• Města pro všechny: co přináší perspektiva genderové rovnosti?

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  08/12/2022

  Proč bychom měli chtít víc žen-starostek? Jak se v gentrifikovaných městských čtvrtích bydlí osamělým seniorkám? A proč se zabývat plánováním jiných dětských hřišť? Tento článek nastiňuje, kde všude se v plánování a řízení měst objevuje otázka genderu, a jak tato perspektiva může pomoct budovat lepší města pro život. 

  Articles
  Gender equality

  Co je a není genderová rovnost? Boření mýtů.

  Genderová perspektiva jako hnutí proti mužům, abstraktní téma odtržené od každodenní reality lidí, vykonstruovaná idea, jež odklání pozornost od “reálných“ problémů jako chudoba a regionální rozdíly. V českém veřejném prostoru se často vyskytují různé dezinterpretace tématu genderu, což nevede ke konstruktivní diskusi.

   

  Už méně zaznívá, že ekonomická prosperita států (a měst) je přímo spojená s mírou rovnosti příležitostí jejich obyvatel. Data jsou jasná: větší rodová rovnost koreluje s vyšší ekonomickou prosperitou celé společnosti, kvalitnějším vzděláním dětí a lepší možností seberealizace – pro každého.

   

  Pohled genderové rovnosti tak přináší nové perspektivy pro řešení stávajících problémů. Otevírá nové otázky v oblasti ekonomiky, kultury a veřejného prostoru. I proto má smysl rovnost řešit na úrovni států, regionů, měst a obcí.

   

  Řídit město pro všechny: samospráva a komunikace

  Samospráva měst je klíčovou úrovní politiky ovlivňující kvalitu života a prostor, ve kterém se všichni denně pohybujeme. To je také důvod, proč bychom měli usilovat o rovnoměrné zastoupení rodových perspektiv, přičemž cílem je reflektovat potřeby a reality všech obyvatel bez rozdílů. Faktem zůstává, že evropská města řídí převážně muži – poměr žen-starostek je v současnosti 15 %. Výrazné rozdíly lze pozorovat mezi severem a západem Evropy, kde ženské zastoupení odpovídá 36 %, a východní Evropou, kde je to 2-4 %.

   

  V komunálních volbách v Česku v září 2022 bylo do zastupitelstev zvoleno necelých 30 % žen. Výhradně mužské zastupitelstvo bylo zvoleno v 423 obcích, zatímco výhradně ženské jenom ve 4. Vedení a řízení měst tedy zůstává převážně mužskou záležitostí. Přesto lze pozorovat snahy o dosažení větší rovnováhy. Hlavní město Praha schválilo Plán podpory rovnosti žen a mužů v Magistrátu HMP na období 2022–2024, s cílem řešit kromě jiného otázky diverzity pracovního prostředí, prevenci diskriminace, nebo také rovné zastoupení na vedoucích pozicích.

  urbact gender

   

  Jak je to s příjmy? Ekonomická rovnost

  O příjmové nerovnosti se v českém veřejném prostoru debatuje již léta. Faktem zůstává, že v Česku ženy vydělávají v průměru o téměř pětinu méně než muži. Takzvaný „gender pay gap“ neboli „rodově podmíněný rozdíl v příjmech“ je realitou i ve zbytku Evropské unie, přičemž v průměru dosahuje 16 %. S tím souvisí také nižší penze seniorek v porovnání se seniory, kde rozdíl dosahuje až 30 % (v souvislosti s výraznými výdaji za bydlení ve větších městech tato skutečnost představuje pro osaměle žijící seniorky vážný problém).

   

  Systematické znevýhodnění žen na trhu práce souvisí s „penalizací“ péče o malé děti nebo větším zapojením do pečujících profesí, kde jsou průměrné výdělky nižší, a naopak menším zastoupením na vyšších a vedoucích pozicích. V posledních letech se v každém případě zvyšuje povědomí o těchto rozdílech. Kromě relativně kontroverzní veřejné debaty o kvótách vznikají iniciativy pro vytváření podmínek pro větší zapojení žen a dívek do vědy, IT nebo byznysu. Vedení měst tyto iniciativy často přímo nebo nepřímo podporují.

   

  Bezpečí domova. Veřejné služby ve městě

  Městská bytová politika je také otázkou nerovnosti, jelikož nedostatek bytů disproporčně dopadá na ženy. Domácnosti s jedním rodičem (typicky matkou) anebo osamělé žijící seniorky (ženy se dožívají vyššího věku než muži, jejich průměrné penze jsou ale nižší) jsou častěji chronicky nebo akutně ohrožené chudobou. Problémem jsou stoupající ceny energií, gentrifikace spojená s městskou turistikou, nedostatek obecných bytů a veřejných investic obecně. Řešení nabízí města jako Paříž nebo Berlín, podporující projekty kooperativního a multigeneračního bydlení a dostupnost městských bytů obecně. V českém kontextu lze uvést brněnskou iniciativu Housing first, nebo projekt připravovaného městského domu na Praze 7.

   

  Relevantní otázkou je také domácí násilí. Už v období před pandemií Covidu-19 statistiky uváděly, že každá třetí žena v Evropě se stala obětí nějaké formy sexuálního násilí. Pandemie a s ní spojené omezení škol a pracovišť prodloužily čas strávený ve společných domácnostech a prohloubily problém násilí mezi partnery a vůči dětem. Data ukazují také nárůst úzkostí a depresí u dětí a mladých lidí, kteří byli v největší míře izolováni od svých sociálních kontaktů. Programy sociální podpory a prevence se objevují v řadě měst Španělska nebo v Londýně, ale také v Česku.

  gender urbact

   

  Hřiště pro všechny. Městské plánování a veřejný prostor

  Rodová rovnost se odráží také v oblasti urbánního plánování. V posledních letech se v městské architektuře a urbanismu stále častěji mluví o budování měst vstřícnějších k potřebám žen a dívek. Vychází se z předpokladu, že existující systém plánování a řízení měst by měl lépe reflektovat specifické potřeby ženské poloviny společnosti. Ženy využívají veřejný prostor jinak, častěji řeší otázku bezpečnosti, v menší míře řídí auto nebo jezdí na kole a ve větší míře používají veřejnou dopravu.

   

  Za pozitivní příklady se v tomto ohledu považují Vídeň nebo Barcelona, kde v posledních letech došlo k implementaci řady důležitých projektů. Města budují kromě klasických sportovních hřišť také komfortní a bezpečná prostranství přizpůsobená preferencím mladých dívek. Řeší se způsob a rozsah veřejného osvětlení, kvalita povrchu pěších cest, bezbariérovost pro kočárky, nebo bezpečnostní prvky v městské dopravě. Umělecká a kreativní tvorba žen a dívek dostává ve městech větší prostor než doposud. V českých městech se tohle téma v plánování na systematické rovině teprve otevírá.

