Geolocation
POINT (14.995463 46.151241)
 • Šest slovenskih občin po zgledu Idrije povezalo lokalno skupnost

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  pobuda
  18/01/2023

  Občina Idrija je z izkušnjami, pridobljenimi preko sodelovanja v programu URBACT, uresničila idejo mestne dnevne sobe. S svojo participativno zasnovo in uspešnim delovanjem so bili prepoznani tudi kot URBACT dobra praksa. Svoje izkušnje so nato v letu 2021 in 2022 predali šestim slovenskim občinam, združenim v URBACT pilotnem projektu Pobuda za prenos dobre prakse. Občine Bohinj, Bovec, Ormož, Podlehnik, Radenci in Razkrižje so tako decembra 2022 zaključile proces prenosa dobre prakse mestne dnevne sobe iz Idrije v svoje lokalno okolje.

  Articles
  From urbact
  Off

  Gre za pobudo razširjanja dobrih praks URBACT mest na nacionalni ravni. Med šest slovenskih občin je Občina Idrija s koordinacijo IPoP – Inštituta za politike prostora in podporo nacionalne URBACT strokovnjakinje Tine Koler prenašala prakso Platforme za NVO, ki jo je Idrija v okviru URBACT prenosnega omrežja Re-growCity med leti 2018 in 2020 prenesla iz nemškega mesta Altena.

  Platforma za NVO odgovarja na več izzivov družbenega nazadovanja kot so socialna izključenost, osamljenost, beg možganov ter pomanjkanje občutka pripadnosti in skupnostnega duha. V Alteni je platforma nevladnih organizacij osredotočena predvsem na povezovanje prostovoljskih organizacij. Idrija je platformo razširila – vključuje tudi organizacije, skupine in pobude, ki se ne ukvarjajo le s prostovoljstvom in tako pokrivaširši spekter potreb. V Idriji so kot rezultat povezovanja uredili fizični prostor, Mestno dnevno sobo Pr’ Golitu. Zasnovana je kot skupni prostor srečevanja občanov in drugih obiskovalcev, bodisi za druženje in klepet bodisi za organizacijo različnih dejavnosti. Na ta način vsebinsko bogati mestno življenje in prispeva h kakovosti bivanja prebivalcev.

  Predstavniki občin, vključenih v Pobudo za prenos dobre prakse, so se v družbi IPoP in nacionalne strokovnjakinje v času trajanja projekta sestali na šestih srečanjih, vsakokrat v eni od občin. V okviru delavnic, vodenih pogovorov, ogledov na terenu in ob sproščenem druženju so oblikovali svoje načrte prenosa dobre prakse ter pridobivali znanja s področja povezovanja lokalnih akterjev, vključevanja javnosti, pridobivanja finančnih sredstev ter komuniciranja, delili izkušnje s kolegi in naslavljali pereča vprašanja. Na polovici svoje poti so predstavili načrte za prenos dobre prakse in jih ob pomoči IPoP ter nacionalne strokovnjakinje še bolje prilagodili potrebam svojega lokalnega okolja. V drugi polovici projekta so zastavljene načrte začeli uresničevati.

  Njihovo zaključno srečanje je potekalo v okviru konference Moč povezanih skupnosti v mestih na temo pomena sodelovanja med mesti in civilno družbo za bolj kakovostno življenje v mestih. V okviru okrogle mize sta predstavnici občin Idrija in Bohinj mednarodnemu občinstvu predstavili proces prenosa dobre prakse in njegove rezultate. Strinjali sta se, da je za uresničevanje pobud civilne družbe, kot je mestna dnevna soba, ključno sodelovanje med NVO, lokalno skupnostjo in mesti ter delovanje po načelu »od spodaj navzgor«.

  Proces prenosa dobre prakse nekaterih sodelujočih občin je predstavljen tudi v Publikaciji Moč povezanih skupnosti v mestih, ki je v okviru istoimenske konference izšla v sozaložništvu IPoP in organizacije Eutropian

   

  Od spletnih platform do prostorov za druženje

  Načrti prenosa občin so se že od vsega začetka med seboj razlikovali, saj je vsaka prepoznala specifične potrebe in potenciale svojega lokalnega okolja. Svoje aktivnosti v okviru prenosa so ob sodelovanju z lokalnimi deležniki in prebivalci prilagodili, vsem pa je bila skupna želja po intenzivnejšem in bolj kakovostnem povezovanju organizacij in prebivalcev v svojih lokalnih skupnostih. Pri aktivnostih jih je navdihovalo načelo, da je le na ta način mogoče graditi močno skupnost, ki se lahko s skupnimi močmi uspešno odzove na izzive današnjega časa.

