• Διαμορφώστε το μέλλον του URBACT!

  Copy linkFacebookXLinkedInEmail
  Διαβούλευση για το προφίλ της νέας ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας κατά την επόμενη ενωσιακή προγραμματική περίοδο (2028-2034): Πείτε τη γνώμη σας και τοποθετήστε τις πόλεις στο προσκήνιο των εξελίξεων και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος!
  15/04/2024

   

  Δίνοντας τον τόνο για τη μετά το 2027 κοινή ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής

  Διαβούλευση για το προφίλ της νέας ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας κατά την επόμενη ενωσιακή προγραμματική περίοδο (2028-2034): Πείτε τη γνώμη σας και τοποθετήστε τις πόλεις στο προσκήνιο των εξελίξεων και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος!

  From urbact
  Off

   

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί όλους τους συμμετέχοντες σε τρέχοντα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) να λάβουν μέρος στη διαβούλευση που έχει ήδη ξεκινήσει (από τις 26 Μαρτίου) για το μέλλον της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής μετά το 2027. Η διαδικασία διαβούλευσης έγκειται στη διεξαγωγή μιας πανευρωπαϊκής έρευνας αναφορικά με τη συνεργασία των πόλεων της ΕΕ στο πεδίο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024.

  Ως προς το σκέλος του προγράμματος URBACT, η έρευνα εστιάζει στις πόλεις (ανεξαρτήτως μεγέθους) και τις ανάγκες τους, παραμένοντας ταυτόχρονα ανοικτή στο ευρύ κοινό. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στην πλατφόρμα EUSurvey και να συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο, ενώ, παράλληλα με τη διεξαγωγή της έρευνας, θα διοργανωθεί μια σειρά διαβουλευτικών εκδηλώσεων και γύρων συζητήσεων που θα απευθύνεται στους πολίτες και ιδίως τους νέους ανθρώπους.

  Όπως επισημαίνει ο Teofil Gherca, διευθυντικό στέλεχος του προγράμματος URBACT, «είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι συνδιαμορφώνουμε όλοι μαζί από κοινού το μέλλον του URBACT. Σκοπός μας είναι η υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων. Η έρευνα αυτή θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε τα οφέλη μιας τέτοιας συνεργασίας και να αναβαθμίσουμε τη συνολική προσφορά μας προς τις πόλεις. Οι πόλεις γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τι πραγματικά χρειάζονται για να βελτιώσουν την ευημερία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους».

  Εν τέλει, τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν και θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση για το μέλλον της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και τη στήριξη που αυτή παρέχει στις συνεργασίες μεταξύ πόλεων.

  Μην αναρωτηθείτε τι μπορείτε εσείς να κάνετε για το URBACT, αλλά τι μπορεί το URBACT να κάνει για εσάς

  Από το 2002, το πρόγραμμα URBACT καθοδηγεί την αλλαγή σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω της ενεργοποίησης συνεργατικών σχημάτων και μηχανισμών ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ πόλεων ενταγμένων σε θεματικά δίκτυα δράσεων. Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 1.000 ευρωπαϊκές πόλεις έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα URBACT, λαμβάνοντας μέρος συνολικά σε περισσότερα από 150 δίκτυα και περισσότερα από 20 εθνικά συνέδρια, ευρωπαϊκά θερινά πανεπιστήμια και εορταστικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο μιας κοινής αντίληψης και ενός κοινού οράματος για βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη.

  Διαχρονικά και διατομεακά, τα εν λόγω δίκτυα έχουν ανταποκριθεί στις ανάγκες των πόλεων, μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των τοπικών εμπλεκομένων φορέων σε σχέση με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων και συμμετοχικών πολιτικών και του διαμοιρασμού καλών αστικών πρακτικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III, για παράδειγμα, το δίκτυο URGE προέβη στον σχεδιασμό νέων πολιτικών για την κυκλικότητα στον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος συνιστά έναν από τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές πρώτων υλών. Οι εννιά πόλεις εταίροι του συγκεκριμένου δικτύου κατάφεραν να αποκτήσουν μια σε βάθος κατανόηση της κυκλικότητας και ανέπτυξαν μια εξατομικευμένη μεθοδολογία για την ενσωμάτωση της βιώσιμης αυτής θεματικής σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT IV, το δίκτυο LET'S GO CIRCULAR! εστιάζει, πλέον, στην περαιτέρω εξέλιξη της προσέγγισης της κυκλικής οικονομίας, εναρμονίζοντάς την, μάλιστα, τόσο με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας όσο και με εκείνες του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία. Οι δέκα πόλεις εταίροι του συγκεκριμένου δικτύου εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα κυκλικά αστικά οικοσυστήματα, όπως αυτά που αφορούν τη διαχείριση των πλαστικών αντικειμένων, των υφασμάτων, των ηλεκτρονικών αποβλήτων, των τροφίμων, του νερού, των συσκευασιών, των μπαταριών και των οχημάτων, ανοίγοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τον δρόμο για μια πραγματική κυκλική αστική μετάβαση.