   

  Město, diverzita a identita. Kdo jsou „všichni“?

  Většina politik a iniciativ řešící gender v českém kontextu redukuje tuto otázku na rovnováhu mezi muži a ženami (do velké míry toto zjednodušení používá i tento článek). Je proto důležité zmínit, že k otázce genderu v její komplexitě nelze přistupovat binárně. Obyvateli měst jsou i lidé s jinou než většinovou sexuální orientací, LGBTQ+. Lze tvrdit, že perspektiva těchto lidí je často reflektována ještě v menší míře, než je tomu u řešení otázek mužsko-ženské rovnováhy, která přece jenom zaznívá v mainstreamu politiky a praxe řízení měst. Nedávné události v Bratislavě připomínají, že je nevyhnutelné řešit otázky politického zastoupení, městského plánování, sociální podpory i bezpečnosti všech lidí bez rozdílu.  

  urbact gender

   

  Kam dál s rovností ve městech: URBACT IV

  Města po celé Evropě a světě řeší podobné otázky spojené se snahou dosáhnout lepší rovnováhy a pomoct všem obyvatelům bez rozdílů realizovat svůj potenciál. Genderová perspektiva diverzifikuje, obohacuje a zlepšuje život ve městech. Rodová rovnost je také jednou ze základních linií spolupráce partnerských měst v programu URBACT IV pro období 2021-2027. Otázkou zůstává, do jaké míry se podaří přenést tento pohled z relativního okraje politického zájmu a integrovat ho do základních východisek rozvoje států a měst. Česká republika prostřednictvím nové Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030 vysílá v tomto směru pozitivní signál. Praktická implementace bude ale v mnohém záviset na přístupu vedení měst, organizací, univerzit, škol a také firem. A nakonec zejména na přístupu každé(ho) z nás. 

   

  Autorka článku: Katarína Svitková, PhD

  From urbact
  Off
 • Gen-Y City

  The Intercultural cities programme (ICC) supports cities in reviewing their policies through an intercultural lens and developing comprehensive intercultural strategies to help them manage diversity positively and realise the diversity advantage.

  Amadora launches a Guide on the welcoming of migrants

  Blue Economy Forum

  BluAct Toolkit

  BluAct: The Documentary

  2ndChance on Facebook

  2ndChance on Twitter

  Timeline

  Kick-off meeting in June (Torun). Transnational meeting in September (Wolverhampton) about 'Making the case for investment in creative-tech talent' and 'How to make best use of Labour Market Information'. Transnational meeting and The role of culture.
  'Transnational meeting about 'Smart Specialisation, Tech Hubs and Civic Tech Initiatives' transnational meeting in March (Coimbra); in July (Bologna) about 'Creative - Tech Talent Ecosystem Frameworks'.
  City Development Forum in January (Poznan). Final event in April (Poznan).

  Municipality of Athienou
  2, Archbishop Makarios III Ave.
  7600 Athienou Cyprus

  CONTACT US

  Municipality of Santiago de Compostela

  CONTACT US

  Municipality of Udine (Italy)

  CONTACT US

  For any enquires into Tech Revolution, email: DMC@Barnsley.gov.uk

  Keep following our social media channels as we develop Tech Revolution 2.0 as part of the second wave of URBACT ||| Programme. 

  Follow our Twitter: @Tech_RevEu
  Follow our Linkedin: https://www.linkedin.com/company/urbact-techrevolution/

  CONTACT US

  Coordinator

  ADDRESS

  Av. Movimento das Forças Armadas

  2700-595 Amadora

  Portugal 

  TELEPHONE

  +351 21 436 9000

  Ext. 1801

  CONTACT US

  City of Rome

  tamara.lucarelli@comune.roma.it

  Department of European Funds and Innovation

  Via Palazzo di Città, 1 - 10121 Turin (Italy)

   

  CONTACT US

  Câmara Municipal de Lisboa

  Departamento de Desenvolvimento Local

  Edifício Municipal, Campo Grande nº25, 6ºE | 1749 -099 Lisboa

  CONTACT US

  urbact.civicestate@gmail.com

  CONTACT US

  Laura González Méndez. Project coordinator.

  Gijón City Council

  CONTACT US

  Municipality of Piraeus

  CONTACT US

  City of Ljubljana

  Mestni trg 1

  1000 Ljubljana, Slovenia

  CONTACT US

  Project Coordinator Martin Neubert

  +49 371 355 7029

   

  CONTACT US

  Riga NGO House

  CONTACT US

  City of Antwarp
  Grote Markt 1 - 2000 Antwarpen

  Manchester City Council
  Manchester M2 5RT

  City of Rotterdam
  Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

  City Council Bielefeld
  Bürger Service Center
  Phone +49 521 510

  CONTACT US

  City of Eindhoven
  Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

  City of Loulé
  Praça da República, 8104-001 Loulé
  Phone +351 289 400 600

  CONTACT US

  City of Igualada
  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08700 Igualada, Barcelona

  CONTACT US

  City of Ghent
  Stad Gent
  Botermarkt 1
  9000 Gent

  City of Genoa
  Via di Francia, 1 - XI floor. 16149 Genova

  CONTACT US

  City of San Donà di Piave Piazza Indipendenza, 13 – 30027

  CONTACT US

  City of Naples
  Urban Planning Department 
  Phone +39 081 7958932 - 34 - 17 

  CONTACT US

  The Barnsley Digital Media  County Way, Barnsley, S70 2JW
  Phone +44 01226 720700 

  CONTACT US

  Preston City Council
  Town Hall, Preston, PR1 2RL

  City of Piacenza
  piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza - Italia
  tel centralino 
  Phone +39 0523 492 111 

  City of Bilbao
  Plaza Ernesto Erkoreka nº1. 48007 Bilbao. Phone +32 944 204 200 

  City of Poznan
  plac Kolegiacki 17,
  61-841 Poznań

  CONTACT US

  Over the last decades, younger people have increasingly chosen to live in urban areas, whilst the share of older residents in cities has generally fallen. Nevertheless, the impact of wage levels and different unemployment rates across Europe has lead youngsters to move mainly to big cities. In this, sense this Action Planning network aimed on developing, attracting and retaining young local talent, particularly, the creative talent from the Generation Y - people who were born between 1980 and 2000 - within cities of all sizes.

  Developing, attracting and retaining young local talent
  Ref nid
  7439
 • TechTown

  The Intercultural cities programme (ICC) supports cities in reviewing their policies through an intercultural lens and developing comprehensive intercultural strategies to help them manage diversity positively and realise the diversity advantage.