   

  v akciji

  Foto: Marko Vindiš

   

  V Ormožu je lokalna delovna skupina ugotovila, da imajo v občini že na voljo dovolj prostorov za različna udejstvovanja lokalne skupnosti, a da njihove aktivnosti niso še dovolj prepoznane med prebivalci. Zato so zasnovali spletno platformo, ki virtualno združuje različne prostore v občini, namenjen različnim ciljnim skupinam. Spletna stran, ki jo imenujejo Pridi – Vidi – Idi, je postala stičišče vseh dogodkov v občini in tako podpira obstoječe organizatorje dogodkov, spodbuja nove ter lokalnemu prebivalstvu približuje aktualno dogajanje. Ob zaključevanju projekta so z izvedbo ankete ugotovili, da so zadostili potrebam uporabnikov po preglednih informacijah o dogajanju v občini na enem mestu. Krepi se tudi prepoznavnost mestne dnevne sobe, ki jo različni izvajalci predstavljajo v okviru svojih dogodkov. Uspešen zagon Mestne dnevne sobe Pridi – Vidi – Idi je omogočilo tesno sodelovanje med razlilčnimi organizacijami v občini.

  O dodani vrednosti tovrstne platforme je Polona Lakota z Razvojno raziskovalnega centra RRC Ormož povedala: »Dodana vrednost tovrstne platforme je večja vidnosti vseh dogodkov, tudi tistih, ki jih sicer ne bi opazili, sočasno pa to tudi pomeni večjo obiskanost le teh. Prav tako ima pozitiven vpliv na povezovanje organizacij med seboj in lahko prepreči podvajanje vsebin oziroma njihovo časovno prekrivanje, kadar gre za iste ciljne skupine.«

  V Bovcu so uspešno vzpostavili mestno dnevno sobo in jo poimenovali Buška izba. Zaradi dobrega sodelovanja z občinoje lokalna delovna skupina dobila v začasno rabo prostor v večji stavbi v središču mesta. Buška Izba je svojo otvoritev doživela aprila 2022 in od takrat so se v njej odvili številni dobro obiskani dogodki za lokalno prebivalstvo, različni uporabniki pa se v njej radi tudi sproščeno družijo. Da je prostor zaživel, je morala lokalna delovna skupina pokazati nekaj iznajdljivosti in s pomočjo prebivalcev so prostor opremili z opremo iz druge roke. V prihodnosti si želijo prostor, ki bo odprt ves čas in bo tako še bolj na voljo uporabnikom. Zadovoljni so, da se vzpostavitev prostora vedno znova izkaže kot dobra poteza, saj so bili prebivalci pred tem, zaradi izrazito turističnega značaja občine, prikrajšani za razvedrilo in druženje v času izven turistične sezone.

  V Podlehniku so si zastavili dolgoročnejše cilje in se v procesu prenosa učili od Idrije in drugih vključenih mest ter razmišljali kako se zoperstaviti izzivom razpršenosti poselitve in kako bolje povezati lokalno skupnost. Uspešno so oblikovali aktivno lokalno skupino, ki bo z delom nadaljevala tudi po zaključku projekta. Dolgoročno si želijo prostor, ki bo omogočal oblike neformalnega druženja med različnimi starostnimi skupinami in organizacijo manjših dogodkov oziroma druženje tako med prebivalci kot med različnimi društvi v lokalnem okolju. V prihodnjem letu si želijo organizirati dogodek, kamor bodo lahko povabili različne aktivne posameznike in organizacije iz lokalnega okolja ter širšega območja Haloz, prav tako pa obstaja možnost, da v prihodnje iniciativa dobi svoj fizični prostor.

  Občina Radenci je marca 2021 otvorila Odprto dnevno sobo. Uredili so jo v medgeneracijskem centru, ki se nahaja v stavbi Občine Radenci. Prostor bo v prihodnje osnova za širjenje vseh aktivnosti v sklopu Odprte dnevne sobe kot stičišča celotnega dogajanja v kraju. Nedavno so denimo odprli ploščad v parku, ki omogoča izvajanje podobnih aktivnosti povezovanja in vključevanja skupnosti tudi na prostem. Mestna dnevna soba je postala mesto druženja in priložnost za kakovostno preživljanje prostega časa lokalnega prebivalstva. Zanimanje za Odprto dnevno sobo in aktivnosti raste, pohvalijo pa se lahko tudi s tem, da so v njej zaposlili koordinatorja. S tem so omogočili delovanje dnevne sobe tudi izven delovnega časa Občine. Pri prenosu so dobro sodelovali tudi s podjetjem Radenska d.o.o., s katerim se združujejo v gospodarsko interesno združenje.

