is not about something aggressive and predatory, but it is about how to deliver people and goods from A to B in a fast and accurate way”.

   

  Project partners working on Baseline study

   

  It was a meeting of people who believe in change, people committed to their work and proud of their cities and areas. Committed public administration workers are the backbone of effective governance and the driving force behind transformative change within communities.

   

  These dedicated individuals tirelessly strive to enhance the quality of life for residents by embracing innovative solutions, implementing forward-thinking policies, and actively engaging with the needs of the community. Whether they are urban planners, transportation engineers, policymakers, or public service personnel, their commitment shines through in their relentless pursuit of creating sustainable and inclusive urban environments. Their passion fuels the translation of visionary concepts like SUMPs into actionable strategies, fostering collaboration, innovation, and ultimately, the realization of thriving, accessible, and environmentally conscious cities for generations to come. Following numerous visits and extensive meetings, it is unequivocally evident that these individuals stand as the esteemed representatives of the partner cities within the ambit of the PUMA project.

   

  What lies ahead our network?

   

  As a project network embarks on creating Integrated Mobility Action Plans, several key elements lie ahead in the journey towards successful planning and implementation:

 • Najważniejsze informacje z URBACT University 2023

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  31/10/2023

   


  Oto główne wnioski i najważniejsze punkty do zapamiętania z Uniwersytetu Letniego w Malmö (SE).

  Articles

  Chcesz dowiedzieć się więcej o narzędziach URBACT? Zapoznaj się z zestawem narzędzi i przeczytaj wszystko o Uniwersytecie w Malmö, w szczególności o procesach planowania działań:  

  Powyższe trzy tematy zostały opublikowane w dedykowanym Biuletynie Informacyjnym URBACT IV. Zachęcamy do subskrypcji.  

  From urbact
  Off

  Uniwersytet Letni URBACT odbył się w Malmö w dniach 28-30 sierpnia 2023 r. dla ponad 400 przedstawicieli miast zaangażowanych w 30 niedawno zatwierdzonych Sieci Planowania Działań. Od pierwszej edycji w 2011 r. wydarzenie to stało się kamieniem milowym w budowaniu potencjału uczestników programu. 

  Zaprojektowane dla lokalnych interesariuszy z miast-beneficjentów programu URBACT, wydarzenie ma na celu dostarczenie konkretnych przykładów i wiedzy na temat tego, jak metoda URBACT może być stosowana w praktyce, tak aby uczestnicy byli gotowi do utworzenia Lokalnych Grup URBACT i eksperymentowania z rozwiązaniami w celu współtworzenia własnych lokalnych Zintegrowanych Planów Działania.

  Oto co otrzymali uczestnicy podczas tych trzech wyjątkowych dni!

   

  1. Wypróbowanie metody i narzędzi URBACT 

   

  Participants with their hands on the Problem Tree tool.
  Uczestnicy w trakcie kompletowania Drzewo problemów.

  Raz dziennie, przez ponad godzinę, uczestnicy zapoznawali się z technikami i narzędziami, które nie tylko pomogą im stworzyć i utrzymać Lokalne Grupy URBACT, ale także naprawdę zrozumieć  lokalne wyzwania, opracować wspólne wizje i zaplanować działania, aby osiągnąć określone cele. Dyskusje w grupach, podzielone na tzw. huby gromadzące kilka sieci, odbywały się w sprzyjającej wymianie bezpiecznej przestrzeni. Następnie uczestnicy szli do sesji Network@Work (sieci w działaniu), gdzie w mniejszych grupach wykonywali praktyczne ćwiczenia i wcielali w życie zdobytą wiedzę z zakresu analizowania problemów i tworzenia scenariuszy, angażowania wszystkich interesariuszy i wreszcie planowania zintegrowanych działań.

  Wszystkie wykorzystane materiały są już dostępne w zakładce URBACT Toolbox na stronie programu i z pewnością przydadzą się podczas planowania działań i organizowania spotkań Lokalnych Grup URBACT. Jak powiedział jeden z uczestników, Øystein Leonardsen z miasta Kopenhaga (DK), "im więcej narzędzi masz w swojej skrzynce narzędziowej, tym lepiej jesteś przygotowany do stawienia czoła różnym wyzwaniom". W końcu, jeśli masz pod ręką tylko młotek, wszystkie napotkane problemy będą rozwiązywane w ten sam sposób, niezależnie od ich złożoności lub konkretnej przyczyny. "Z młotkiem, wszystko co możesz zrobić, to wbijać gwoździe w głowę". Różnorodność narzędzi I dostosowanie do kolejnych etapów pracy jest zatem kluczowa.  