  Amadora launches a Guide on the welcoming of migrants

  Blue Economy Forum

  BluAct Toolkit

  BluAct: The Documentary

  2ndChance on Facebook

  2ndChance on Twitter

  Timeline

  Kick-off meeting in June (Basingstoke). Transnational meetings in September (Limerick) and November (Cesis)
  Transnational meetings in March (Barnsley), June (Gavle), September (Dubrovnik) and November (Loop City).
  Final event in April (Brussels).

  Municipality of Athienou
  2, Archbishop Makarios III Ave.
  7600 Athienou Cyprus

  CONTACT US

  Municipality of Santiago de Compostela

  CONTACT US

  Municipality of Udine (Italy)

  CONTACT US

  For any enquires into Tech Revolution, email: DMC@Barnsley.gov.uk

  Keep following our social media channels as we develop Tech Revolution 2.0 as part of the second wave of URBACT ||| Programme. 

  Follow our Twitter: @Tech_RevEu
  Follow our Linkedin: https://www.linkedin.com/company/urbact-techrevolution/

  CONTACT US

  Coordinator

  ADDRESS

  Av. Movimento das Forças Armadas

  2700-595 Amadora

  Portugal 

  TELEPHONE

  +351 21 436 9000

  Ext. 1801

  CONTACT US

  City of Rome

  tamara.lucarelli@comune.roma.it

  Department of European Funds and Innovation

  Via Palazzo di Città, 1 - 10121 Turin (Italy)

   

  CONTACT US

  Câmara Municipal de Lisboa

  Departamento de Desenvolvimento Local

  Edifício Municipal, Campo Grande nº25, 6ºE | 1749 -099 Lisboa

  CONTACT US

  urbact.civicestate@gmail.com

  CONTACT US

  Laura González Méndez. Project coordinator.

  Gijón City Council

  CONTACT US

  Municipality of Piraeus

  CONTACT US

  City of Ljubljana

  Mestni trg 1

  1000 Ljubljana, Slovenia

  CONTACT US

  Project Coordinator Martin Neubert

  +49 371 355 7029

   

  CONTACT US

  Riga NGO House

  CONTACT US

  City of Antwarp
  Grote Markt 1 - 2000 Antwarpen

  Manchester City Council
  Manchester M2 5RT

  City of Rotterdam
  Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

  City Council Bielefeld
  Bürger Service Center
  Phone +49 521 510

  CONTACT US

  City of Eindhoven
  Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

  City of Loulé
  Praça da República, 8104-001 Loulé
  Phone +351 289 400 600

  CONTACT US

  City of Igualada
  Plaça de l'Ajuntament, 1, 08700 Igualada, Barcelona

  CONTACT US

  City of Ghent
  Stad Gent
  Botermarkt 1
  9000 Gent

  City of Genoa
  Via di Francia, 1 - XI floor. 16149 Genova

  CONTACT US

  City of San Donà di Piave Piazza Indipendenza, 13 – 30027

  CONTACT US

  City of Naples
  Urban Planning Department 
  Phone +39 081 7958932 - 34 - 17 

  CONTACT US

  The Barnsley Digital Media  County Way, Barnsley, S70 2JW
  Phone +44 01226 720700 

  CONTACT US

  By exploring how small and medium sized cities can maximise the job creation potential of the digital economy, this Action Planning network examined whether there is potential for spillover from stronger city level digital economies; how clusters can work at city level and look collaboratively at what cities can do to support businesses to access the digital skills and innovations they need in order to start, grow and compete. The city partners further explored the role and viability of digital, content creation and technology clusters and how benefit may be gained from major city or national initiatives to benefit job creation and growth in small and medium sized cities. The project was 'of the digital economy' as well as 'for the digital economy' in that it used digital technologies as much as possible throughout management and delivery.

  A digital city future, adapt or die
  Ref nid
  7454
 • BluAct

  The Intercultural cities programme (ICC) supports cities in reviewing their policies through an intercultural lens and developing comprehensive intercultural strategies to help them manage diversity positively and realise the diversity advantage.

  Amadora launches a Guide on the welcoming of migrants

  Blue Economy Forum

  BluAct Toolkit

  BluAct: The Documentary

  Timeline

  FEBRUARY / "Deep dive into the Piraeus BlueGrowth Initiative" meeting / Kick-off Phase 2 Piraeus, Greece 26-28 Feb 2019
  AUGUST / 1st BluAct partners meeting Phase 1 / Piraeus, Greece 25-26 Aug 2018
  MAY / "Preparing a Blue Economy Competition" meeting / Mataro, Spain 8-10 May 2019
  SEPTEMBER / "Incubation of Blue Economy Startups" meeting / Ostend, Belgium 17-19 Sep 2019
  JULY / "Blue Entrepreneurship Competition in a Flowchart" meeting / Galati, Romania 18 July 2019
  SEPTEMBER / #SeaZone Blue Entrepreneurship Competition is launched! / Ostend, Belgium 9 Sep 2019
  OCTOBER / Burgas Hackathon attracts 60 participants and generates 20 Blue Economy project ideas / Burgas, Bulgaria 15 Oct 2019
  JULY / BluAct Salerno is up and running, the first Blue Entrepreneurship competition of BluAct is now reality! / Salerno, Italy 25 Jul 2019
  DECEMBER / Salerno organized a successful Hackathon / Salerno, Italy 5-6 Dec 2019
  JANUARY / Transnational BluAct Meeting about "Celebrating the success of a Blue Entrepreneurship competition" and Project Mid-term Review / Matosinhos Portugal 27-29 Jan 2020
  OCTOBER / Danube Growth Initiative is launched! / Galati, Romania 15 Oct 2019
  MARCH / BluAct Matosinhos Startup Demo Day / Matosinhos Portugal 2 Mar 2020
  DECEMBER / Galati organized a successful Hackathon / Galati, Romania 20 Dec 2019
  JUNE / "Covid can't stop us!" Partners decided that the upcoming Burgas TNM will be substituted by 5 webinars / online 4 June 2020
  JUNE / Bluact Salerno Awards Demo Day - 10 winners / Salerno, Italy 5 June 2020
  JUNE / Mataro Premis Bluact Awards Demo Day / Mataro, Spain 22 Jun 2020
  JULY / The winners of Mataró BluAct Awards, started attending the incubation program at TecnoCampus / Mataro, Spain 3 Jul 2020
  SEPTEMBER / Preparation Workshop at BlueLab / Piraeus, Greece, 4 Sep 2020
  SEPTEMBER / Blue Growth Piraeus Demo Day - 50 participants - 1400 online viewers / Uni of Piraeus, Greece, 18 Sep 2020
  NOVEMBER / Burgas BlueS Camp with 9 blue economy ideas prepared for the upcoming Demo Day / Burgas, Bulgaria 21 Nov 2020
  MAY / Final Event / 27 and 28 May / HYBRID (online + 7 venues)
  MAY / Ostend SeaZone Competition / Ostend, Belgium, 19 May 2021

  Municipality of Athienou
  2, Archbishop Makarios III Ave.
  7600 Athienou Cyprus

  CONTACT US

  Municipality of Santiago de Compostela

  CONTACT US

  Municipality of Udine (Italy)

  CONTACT US

  For any enquires into Tech Revolution, email: DMC@Barnsley.gov.uk

  Keep following our social media channels as we develop Tech Revolution 2.0 as part of the second wave of URBACT ||| Programme. 