  Luka Aljec iz Občine Radenci je ob tem dodal: »Podjetje se angažira tudi pri prenosu dobre prakse mestne dnevne sobe, saj so vključeni v lokalno skupino, prav tako pa s svojim znanjem pomagajo krepiti moč in prepoznavnost Odprte dnevne sobe. Pomagajo tudi s svojimi produkti, ki so tam vedno na voljo.«

  V Bohinju so mestno dnevno sobo zasnovali kot povezovalni člen vseh dejavnosti, namenjenih lokalnemu prebivalstvu. Tako želijo učinkovito povezati številna lokalna društva in njihove aktivnosti ter spodbuditi k prostovoljnemu udejstvovanju oziroma izboljšati kakovost teh dejavnosti, obstoječe vsebine pa še bolj približati lokalnemu prebivalstvu. V začetku 2023 bodo v začasno uporabo dobili prostore nekdanjega vrtca, kjer bodo vzpostavili večnamensko središče – prostor za spontano druženje, mestno dnevno sobo in druge prostore, ki jih bodo lahko različna društva in iniciative uporabljale za izvedbo svojih aktivnosti. Natančneje bodo tudi opredelili način delovanja. Sodelovanje v Pobudi za prenos dobre prakse jim je omogočilo pridobiti fizični prostor za načrtovane dejavnosti in povezati različne lokalne iniciative. Z NVO platformo želijo z drugačnim pristopom izboljšati kakovost življenja v občini ter nasloviti izziv turistifikacije, razpršenosti in pasivnosti prebivalcev.

  V Razkrižju so prebivalci izjemno povezani med seboj in se združujejo v različna društva ter druge interesne skupine. Majhnost občine je tako v smislu povezanosti prebivalcev njihova velika prednost. V prihodnje si želijo večjega fizičnega prostora, ki bo postal center dogajanja v občini, zato so se v procesu prenosa dobre prakse osredotočili na pripravo načrta za tak prostor in iskanju virov financiranja. Dokler ne uresničijo ideje o fizičnem prostoru, bodo vzpostavili spletno platformo kot virtualno središče informacij o dogajanju v Razkrižju. S pripravo spletne mestne dnevne sobe so že začeli. Velik uspeh Razkrižja je tudi močna lokalna skupina, ki se je zavzeto udeleževala projektnih srečanj in v procesu aktivno sodelovala.

  Z mestno dnevno sobo in možnostmi, ki jih ponuja tovrstna praksa, se spodbuja samoiniciativnost prebivalcev, kar pa presega zgolj organizacijo aktivnosti. Spletajo se vezi med posamezniki, različnimi generacijami, različnimi družbenimi skupinami, kakor tudi med nevladnimi organziacijami in lokalno skupnostjo. Prav tako na ta način občina podpira prebivalce pri sooblikovanju okolja, v katerem živijo. V manjših mestih na obrobju, ki se pogosto soočajo z družbenim nazadovanjem, lahko z vzpostavljanjem sodelovanja med nevladnimi organizacijami in z lokalno skupnostjo mesta doprinesejo k živosti in krepitvi civilne družbe. Mesta vzpostavitev prostora in programa načrtujejo skupaj z lokalno skupnostjo in na ta način poskrbijo, da bodo prebivalci prostor dobro sprejeli, se vanj vedno znova vračali in vanj sami prispevali vsebino. Z vzpostavitvijo prostorov kot je mesta dnevna soba lahko manjša mesta bolje povežejo aktivnosti različnih društev in odgovorijo na širše potrebe lokalnega prebivalstva.

   

   

   

   

 • Nov razpis za URBACT akcijska omrežja je odprt!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  10/01/2023

  Sodelujte z mesti širom Evrope pri iskanju odgovorov na skupne urbane izzive


  ODPRTJE RAZPISA: 9. 1. 2023
  PRIJAVE DO: 31. 3. 2023

  From urbact
  Off

  Akcijsko omrežje sestavlja od 8 do 10 partnerskih mest vseh velikosti - občin, lokalnih oblasti, razvojnih agencij ter metropolitanskih ali regionalnih institucij, ki prihajajo iz različnih držav EU in iz različnih regij. Vodi jih mesto v vlogi vodilnega partnerja, skupaj s potrjenim URBACT strokovnjakom, ki nudi strokovno pomoč in usmerja na poti k spremembam za boljša mesta.
   