  2. Spotkanie z przedstawicielami miast z całej Europy 

   

  Dla wielu osób zaangażowanych w nowo zatwierdzone Sieci Planowania Działań, Uniwersytet URBACT był pierwszą okazją do spotkania się ze wszystkimi partnerami projektu. Poza licznymi przerwami na kawę i okazjami do rozmów, uczestnicy mieli wyjątkową okazję, by być bliżej swoich sieci, zwłaszcza podczas sesji Network@Work. Jak powiedziała Clémentine Gravier, kierownik działu ds. sieci i budowania potencjału w Sekretariacie URBACT, "po dwóch edycjach e-uniwersytetów URBACT w formule online, jednej w 2020 r. i drugiej w 2022 r., miło było wreszcie zorganizować to wydarzenie budujące potencjał miast spotykając się osobiście. Prawda jest taka, że nic nie przebije wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie nawzajem przez trzy dni".

  x

   

  3. Doświadczenie niskoemisyjnego wydarzenia 

   

  Collection of the URBACT lanyards for recycling.
  Zbiórka smyczy URBACT do recyklingu

  To żadna nowość, że URBACT gustuje w wydarzeniach niskoemisyjnych, a tegoroczny Uniwersytet nie był wyjątkiem. Dzięki całkowicie roślinnemu menu podjęto działania mające na celu zapobieganie marnowaniu żywności. Jak niektórzy mogli zauważyć, nic się nie marnowało, a resztki były bezpiecznie wykorzystane w innych posiłkach. Ponadto, wspierając i prowadząc kampanię na rzecz mało emisyjnych środków transportu, program skutecznie zachęcił uczestników do wyjścia ze swojej strefy komfortu. Jeden z uczestników częściowo przejechał na rowerze z Rotterdamu (NL) do Malmö (SE), podczas gdy wielu innych podróżowało pociągiem na krótkich trasach. 

  Poza miłymi wspomnieniami, nową wiedzą i pięknymi plakietkami wykonanymi z papieru z recyklingu, pełnymi nasion dzikich kwiatów gotowych do zasadzenia, uczestnicy nie zabrali nic więcej do domu. Nawet smycze do identyfikatorów zostały pozostawione do ponownego wykorzystania podczas przyszłych wydarzeń URBACT. W przeciwieństwie do poprzednich uniwersytetów URBACT, nie oferowano żadnych gadżetów ani pamiątek. Cały ślad węglowy Uniwersytetu URBACT zostanie zmierzony i zrównoważony rekompensatami finansowymi na rzecz zalesiania i innych zielonych inicjatyw lokalnych. 

    

  4. Odkrywanie ciekawych zakątków Malmö 

   

  Podczas pierwszej sesji plenarnej uczestnicy zostali ciepło powitani przez Sofię Héden, zastępcę burmistrza ds. środowiska i usług wewnętrznych w gminie Malmö. Podczas tej sesji dowiedzieli się również, że główne miejsce Uniwersytetu URBACT, Malmö Arena, będzie gospodarzem przyszłorocznej edycji konkursu Eurowizji. To tylko jedna z wielu interesujących rzeczy, które miasto ma w zanadrzu.

   

  Participants at the train station

  Uczestnicy na dworcu kolejowym gotowi na wizytę "Atrakcyjni i aktywni: Przepis Malmö na tętniące życiem miasto".

   

  Jak w przypadku każdego Uniwersytetu URBACT, miasto goszczące  nadaje specyficzny charakter całemu wydarzeniu. Program daje możliwość miastu gospodarzowi do zaprezentowania lokalnych inicjatyw, istniejących projektów i jego planów na przyszłość. Tyczy się to zwłaszcza miasta Malmö które od dawna jest beneficjentem  programu URBACT. Było ono zaangażowane w sieci planowania działań RESILIENT EUROPE (2015 - 2018) i LET'S GO CIRCULAR (2023 - 2026), obie sieci nastawione bardzo prośrodowiskowo. 

  Po południu drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zobaczyć niektóre z ukrytych perełek miasta. Nie dziwi fakt, że wśród 12 wizyt w terenie przewidzianych do wyboru w ramach wizyt studyjnych, większość koncentrowała się na gospodarce cyrkularnej. Ale kilka wizyt dotyczyło rewitalizacji miejskiej starej i nowej części portu, równości płci i tworzenia przestrzeni miejskich a także  przedsiębiorczości i integracji migrantów. 

  5. Wydarzenie pełne niespodzianek

   

  he National URBACT Points' team has also taken up the stage
  Na scenie pojawił się również zespół Krajowych Punktów URBACT

  Jak wspomniał podczas wydarzenia Eddy Adams, ekspert ds. metod i narzędzi URBACT, jego ulubioną składową uniwersytetów jest element zaskoczenia. Na Uniwersytecie URBACT w Malmö nie brakowało niespodzianek. Nawet niektóre z Krajowych Punktów URBACT miały do odegrania specjalną rolę. Przebrani za burmistrzów z różnych miast z krajów członkowskich UE, odwiedzali sesje uczestników i zachęcali ich do wzięcia pod uwagę w przyszłej pracy Sieci trzech przekrojowych tematów: zieleni, cyfryzacji i równości płci. 

  Wydarzenie obejmowało nawet nieoczekiwaną lekcję tańca na dachu jednego z sąsiadujących budynków. Zarówno to jak i nawiązane nowe znajomości i przyjaźnie oraz kontakty a także zdobyta wiedza i umiejętności nie zostaną szybko zapomniane.

   

   

   

   

  Swing dance

  Lekcja tańca swingowego na dachu w ostatnim dniu URBACT University