  Follow our Twitter: @Tech_RevEu
  Follow our Linkedin: https://www.linkedin.com/company/urbact-techrevolution/

  CONTACT US

  Coordinator

  ADDRESS

  Av. Movimento das Forças Armadas

  2700-595 Amadora

  Portugal 

  TELEPHONE

  +351 21 436 9000

  Ext. 1801

  CONTACT US

  City of Rome

  tamara.lucarelli@comune.roma.it

  Department of European Funds and Innovation

  Via Palazzo di Città, 1 - 10121 Turin (Italy)

   

  CONTACT US

  Câmara Municipal de Lisboa

  Departamento de Desenvolvimento Local

  Edifício Municipal, Campo Grande nº25, 6ºE | 1749 -099 Lisboa

  CONTACT US

  urbact.civicestate@gmail.com

  CONTACT US

  Laura González Méndez. Project coordinator.

  Gijón City Council

  CONTACT US

  Municipality of Piraeus

  CONTACT US

  BluAct is a Transfer network of 7 European port cities including Piraeus, Mataro, Ostend, Galati, Matosinhos, Burgas and Salerno aiming to share good practices in Blue Economy entrepreneurship. The project follows the success of Piraeus’ Blue Growth Initiative, an entrepreneurship competition that offers incubation services to local businesses boosting innovation and job creation. Through an approach of creating Urbact Local Support Groups and engaging local stakeholders and other interested parties, with the ultimate aim of starting up the blue economy, BluAct aims to deliver far reaching results in the respective partner cities.

  Starting up the Blue Economy
  Ref nid
  12121
 • Genderedlandscape

  Summary

  LEAD PARTNER : Umea - Sweden
  • Trikala - Greece
  • Barcelona - Spain
  • Panevėžys - Lithuania
  • La Rochelle - France
  • Celje - Slovenia

  Contact information for Lead partner:
  www.umea.se/jamstalldhet

  Timeline

  Start of phase 1

  Closure of phase 1

  Start of phase 2

  Final Conference: The Gendered Landscape of European Cities
  Closure of network

  Integrated Action Plans

  Integrated Action Plan JZ SOCIO Celje

  Read more here !

  Celje - Slovenia
  Integrated Action Plan Umeå

  Read more here !

  Umeå - Sweden
  Integrated Action Plan Trikala

  Read more here !

  Trikala - Greece
  Integrated Action Plan Panevėžys City

  Read more here

  Panevėžys - Lithuania
  Integrated Action Plan La Rochelle

  Read more here !

  La Rochelle - France
  Integrated Action Plan Barcelona

  Read more here

  Barcelona - Spain

  Gender equality is a fundamental goal of EU policy. Unfortunately, many urban policies, services, and physical developments still do not take gender into account, despite the fact that men and women use the city and its structures differently. Genderedlandscape is the Action Planning network that sought to create an understanding of the city as a place where gendered power structures are always present and develop locally contextualised tools and approaches to work towards gender equality in urban policies, planning, and services.

  Gender + Equal + Cities
  Ref nid
  13427
 • Gender Equality

   

  The URBACT Knowledge Hub brings together good practices from across the EU, with the latest urban trends, to fill the gaps and make sure that the learnings are within everyone's reach. Gender equality has become an undeniably political question today. Gender Equal Cities brings together cities, researchers and partner organisations like CEMR to examine the reasons for ongoing structural and political inequalities in cities. It makes the case for the specific role of local authorities to drive positive change through gender-sensitive policy-making. Take a look!


  Gender
  Equal
  Cities

  IStock

  Read the new report!

  Gender Equal Cities 2022 report cover

   

                                                            SEE FULL REPORT

 • Global Goals for Cities

  Global Goals for Cities map

  Lead Partner : Tallinn - Estonia
  • Klaipèda - Lithuania
  • Braga - Portugal
  • Bratislava - Slovakia
  • Gävle - Sweden
  • Glasgow
  • Heraklion - Greece
  • La Rochelle - France
  • Manresa - Spain
  • Reggio Emilia - Italy
  • Schiedam - Netherlands
  • Veszprém - Hungary
  • Solingen - Germany
  • Mouscron - Belgium
  • Trim - Ireland
  • Ozalj - Croatia
  • Jihlava - Czech Republic
  • Dzierżoniów - Poland
  • Véliki Preslav - Bulgaria

  Twitter

  Summary

  Timeline

  • Kick-off meeting
  • Participation at the 2022 World Urban Forum in Katowice (PL)
  • Localising Sustainable Development Goals Conference in Manresa (ES)

  Library

  Articles

  blank

  • How EU cities can localise SDGs through integrated action planning

   Global Goals For Cities Lead Expert Stina Heikkila shows URBACT cities taking steps to link local and global sustainability goals.

  • Senioral policy in Dzierżoniów and the goals of sustainable development

   The Sustainable Development Goals have been defined by the United Nations (UN) in the document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. This document lists 17 Sustainable Development Goals and related activities that are planned to be achieved by UN member states. The goals are achieved not only at the government level - the sectors of science, business, non-governmental organizations and ordinary citizens also have a great influence.

  • From Vision to Transformative Actions for the SDGs: co-creation of integrated actions in Manresa

   Around one hour and a half from Barcelona by train, in a hilly area of the Bages county, is Manresa - a small-sized city with around 78 000 inhabitants - one of several partners of similar size in the Global Goals for Cities network. On 21 April, I had the chance to stop by and attend one of Manresa’s URBACT Local Group (ULG) meetings organised by the local coordination team. Here, I share a few highlights of how the ULG and the participatory process is helping to shape the priorities of the Manresa 2030 Agenda and the integrated action plan that is currently in the making.  

  • Video from the transnational meeting in Gävle

   A very nice and colorful short movie showcasing our three full workdays in Gävle.
   #TransnationalMeeting7
   Authors: partners from Mouscron, Christophe Deneve.