  Partnerji se bodo podali na dve in pol leti trajajočo pot soočanja z izbranim urbanim izzivom, aktualnim za vsa sodelujoča mesta, ali da bi izboljšali lokalne politike, povezane z določeno temo.

  Ne glede na to, ali je cilj vašega mesta reševanje vprašanj mobilnosti, kulturne dediščine, finančnega inženiringa, energetskega prehoda ali katere koli druge teme, vas URBACT vabi, da naredite naslednji korak in razmislite, kako so lahko te celostne teme del problema - ali celo rešitve.

   

  VEČ INFORMACIJ: https://urbact.eu/get-involved   Za lažje iskanje partnerjev je URBACT vzpostavil Orodje za iskanje partnerje, na katerem lahko preverite projektne ideje drugih mest in izrazite interes za sodelovanje ali objavite svojo idejo in začnete iskati partnerje.
   

   

  GLAVNE INFORMACIJE O RAZPISU (.pdf)

  VIDEO O RAZPISU (z URBACT info dneva #2)


   

  Podpora in pomoč URBACT nacionalne točke

  urbact@ipop.si

  https://urbact.eu/slovenija

  +386 590 63 683 (IPoP)

  +386 40 342 811 (Nina Plevnik)

   

  APN Inographics Slovenia

 • Read all about the achievements of the BeePathNet Reloaded network in our last newsletter

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  23/12/2022
  Network
  From urbact
  Off

   

  As the project is coming to the end, it is time to unwrap all the presents that are our achievements. There are many and you can read all about them in the last newsletter. To just mention a few – we have launched a new network Bee Path Cities, published a shortened version of the guidelines that were first published in the first partnership BeePathNet. The original extended version of guidelines is also available online. To spread a lot of inspiring ideas for urban development, we have issued thematic newsletters in all partner languages as well as English and every partner city has a Bee Path with which citizens learn more about bees and pollinators in the city.

  If cities wish to join the mission of pollinator well-being we have provided extensive information on how to do it on the webpage www.urbact.eu/bees. To learn all about this is and much more, please read our newsletter.   

   

   divider

   

  The newsletter is available in English and all 5 partner languages:

  БългарскиEnglishHrvatskiItalianoPolskiSlovenščina

  Sign up to the BeePathNet mailing list and never miss our newsletter again! HERE

  If you want to read previous editions of our newsletter, go HERE

  Find out more on the Bee Path Cities network and how to join – go to https://urbact.eu/bees

   

  divider

 • URBACT INFO dan – veliko zanimanja za nova akcijska omrežja

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  16/12/2022

  Septembra je bil uradno potrjen program URBACT IV. V okviru programa bo 9. januarja 2023 objavljen prvi razpis za nova akcijska omrežja, v katerih evropska mesta iščejo rešitve za pogoste urbane izzive. V četrtek, 15. decembra je potekal spletni URBACT info dan, na katerem so udeleženci izvedeli več o razpisu in prisluhnili izkušnjam predstavnikov občin, ki so v preteklem obdobju že sodelovale v URBACT programih.

  News
  From urbact
  Off

  Udeležence je pozdravila Nina Plevnik z IPoP – Inštituta za politike prostora, ki deluje kot Nacionalna URBACT točka Slovenije (NUP) v vlogi obveščanja o programu in njegovih rezultatih, spodbujanja povezovanja med ključnimi akterji urbanega razvoja na vseh nivojih in podpore URBACT sekretariatu pri izvajanju aktivnosti.

  Po kratkem uvodu, kjer so udeleženci na igriv način sporočili, koliko so s programom že seznanjeni, sta izkušnje sodelovanja v URBACT programih predstavili Aleksandra Torbica z Mestne občine Nova Gorica in Živa Vertič z Občine Grosuplje. Mestna občina Nova Gorica je sodelovala v med leti 2019 in 2022 sodelovala v akcijskem omrežju Thriving Streets, ki si je z ukrepi trajnostne mobilnosti prizadeval doseči ekonomske učinke, Občina Grosuplje pa v prenosnem omrežju Playful Paradigm II, ki je k oživljanju mestnega prostora pristopal preko igre, dostopne vsem generacijam in slojem prebivalstva. Obe sta poudarili dodano vrednost URBACT metode, ki omogoča inovativen in celosten pristop k odgovarjanju na vprašanja urejanja in rabe urbanega prostora in povedali, da se po sodelovanju v omrežjih počutita samozavestnejši in strokovnejši na svojem področju.

   

  playful paradigm

  V osrednjem delu dogodka je Kristijan Radojčić z URBACT sekretariata udeležencem predstavil način delovanja in financiranja v okviru programa URBACT in predstavil nov razpis za akcijska omrežja. Razložil je, kdo lahko sodeluje in kako oblikovati partnerstva ter povzel časovnico prihodnjih dveh in pol let trajajočega popotovanja soočanja z izbranimi urbanimi izzivi.

   

  urbact journey

  Udeleženci so bili nato povabljeni k postavljanju vprašanj in živahni debati, ki se je zaključila s spodbudo k razmisleku o izzivih, ključnih za vsako posamezno mesto oziroma občino, željno sodelovati v akcijskih omrežjih.

   

  Uvodna predstavitev (.pdf)

  Predstavitev razpisa (.pdf)

  Predstavitev razpisa (video)

   

  KLJUČNE INFORMACIJE

  Odprtje razpisa – 9. januar 2023

  Zaprtje razpisa – 31. marec 2023

   

  Info dan #2 (Q&A): 26. januar 2023 ob 9.00 >> PRIJAVA

   

  Orodje za iskanje partnerjev (Partner search tool): https://urbact.eu/partnersearchtool

   

  Več informacij o razpisu najdete na spletnih straneh:

  https://urbact.eu/

  https://urbact.eu/slovenija

   

  Podpora in pomoč URBACT nacionalne točke

  urbact@ipop.si

  https://urbact.eu/slovenija

  +386 590 63 683 (IPoP)

  +386 40 342 811 (Nina Plevnik)

   

   

   

 • Guidelines for cities to evolve into a Bee Path City

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/12/2022

   

  XS guidelinesWe developed guidelines – tools for cities that would like to evolve into a Bee Path City. There is a short edition “Evolving into a Bee Path City” (issued in 2022) where we summarise all key aspects of our transfer journey. It is meant to encourage new cities to follow our steps and, hopefully, read the full version of the guidelines. With special support of URBACT it was translated into 12 languages.

   

  guidelinesFull guidelinesThe evolution steps toward a Bee-friendly city’” (issued in 2020) is a comprehensive almost five times thicker manual for urban authorities that would like to take action on sustainable environment and biodiversity management that is based on pollinator protection. It is available just in English.

   

  Ongoing
  Network
  From urbact
  Off

   

   

  In addition to Ljubljana’s (Slovenia) practice of urban beekeeping and its ‘Bee Path’ the full guidelines contain case studies and inspiring examples from five BeePathNet project partners cities (2018 – 2021; Amarante, Portugal; Bydgoszcz, Poland; Cesena, Italy; Hegyvidek, XII District of Budapest, Hungary and Nea Propontida, Greece). In the shortened pocket addition we added short information on activities of additional four BeePathNet Reloaded project partner cities (2021 – 2022; Bansko, Bulgaria; Bergamo, Italy; Osijek, Croatia and Sosnowiec, Poland).

  Guidelines:

  - Evolving into a Bee Path City – short guidelines (EN, SI, BG, DE, EL, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT)*

  - The evolution steps toward a Bee-friendly city’ - Full guidelines (EN)

  - Bee Path Cities Philosophy (EN, SI, BG, EL, FR, HR, HU, IT, PL, PT) 

  Comments: In addition to the English and Slovenian language version the short guidelines and the Bee Path Cities Philosophy will be available in several other EU languages by mid-December.

   

  If your city is seeking to understand, adapt and re-use the inspiring ‘Bee Path’ practice of Ljubljana (Slovenia) and other principles described in the guidelines, then the next step is for you to join the Bee Path Cities network. It was launched in October 2022 to continue the exchange and learning opportunities for cities beyond URBACT support. It is now open to all urban authorities in Europe and across the world. Find out more on www.urbact.eu/bees.

   

 • Four transfer cities learning logs

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/12/2022

  All four cities that transferred Ljubljana good practice wrote a learning log on their urban beekeeping good practice transfer. It is a document revealing how they did it and what learnt and accomplished. Transformation on an individual, institutional and city level is presented and additionally, how it reflects on an international level. One can learn how different the starting points for each city were and some of the obstacles they needed to overcome in order to transfer the good practice. Find out how it happened in Bansko (Bulgaria), Bergamo (Italy), Osijek (Croatia) and Sosnowiec (Poland).

   

  Ongoing
  Network
  From urbact
  Off
 • BeePathNet Reloaded Transfer Network Meeting in Sosnowiec

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  13/12/2022

  The fourth thematic transfer meeting took place in September 2022 in Sosnowiec, Poland and focused on new products and services. Partners from Ljubljana, Bansko, Bergamo and hosts from Sosnowiec meet in person, and partners from Croatia participated virtually.