  • Insights from REGGIO EMILIA

   The city of Reggio Emilia (Italy) was the co-host of the 7th Transnational Meeting, which was held between 23-25 May 2022 in Sweden, along with the cities of Gävle (Sweden) and Dzierżoniów (Poland).

  • Video from transnational meeting in Solingen

   A short video of our first physical meeting in Solingen, Germany.
   The meeting was dedicated to the next phase of action planning and implementation on governance, partnerships, and policy coherence levels.

  • First face-to-face meeting in Solingen

   Together with the cities of Tallinn and Heraklion the TM#6 was hosted by Solingen and was held from April, 6 to April, 8 in the Theater and Concert Hall in Solingen. After one year of work in
   the GG4C project participants from 14 different countries took the chance to meet in person.

  • Insights from Heraklion, the co-host of TM6

   The city of Heraklion was the co-host of the 6th Transnational Meeting which was held between 5-8 April 2022 in Solingen, Germany along with Solingen and Tallinn.

  • SDG Story: Gävle

   Gävle and the other 18 cities (from 19 countries) of the EU URBACT pilot network ”Global Goals in Cities” (GG4C) are already one year into the 20 months project on localising the SDGs.
    

  • SDG Story: Mouscron

   Just halfway towards our goals following the marked route, the AGRI-URBAN Network (URBACT III Programme) held a transnational meeting in the Swedish city of Södertälje from 21 to 24 May 2017. A turning point in the agenda of this project, the meeting focused on the AGRI-URBAN topics linked to the experience of this city and also put the emphasis on shaping the Integrated Action Plans of all partners of the project with the participation of their respective URBACT Local Groups. Watching this video, produced after the visit, you can discover how inspirational was this Swedish city in the project design and later, fostering innovative actions in other partner cities involved in the development of local food systems.
  • SDG Story: Tallinn

   Guidelines for the implementation and monitoring of the sustainable development goals in the framework of Tallinn 2035 Development Strategy.

  • SDG Story: Jihlava

   Jihlava vision concept: aim is to be safe, socially cohesive, green and accessible city.

  • SDG Story: Bratislava

   Where are we coming from?

   Even though the first mention of Bratislava appears in 907, Bratislava is one of the youngest capitals in Europe (1993).

  • SDG Story: Reggio Emilia

   Where are we coming from? The city profile.

   Reggio Emilia is renowned in educational circles, with the philosophy known as the “Reggio Emilia Approach”; for pre-school and primary school children developed in the city shortly after World War II. At the same time, contemporary art, ancient monuments, and exhibitions such as Fotografia Europea have made the city rich in culture and social change —supported by the business community, services and the university. The city is connected by high-speed train to Milan, Bologna and Florence, and is within 45 minutes’ reach to all those cities. Reggio is the city of relations with Africa, the city of cycle paths and of Parmigiano Reggiano.

  • SDG Story: Veliki Preslav

   The third newspaper of tomorrow is here and it's from Veliki Presav, Bulgaria.
   Very inspirational article of how the city looks like beyond 2030, and as they declare - Veliki Preslav will be the most sustainable small city in their land.

  • SDG Story: Klaipėda

   In the visioning phase of our network, partners worked hard to co-create their visions for localizing the SDGs in their cities. The stories tell their vision for how to localise the SDGs in their cities.
   Here you can get a glimpse of Klaipėda - vibrant, smart, inclusive.

  • SDG Story: Heraklion

   In the Visioning phase of our URBACT Global Goals for Cities network in the second half of 2021, partners worked hard to co-create their visions for localizing the sustainable development goals in their cities.
   We’re happy to launch our ,campaign showing the diversity and creativity of the 19 stories.
   First up: Newspaper of future Heraklion -smart, resilient and livable city.

  • The RFSC a relevant tool for the city partners of the GG4C network

   In the course of the life of the Global Goals for Cities (GG4C) network, the 19 city partners used an existing self-assessment tool: the RFSC, or Reference Framework for Sustainable Cities. Based on European principles for sustainable and integrated urban development, the tool available online was used during the diagnosis and visioning phase of the network (as an analytical tool), and partners will use it again in the planning phase (as a planning tool). What is the RFSC? And what did it bring to the network?

  • The Citizen Committee of the La Rochelle Territory Zero Carbon project: How to build trust?

   On January 25, La Rochelle Urban Community presented to the Global Goals for Cities partners its ‘La Rochelle Territory Zero Carbon’ (LRTZC) project towards 2040, highlighting the following main characteristics and innovations : a shared and multilevel governance, an evaluation and financing tool 'the Carbon Cooperative', and a citizen co-construction approach through the establishment of a Citizen Committee.

  • Debating the future of Schiedam

   The future of the city of Schiedam is a recurring topic in the city council and the executive board and, of course, also in the city. These views and discussions have been reflected in the city vision for some time now.

  • Jihlava's successful collaboration with developers

   Every new construction in the city burdens the surrounding area with growing demands on transportation, social and health infrastructure, and other needs for a functioning urban society. Such externalities can be relatively reliably quantified, predicted or simulated. However, cities often must develop and maintain the infrastructure themselves. Is there a method to share costs with private developers and collaborate to build more sustainably with the needs of the citizens in mind?

  • Glasgow’s Journey towards the 2030 Agenda

   Race to net zero and climate resilience: localising the SDGs through meaningful participation and co-creation.

  • Manresa 2030 Agenda: localising the SDGs through meaningful participation

   Since the end of 2018, Manresa is working on its local 2030 Agenda: an integrated sustainability strategy to respond to the environmental, social, and economic challenges of the current decade. A strategy whose design, implementation and monitoring must be shared with all the local stakeholders and citizens.

  • Awareness-raising around the SDGs – a practical example from La Rochelle Urban Community

   On 25 November, Stina Heikkilä had the opportunity to participate in an exciting event organised by our Global Goals for Cities partner La Rochelle Urban Community: the bi-annual Participatory Forum for Actors for Transition (Forum Participatif des Acteurs de la Transition). For this Forum, the team from La Rochelle Urban Community had planned an “SDG edition” with the aim of raising awareness about the 2030 Agenda and the SDGs among local stakeholders.

  • Ozalj best practices on meaningful participation

   The city of Ozalj was the co-host of the 4th Transnational Meeting which was held virtually between 24-26 November 2021 along with Manresa and Glasgow. Our main theme was Meaningful participation and co-creation and each co-host city shared best practices and introduced other cities to local customs.

  • Trim: Raising awareness of the SDGs

   The courthouse in Trim stands in the centre of the town, with the castle in the background, it is a reminder of the history and heritage of Trim. Both grey stone buildings have been here longer than us and could tell a story or two.