  Ongoing

  TNM SosnowiecTNM SosnowiecTNM SosnowiecTNM SosnowiecTNM Sosnowiec

  Network
  From urbact
  Off

  The partner city representatives were greeted by Anna Jedynak, Mayor’s Plenipotentiary for External Funds and Social Matters. She highlighted important accomplishment directly resulting from this project such as 20 URBACT local group members deeply involved in environmental protection, establishment of a biodiversity park, also new municipality legislation on beekeeping, implemented educational programme and several new products. The city of Sosnowiec is already introducing these solutions across Poland. In her opinion the best impact of this project is a change in Sosnowiec citizens behaviour and their way of thinking.

  Partners presented the progress they made with their Bee Paths and how they deal with new products in their cities. Bansko (Bulgaria) and Osijek (Croatia) are focusing on marketing aspects. Bansko, wants to introduce bee products such as honey, pollen, wax … in different forms. One of their most unusual products is a tea made of dead bees as a source of different microelements, acids and chitosan. The city of Osijek highlighted good marketing possibilities of honey vinegar and their intention to promote apitherapy as a rather unknown service in Croatia. Bergamo (Italy), a UNESCO site of gastronomy, successfully established synergies among beekeepers and cheese producers. They matched their nine special types of cheese, protected with EU label Protected geographic origin, with regionally specific honey types. On the other side, Sosnowiec focuses on awareness raising. They encourage restaurants to use honey in cooking, organised various pollinators and environment protection related events and celebrations with an excellent citizens response, awareness building for children in Zaglebie Media Library … They also made a bee mascot.

  This meeting was also an opportunity to discuss the final outputs that need to be produced as well as the work on partner’s mid to long-term urban beekeeping plans. One of the most important aspects of the meeting was the finalisation of preparations for the network final conference and launch of the Bee Path Cities network which will occur at the same time. In discussion on issues related to the future the first five partner cities representatives (BeePathNet) also joined us via zoom.

  The most inspiring part of the meeting was the visit of the Sosnowiec Bee Path where we learnt of different approaches the city employs to bring bees closer to residents. In the Katowice special economic zone, Agnieszka Glińska (Anna Kopka) of the Sosnowiec and Dabrowa subzone presented their work, which was followed by a presentation by Bożena Wroniszewska-Drabek from Humanitas University on how to use marketing support for new products. Among the points visited were Sielecki Castle, Schoen Museum, Zaglebie Media Library, Honey Comb Charity Shop, Museum of Medicine and Pharmacy and many more.

 • Read about new business possibilities and the use of new products when promoting your Bee Path or how to join the international Bee Path Cities in our new newsletter

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  02/12/2022

   

  You will find all about the importance of new products for cities and how the right promotion strategy can make all the difference in the minds of residents and visitors alike. There are several inspiring urban stories for you to discover.

  Ongoing
  Articles

   

  Another highlight is BeePathNet Reloaded final conference. You can watch recordings and learn about sustainable urban development topics. All nine EU cities, that transferred Ljubljana’s urban beekeeping good practice, later discussed on their future plans and activities. They are all the founding members of the international Bee Path Cities network – a network of urban authorities that are good for pollinators and therefore good for people that was officially launched on 25th October 2022. Does your city support the Bee Path Cities philosophy? If so, join us today! Find out more at https://urbact.eu/bees.

   

  divider

   

  The newsletter is available in English and all 5 partner languages:

   

  БългарскиEnglishHrvatskiItalianoPolskiSlovenščina

   

  Sign up to the BeePathNet mailing list and never miss our newsletter again! HERE

   

  If you want to read previous editions of our newsletter, go HERE

   

  Find out more on the Bee Path Cities network and how to join – go to https://urbact.eu/bees

   

  divider

  Network
  From urbact
  Off
 • URBACT INFO DAN

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  prikazna_URBACT_INFO
  24/11/2022

  Četrtek, 15. december 2022, 9.00, Zoom

   

  Septembra je bil uradno potrjen program URBACT IV. V okviru programa bo januarja 2023 objavljen prvi razpis za nova akcijska omrežja, v katerih evropska mesta iščejo rešitve za pogoste urbane izzive.

  News

  Foto URBACT

  Akcijsko omrežje sestavlja od 8 do 10 partnerskih mest vseh velikosti - občin, lokalnih oblasti, razvojnih agencij ter metropolitanskih ali regionalnih institucij, ki prihajajo iz različnih držav EU in iz različnih regij. Vodi jih mesto v vlogi vodilnega partnerja, skupaj s potrjenim URBACT strokovnjakom, ki nudi strokovno pomoč in usmerja na poti k spremembam za boljša mesta.