  • In Swedish: Gävle is developing urban sustainability

   Nätverket Global Goals for Cities arbetar med Agenda 2030 och de globala målen. Gävle kommun ska tillsammans med 18 andra städer i nätverket under kommande två år skapa och dela kunskap för att utveckla den urbana hållbarheten.

  • Klaipeda Case Study: Virtual hackathon “Unlock SDGs”

   To achieve Agenda 2030 and make sure that we leave no one behind, everyone needs to get involved in the work towards a more sustainable world. Youth continuously are an important factor in this work. The Klaipeda city has Forum of Youth Ambassadors, which is a new body put in place with the hope of creating lasting and strong youth engagement. The forum is designed to generate ideas for the Youth Affairs Council of Klaipėda, which consists of 7 youth representatives and 7 municipal representatives.  This process is in progress according to national law.

  • Mouscron: Story of Transnational Meeting

   On September 28th, the transnational meeting with the co-host cities of Trim, Mouscron and Klaipeda was held by videoconference (thanks to covid…). Nevertheless, it was an opportunity for us to practice our English. 
   Through this activity, we were able to learn more and discover local traditions. We were therefore able to introduce other cities to our customs and to share with them our culture. 

  • URBACT cities join forces in a quest for global sustainability

   A new URBACT network aims to lead the way in delivering on the UN SDGs in cities. Find out why this matters.

  The 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals, adopted by all United Nations Member States in 2015 as a universal call of action to protect our planet, end poverty and ensure peace and prosperity for all by 2030. "Global Goals for Cities” is a pilot network and strategic partnership aimed at accelerating progress towards achieving the Sustainable Development Goals in 19 cities of the EU, through peer learning and integrated action planning. The partnership is funded through the European Regional Development Fund's URBACT III European Territorial Cooperation program.

  Strategic partnership for peer learning and planning to localise SDGs
  Ref nid
  16049
 • Exploring the gendered impacts of Covid-19

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/11/2022

  A reflection by Sally Kneeshaw, URBACT Programme Expert and Jaimie Just, Policy Advisor CEMR

  Articles
  Gender equality

  The need for more gender equal cities was already recognised as a priority for URBACT and its stakeholders before the coronavirus crisis hit. But the current dramatic situation lends increased urgency to the call to action. In this article, we explore some of the gender impacts of the crisis so far, and what the long-term impacts could be on the push for gender equality.

   

  What is clear is that women are significantly overrepresented in what are now recognised as society’s essential services, be this health and care sectors, supermarkets or educational settings. This puts women firmly at the coalface in tackling the pandemic, at greater risk of exposure to the virus.

  At the same time, there are noticeably fewer women around the decision-making table concerning pandemic management and response. This is despite the observations recently highlighted by Forbes magazine of the striking success of countries led by women in tackling the pandemic effectively.

  But what other risks and trends are we seeing, what does this mean for women now and in the future and what can cities do as part of the immediate and longer-term response and to deliver gender equal cities?

   

  Risky jobs and at-risk jobs

   

  We already know for certain that women make up the majority of frontline workers, often in low-paid caring jobs at high risk of exposure. Lowest-paid workers typically have the least access to flexible working. They cannot work from home whilst doing the essential jobs of caring for older people or those who are sick, or keeping supermarkets open and stocked.

  Beyond the health and care sector, the employment situation of women is often vulnerable in other ways. Research from the European Institute for Gender Equality shows that a quarter of women employees across the EU in other sectors are in precarious work, at greater risk of falling into poverty. Furthermore, the closure of nurseries and schools is likely to have an overall negative impact on women’s participation in the labour market due to the increased unpaid care burden that often falls upon their shoulders.

  Women entrepreneurs may be disproportionately affected if existing barriers to accessing support and finance are exacerbated in the current crisis.  Most countries have adopted emergency response and support packages for the private sector, but without much data yet on the take up and impact for women’s jobs and businesses, it’s hard to be sure how they will be affected. 

  Given that evidence from previous economic shocks (from UNAIDS and the World Bank) shows that women’s income recovers slower than men’s, there are real risks that, without proactive measures from government at all levels, the clock could be turned back further on economic gender equality.

  And, beyond the immediate crisis, if governments pursue additional austerity measures, women will be hit the hardest with the loss of public sector jobs, benefits and services. The public sector is a major employer of women across EU and local authorities will need to factor in ways to measure and protect women’s’ jobs.

   

  Additional risks

   

  Additional risks are most felt by those facing multiple forms of disadvantage. Gender, racial and economic disparities are being amplified by the pandemic in a way that really exposes fault lines. Most seriously, we are seeing that inequality is a key risk factor for coronavirus morbidity.

  Certain groups need additional support, such as elderly people living alone and lone parents struggling to cope – both of which are disproportionately likely to be women. Another particularly at-risk group are migrant or undocumented women who may be anxious about accessing health services, or need language support

  Linda Gustafsson, Gender Equality Officer in Umea, Sweden - Lead Partner of the new Gendered Landscape Action Planning network – is also keen to remind us that some groups of men are also at particular risk. She reports that the social services team is reaching out to the elderly population living alone and isolated, where the gendered impacts are known to the municipality. “We know that the older women tend to be better connected to their communities and more resilient, able to ask for help or be offered help than the men,” she explains. “And we factor that into our response.” From the data so far, and for as yet unknown reasons, it appears that in every country, men are more likely than women to die from Covid-19.

  According to the Gender Equal Cities report, women rely more on public transport than men - to get to work, visit a doctor or do the grocery shopping. This puts women at greater risk of coming into contact with the virus.  In many places public transport has been re

  duced or even shut down, but low-paid retail and care workers still need to travel.

  There is also a threat in some places to the availability of essential sexual and reproductive health services during the crisis due to redirected resources and clinic closures/reduced operating hours. This can be a cause of anxiety and additional health risks for pregnant women who may as a result delay seeking help.

   

  The greatest risk of all

  Sadly, one of the tragedies highlighted more than ever by the current situation is that, for many women, staying home does not mean staying safe. Reports of domestic abuse have spiked – by over 30% in some places - since restrictions on movement have been implemented. More light needs to be shone on this shocking situation for modern European societies and more responses found.

  One of the most urgent actions for cities to take at this time is to have adequate and hygienic facilities available for those who need to escape a dangerous situation at home, ensure that women’s organisations and refuges have the resources to make extra space, to have longer hours for helplines and tech know-how to go online.