   

  Partnerji se bodo podali na dve in pol leti trajajočo pot soočanja z izbranim urbanim izzivom, aktualnim za vsa sodelujoča mesta, ali da bi izboljšali lokalne politike, povezane z določeno temo.

   

  Pri naslednjem razpisu ne bo nič drugače, s to razliko, da tokrat program potencialne upravičence spodbuja k upoštevanju treh prečnih tem: zeleno, enakost spolov in digitalno. Ne glede na to, ali je cilj vašega mesta reševanje vprašanj mobilnosti, kulturne dediščine, finančnega inženiringa, energetskega prehoda ali katere koli druge teme, vas URBACT vabi, da naredite naslednji korak in razmislite, kako so lahko te celostne teme del problema - ali celo rešitve.

   

  Če želite izvedeti več o razpisu vas vabimo, da se udeležite spletnega URBACT info dneva. Vabimo vas tudi, da nam posredujete svoje projektne ideje in tako izkoristite možnost neposrednega odziva in priporočil za izboljšavo idej. Svoje izkušnje v programu URBACT bodo z nami delile slovenske občine, ki so že sodelovale v omrežjih, in vam tako omogočile, da dobite neposreden vpogled v delovanje programa in njegove koristi.

   

  Prijava: https://forms.gle/PwhUbyvLnT31JFqx9

   

  Več informacij: urbact@ipop.si

  From urbact
  Off
 • Final conference: EU cities – good for BEES is good for PEOPLE, a transformation into green sustainable cities and launch of Bee Path Cities network

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  24/11/2022

   

  The final conference titled 'EU cities - good for BEES is good for PEOPLE, a transformation into green sustainable cities’ was the conclusion of the transfer of sustainable urban beekeeping knowledge from Ljubljana to nine EU cities (BeePathNet and BeePathNet Reloaded). The event that took place in Ljubljana (25th October 2022) joined residents of over 45 cities and 17 different countries worldwide either in person or virtually. It was also the official launch of the international network of Bee Path Cities – the movement that will continue to promote the vision of creating cities that are “good for pollinators and therefore good for people” beyond the project. Conference presentations and videos including the Philosophy of Bee Path Cities and guidelines for new cities to implement the movement are available on network web page.

   

  Final words of Maruška Markovčič Ljubljana BEE PATH’s initiator, the Queen Bee of urban beekeeping knowledge transfer and Bee Path Cities international network, from the City of Ljubljana:

  “I see this as a new beginning of new times!

  Everybody is a spokesperson. Take the Bee Path Cities Philosophy and invite cities to join.

  Thank you for swarming with us!”.

   

  Ongoing
  Articles

  divider

   

  The article is available in English and all 5 partner languages:

   

  Български, English, Hrvatski, Italiano, Polski, Slovenščina

   

  divider

  The final conference titled 'EU cities - good for BEES is good for PEOPLE, a transformation into green sustainable cities’ was the conclusion of a year and a half long journey of the BeePathNet Reloaded project. On the 25th October 2022 we met in hybrid form where we were joined by residents of over 45 cities and 17 different countries worldwide.

  The conference was opened with a welcome speech by Dejan Crnek, deputy mayor of the City of Ljubljana and Peter Kozmus, Slovenian Beekeepers’ Association and the vice president of Apimondia.  Maruška Markovčič, the project initiator and coordinator presented the journey from Ljubljana’s BEE PATH to the BeePathNet Reloaded partnership.

  In the following session eminent speakers Adele Bucella (URBACT), dr. Fani Hatjina (APIMONDIA) and dr. Danilo Bevk (National Institute of Biology) talked about different aspects of sustainable urban development. Participants then discussed different aspects of urban beekeeping with the aim of ensuring sustainable and environmentally friendly cities.

  After the break project partners from BeePathNet Reloaded presented the work they did on their bee paths and the challenges they faced. Ivan Doktorov (Bansko, Bulgaria), Mara Sugni (Bergamo, Italy), Helena Kolenić (Osijek, Croatia), Edyta Wykurz (Sosnowiec, Poland); and Branka Trčak and Nina Ilič (Ljubljana, Slovenia) all shared their experiences with the transfer of the good practice.

  All 9 cities, that transferred Ljubljana’s urban beekeeping good practice, obligated themselves to keep on implementing pollinators friendly activities also after the official project’s end and to spread the movement round Europe. To set the common understanding and role of this partnership, Vesna Erhart, network communication officer presented the key principles and aims of the Bee Path Cities international network philosophy. The network was officially launched by Nataša Jazbinšek Seršen, head of the department for environmental protection in the City of Ljubljana. With this all EU cities are invited to join the international network of Bee Path Cities and follow in founding members’ footsteps.

  In the round table all 9 partner cities (BeePathNet and BeepathNet Reloaded) presented the situation regarding pollinators and the effects the project had on their cities. It was moderated by Klemen Strmšnik, URBACT lead expert, and Ed Thorpe, URBACT expert and its key point was discussion of future plans at city level and common activities of the newly established network Bee Path Cities. In Ljubljana we were joined by Maruška Markovčič (Ljubljana, Slovenia), Attila Varga (Hegyvidek, 12th District of Budapest, Hungary), Elisavet Papoulidou (Nea Propontida, Greece), Tsvetanka Obetsanova (Bansko, Bulgaria), Mara Sugni (Bergamo, Italy), Helena Kolenić (Osijek, Croatia) and Edyta Wykurz (Sosnowiec, Poland). Joining us online were Justyna Olszewska (Bydgoszcz, Poland), Elena Giovannini (Cesena, Italy) and Ana Lirio (Amarante, Portugal).

  More info is available on the following webpages:

   

  Key final conference and BeePathNet Reloaded outputs:

  Comments: In addition to the English and Slovenian language version the short guidelines and the Bee Path Cities Philosophy will be available in several other EU languages by mid-December on the international network webpage www.urbact.eu/bees.

   

  Conference videos and presentations:

  You can choose between videos in English and Slovenian language. Link to the presentation is under speaker’s name.

   

  Welcome speech
  • Dejan Crnek, deputy mayor of the City of Ljubljana (EN, SI)
  • Peter Kozmus, Slovenian Beekeepers’ Association (EN, SI)
  • From Ljubljana’s BEE PATH to the BeePathNet Reloaded partnership. Maruška Markovčič, Ljubljana BEE PATH initiator and BeePathNet Reloaded project manager, City of Ljubljana (EN, SI)
  Sustainable Urban Development for Pollinators and Citizens
  • URBACT – the Honeypot for European Cooperation. Adele Bucella, Head of Unit in the URBACT programme secretariat (EN, SI)
  • How Urban Development Focusing on Nature can Help Humans and Bees; Examples and Lessons Learned; Dr. Fani Hatjina, the President of APIMONDIA’s Bee Health Scientific Commission and the ULG coordinator for Nea Propontida (EN, SI)
  • No Pollinator Diversity Means no Food Security. Dr. Danilo Bevk, researcher at the Department of Organisms and Ecosystems Research, National Institute of Biology (NIB) (EN, SI)
  • Discussion (EN, SI)
  Transfer of Ljubljana’s Good Practice on Urban Beekeeping to EU Cities (EN, SI)
  • Bansko Bee Path – Where Heritage meets Education. Ivan Doktorov, the Municipality of Bansko, Bulgaria
  • In Bergamo, Citizens and Institutions Act Together for a ‘Bee and Pollinator-Friendly’ City. Mara Sugni, Botanical Garden, the Municipality of Bergamo, Italy
  • The New Cradle of Beekeeping. Helena Kolenić, the Municipality of Osijek, Croatia
  • Bees for Dummies. Edyta Wykurz, the Municipality of Sosnowiec, Poland
  • Recent Evolution of Ljubljana’s Bee Path. Branka Trčak, the City of Ljubljana, Slovenia
  • Api-Education Programme in Ljubljana. Nina Ilič, Institute Eneja, Slovenia
  Bee Path Cities Philosophy and Bee Path Cities network launch (EN, SI)

   

  Vesna Erhart, network communication officer

   

  Maruška Markovčič, Ljubljana BEE PATH initiator and BeePathNet Reloaded project manager, City of Ljubljana

   

  Nataša Jazbinšek Seršen, head of Department for Environmental protection, City of Ljubljana

   

  Round table: Pollinators and Citizens – A Friendly Evolution of EU Cities (EN, SI)

   

  Moderator: Klemen Strmšnik, URBACT lead expert and Ed Thorpe, URBACT expert

   

  Representatives of Amarante (Portugal), Bansko (Bulgaria), Bergamo & Cesena (both Italy), Bydgoszcz & Sosnowiec (both Poland), Hegyvidek (Budapest, Hungary), Ljubljana (Slovenia), Nea Propontida (Greece) and Osijek (Croatia).

   

  BPN Re Final conferenceBPN Re Final conferenceBPN Re Final conferenceBPN Re Final conferenceBPN Re Final conferenceBPN Re Final conferenceBPN Re Final conference

   

  Network
  From urbact
  Off