  Thankfully, many cities are responding. Madrid was one of the first cities to launch a campaign early on in lockdown, and the French government has facilitated the use of empty rooms, in collaboration with hotel chains, and with a code word to gain access for women fleeing dangerous environments. Gendered Landscape partner Frankfurt has prepared extra space for women and children escaping violence, and created multi lingual information. Depressingly, it expects the number of incidents to rise as the crisis goes on, but at least it is trying to prepare.

   

  What are we learning about public space?

   

  At a time when various stay-at-home polices are in place all over Europe, it is probably not yet totally clear what this is meaning for women and girls in terms of their use and experience of public space. For many, the new situation may involve going out alone and feeling less safe due to the fact that there are fewer ‘eyes on the street’.

  However, for others, despite being more likely to go out alone, it may feel safer due to decreases in crime and violence in public spaces, due in part to curtailed nightlife. Without encountering groups of men that may normally be the cause of anxiety, some women may feel free to occupy spaces that they previously avoided.

  The lockdowns are also revealing how attainable more family-friendly, walkable cities are, with less congestion, better air quality - even hearing birdsong for the first time in years. Such cities have long been called for by gender mainstreaming campaigners, such as those in Vienna who developed specific guidelines for ‘fairer cities’. Cities like Kreuzberg, Berlin are already improvising in response to the new realities of movement with ‘pop-up’ bike lanes.

   

  What lessons are there for future urban governance?

   

  The crisis has seen mayors take the lead in protecting and serving their people, sometimes even offering them expanded authority which permits them to react to a constantly evolving scenario. However, this raises questions about governance, particularly in Europe where women account for less than 15% of mayors.

  Women and girls’ voices need to be heard, including in decision-making, now more than ever. We need sex-disaggregated data collection on the disease itself, economic impacts, care burden, incidents of sexual violence and abuse, and crisis recovery - and at all levels of governance.

  This need has been directly addressed by UN Women, with clear support from UN Secretary-General António Guterres who has said: “Put women and girls at the centre of efforts to recover from Covid-19.  Gender equality and women’s rights are essential to getting through this pandemic together, to recovering faster, and to building a better future for everyone.”

  Linda Gustafsson hopes that this moment triggers more discussion about power dynamic in families and a more balanced appreciation of the importance of different jobs and roles in society, including a major shift in how we recognise and support unpaid carers.

  But there is positive inspiration to take as well. Linda Gustafsson highlights that “We see that things can change fast with cross-party consensus on policies we have been proposing for a long time, like on sick pay and sustainable mobility.  I also see this as a moment of empowerment for local government. We are responding rapidly to keep our citizens safe.”

  There is a chance, therefore, to turn the experience under Covid-19 into an opportunity to change things for the better. As Jenna Norman, Women’s Budget Group, UK puts it “The Covid-19 crisis is colliding with a crisis of long-term under-investment in public health and social infrastructure, which hits women hardest. The response now is not more of the same.”

  This should be an opportunity to be more conscious of our public infrastructure, including the invisible, undervalued and often low or unpaid work that holds our communities together, and which is predominantly undertaken by women. We need a continued appreciation of what are our society’s essential services.

  Cities have a part to play in ensuring that we don’t go back to what was assumed to be ‘normal’. In addition to the issues we have raised, we urge city authorities to review their budgets and services with a gender lens, and to work with local women’s groups and other civil society organisations/community structures to reach all populations, including the most precarious.

   

  -

   

  Share with us on Twitter – by tagging @URBACT and @CEMR_Equality – examples you have seen of cities effectively responding to any of the issues we have raised.

  Don’t forget to check out the URBACT Knowledge Hub's Gender Equal Cities initiative!

   

   

   

   

  With special thanks to:
  Linda Gustafsson and Annika Dalen, City of Umea and Lead Partner of the Gendered Landscapes network, and its Lead Expert, Mary Dellenbaugh-Losse.
  Jenna Norman: Women’s Budget Group, UK and co- author of the Gender Equal Cities report

  From urbact
  Off
  Ref nid
  13851
 • Cities through a 'gender lens'

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/11/2022

  Lots to do for our new GenderedLandscape network!

  Articles
  Gender equality

   

  Despite the leaps and bounds made over the past century, there is still a long way to go to achieve global gender equality. Inequality still impacts the way women and girls travel, work, play and live in urban environments.” 

  URBACT's Gender Equal Cities report


   

  Why is urban development a gender issue?

   

  Gender is everywhere, even if we do not always see it or take it into account in our decisions. Women and men simply use the city and its services differently. This makes gender a significant – and often neglected – factor in the equitable design and delivery of public spaces and services.

  Cities as public organisations have an extremely important role to play in creating conditions for gender equality. In order to do this, however, there needs to be a holistic understanding of how gender inequality is created by the combination of specific local conditions, including social norms, political and administrative structures, and the built space itself.

  Awareness of the need to take gender aspects into account in the design of certain public services seems to have grown in recent years. Belatedly, there is more

  appreciation of how fear of violence can unequally restrict urban mobility or how needs in terms of public amenities differ between genders. But this is only scratching the surface of the many gender issues at play in cities. Let’s look at a couple of illustrative examples.

  There are crucial gender dimensions to the topic of affordable housing, for example. The cumulative effect of labour market segregation, increased frequency of part-time work and lower wages overall is less available income for housing during women’s lives. Put simply: while affordable housing crises affect everyone, they affect women more on average.

  And have you ever considered the gender dimension of waste management planning? In general, women take a more proactive approach to recycling and waste reduction than men. Taking a gendered perspective into account can therefore lead to changes in the way we design waste management services and help move cities closer to their ecological goals. Including gender-sensitivity into the design and location of recycling bins or the design of recycling publicity campaigns, for example, are concrete steps towards reducing the gap in recycling between the genders and increase recycling overall. After all, there are plenty of consumer campaigns that sell the same goods to men and women in different ways – why not recycling? 

   

  Gender blind urban planning

   

  The starting point for creating public services that are user-sensitive and promote inclusion is being aware of and taking into consideration the experiences of different groups, as well as an understanding of how gendered power structures affect the way women and men feel about, use, and access the city.

  The physical structures of the city and public service design can work towards ensuring equal rights and opportunities for a diverse range of groups, but only when these are a visible, conscious part of the planning process. Urban planning which doesn’t consider gender is called ‘gender blind’.

  At the city and regional levels, much service planning is currently gender blind - it simply fails to consider the different needs or structural barriers facing different genders. This is despite the fact that gender equality has been a fundamental tenet of EU policy since the 1990s and has been explicitly included in the UN Sustainable Development Goals and the New Urban Agenda.

  Furthermore, where methods are in place for working with gender equality, they are often based on inappropriate ‘one size fits all’ approaches. However, gender sensitive policies should not just be about “ticking boxes” or increasing the number of women without consideration of ther qualitative and substantive contribution. Rather, they should take careful consideration of the local policy framework, administrative structures, and degrees of openness to the topic of gender as a first step towards authentic, if incremental, progress.

  Another risk of 'one size fits all' approaches is that polices become based on the experiences of a subset of the population in question. However, in reality, the barriers people face are as diverse as they themselves are. This means that an intersectional approach – one which respects the complexities of persons who belong to multiple disadvantaged groups simultaneously, such as women of colour or women with disabilities – can help to increase the inclusivity and effectiveness of gender-sensitive policies even further.

  Finally, cities should be cautious of the fallacy that technical solutions to municipal challenges, especially those which include big data, are inherently gender neutral. The advent of big data and smart cities – whilst promising more efficiency – also brings increased risks of algorithms which build gender blindness or even (unintended) gender discrimination into the planning system. A lack of consideration of gender, whilst using big data sets to tweak existing service design and delivery, can lead to services are less and less attractive and accessible for women and minorities - as this recent book explores in detail.

   

  URBACT leads the way towards Gender Equal Cities

  URBACT worked in partnership with CEMR in 2019 to deliver new understanding and fresh thinking to the topic of gender equal cities.

  Visit our Knowledge Hub to find ten actions that cities can take towards gender equality, an overview of what makes a gender equal city and a number of video testimonials from important voices in the ongoing campaign for gender equality in Europe. Illustrated by case studies from across Europe, the Gender Equal Cities reports highlights where and how cities can act in terms of:

   
  • representation and participation;
  • governance;
  • economic equality;
  • public services;
  • planning and public space; and
  • migrant integration.

    

   

  Exploring the Gendered Landscape

   

  These are precisely the complexities and challenges that the new URBACT Action Planning Network ‘GenderedLandscape’ will tackle. The network, which kicked off its Phase One activities in 2019, will focus on two topics: increasing the visibility of the gendered perspective in integrated urban development and the local contextualisation and interpretation of tools and approaches for reducing gender inequality in urban policy and development.

   

  To do this, the network will employ the URBACT method, taking an integrated and participative approach to urban challenges with a focus on transnational exchange and learning. Co-learning and peer exchange on the network level will be translated into integrated action plans on the local level and contribute to capacity building among city administrators.

  The seven partners will explore both the global and local expressions of gendered power structures and use knowledge gained at the local level to inform and improve policy instruments on the global level.

   

  The URBACT GenderedLandscape Network kicked off on 10 & 11 October 2019 in Umea, Sweden.

  -

  We are excited to begin this journey together! You can keep up with our network’s and URBACT’s work on gender equality by following the hashtags #genderequalcities and @GenderedLandsc1 or by subscribing to URBACT’s newsletter.

  From urbact
  On
  Ref nid
  13714
 • 2019 URBACT Highlights

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  15/11/2022

  Gender Equal Cities, New Action Planning Networks, Contribution for a refreshed Leipzig Charter: a year at full speed! 

  News
  Gender equality

  Amidst the usual cycles of networks opening and closing, URBACT continues to give a platform for cities to scale up ideas and drive change at local, national and EU levels.

  From knowledge to action

  URBACT Knowledge Hub took off in 2019 with the Gender Equal Cities initiative, in collaboration with the CEMR. Building on the knowledge of women active in the URBACT community and beyond, URBACT created a space for raising awareness of gender-based inequalities at local level and highlighted how cities can take action.

  On March 7th, the day preceding International Women’s day, the Gender Equal Cities report was launched during a roundtable in Brussels with representatives of the Commission and UN Habitat. This triggered a series of actions in Europe to promote Gender Equal Cities, from presentations during the European Week for Regions and Cities in October, to online training sessions for URBACT cities and beyond.

  The momentum will continue next year as the new network: Gendered Landscape - a spin-off of the Gender Equal Cities work, as it enters its implementation phase. Led by the city of Umeå (SE), the network aims to develop new initiatives and projects with an understanding of gendered power structures in six other cities.

  Beyond gender equality, URBACT Knowledge Hub’s actions for 2020 will focus on the right to housing, the vitality of smaller cities and procurement.

  Contributing a city-level perspective to EU policy

  Next July, Germany will take on the crucial role of president of the European Council. URBACT will continue to work alongside the German Federal Ministry of Urban Affairs to input into the renewal of the Leipzig Charter. In 2007 this founding document underlined the principles of sustainability, integration and participation – all concepts that are now taken for granted by urban policymakers, but can still remain unclear to city practitioners. Between autumn 2018 and May 2020, URBACT organised a series of City Labs to explore what these principles mean for cities nowadays and what else should be in the refreshed Leipzig Charter.

  During the City Labs in Lisbon (PT), Brussels (BE) and Warsaw (PL), participants highlighted the impact of new global challenges on cities. They stressed that the climate crisis, migration flows, growing inequalities and distrust in government not only require new principles and words enshrined in documents, they also mean new ways of working for urban practitioners, closer to citizens, especially the most vulnerable. In addition, decision-makers need to accompany these fundamental changes with new policies, funding and regulations.

  City Lab on integrated policymaking in Warsaw, October 2018

  The next City Lab will look at the concept of balanced territorial development during the Cities Forum in Porto in January before a final event in spring 2020.

  Networks closing and opening cycles: a learning rollercoasteré

  The last call for networks of URBACT III saw 23 new Action Planning networks approved. Bringing together existing URBACT cities and newcomers, the networks will continue their action planning in 2020 to tackle issues such as homelessness, climate change and urban security.

  On top of their regular transnational meetings, city practitioners and local stakeholders will gather during URBACT Summer University. Bringing together more than 500 city leaders, this flagship URBACT event will equip the networks with the right tools to develop their integrated action plans whilst motivating and inspiring them to take action.

  Looking at 36 city examples, URBACT has identified five common challenges that cities are facing when delivering integrated and sustainable strategies for urban development such as participation, measuring performance and public procurement. For each challenge, URBACT published a series of guides and tools which can be used by cities to achieve success in implementation.

  These tools are only a sneak preview of the forthcoming URBACT TOOLBOX that will be available on our website in early 2020. This one-stop-shop for cities will gather all the tested tools of the now well established URBACT method.

  URBACT method in 3 minutes

  There is more to come in the second half of 2020. After going through an inward-looking process by which our 23 transfer networks have dismantled a Good Practice to assess how best to replicate it in other contexts, they should be ready this summer to share their findings with the rest of the world!

  These Good Practices are among the 23 selected from 97 entries submitted during an open call in 2016-17. In other words, this six month ‘sharing period’ will showcase the best of the best of URBACT’s networks – so stay tuned!

  From urbact
  On
  Ref nid
  13287