  Κοιτώντας μπροστά: αποτελέσματα της έρευνας και επιπτώσεις

  Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής της έρευνας (31/07/2024), τα στελέχη του προγράμματος URBACT θα προχωρήσουν στη σύνοψη και την ανάλυση των συλλεχθέντων αποτελεσμάτων. Τα αρχικά ευρήματα θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο του 2024. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σε μια έκθεση η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του τρέχοντος έτους, με την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση συστάσεων ως προς την επιθυμητή μορφή της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής κατά την επόμενη ενωσιακή προγραμματική περίοδο (2028-2034). Ακολούθως, το πόρισμα θα κατατεθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος URBACT καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Η χρονική αυτή συγκυρία είναι καίριας σημασίας, καθώς το 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία προετοιμασίας των προτάσεων της για τους κανονισμούς της νέας ενωσιακής προγραμματικής περιόδου (2028-2034). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμεύσουν, επίσης, ως μια σημαντική εισροή πληροφόρησης για την αξιολόγηση των επιδόσεων του τρέχοντος προγράμματος (URBACT IV) αλλά και τη διαμόρφωση του μελλοντικού χαρακτήρα του προγράμματος.

  Όπως υπογραμμίζει ο Eric Briat, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος URBACT IV, «το πρόγραμμα είναι υπερήφανο για την παροχή συνεκτικών προτάσεων, σχεδίων και λύσεων πολιτικής που άπτονται των πραγματικών αναγκών των πόλεων, σε συνδυασμό με την ουσιαστική συνεισφορά του στην επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ. Η εισροή πληροφοριών από όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις και τοπικές αρχές αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας εντός του θεσμικού πλαισίου της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής».

 • Panagiotis Kinanlis

  Available for Ad-hoc expertise missions

  Expert can perform Ad hoc expertise missions at network and programme level in relation to:

   

  1. The design and delivery of (transnational) exchange and learning activities

   

  2. Methods and tools for integrated and participatory approaches:
  > Securing funding and resourcing
  > Sustaining stakeholder engagement and translating strategies into actions

 • Io Chatzivaryti

  I consider myself above all a geographer with experience in integrated urban development. Holder of an MSc in Cities, Space and Society from the London School of Economics and Political Science, United Kingdom, and a Bachelor's Degree in Geography from the University of Aegean, Greece, with a professional experience of over 20 years in EU projects submission, management and implementation as a free-lance consultant, 19 years of which as an advisor to the Mayor of Kavala ( Greece).  

  My expertise lies in successfully introducing civic participation and co-designing complex strategic documents. An expert with a particular interest in trying our new, pilot and innovative urban solutions driven by excessive and inclusive civic participation. A professional with strong interpersonal skills, advanced personal motivation, and a proven ability to build and work collaboratively. Thus, my prior experience working at a city level, collaborating, proposing, and experimenting with urban innovations, and concertizing goal setting aiming at sustainable urban development gave me an understanding and appreciation of the importance of a job well done.

  My current responsibilities as Kavala's Mayor's advisor in EU-funded projects (cross border, interregional projects) allowed me to successfully address questions on urban challenges, civic participation, public ethics, management of conflicts and mainstreaming of bottom-up processes in decision-making as an urban practitioner. My current duties include organizing stakeholder workshops, co-designing urban agendas, and coordinating transnational exchange of experience events. Furthermore, working with the UNESCO Chair Con-E-Ect allowed me to gain valuable skills in developing multidisciplinary projects, including their results in integrated urban agendas. 

  Based on these activities, I have worked as a ULG coordinator in several URBACT networks (LUMASEC, TOGETHER, Making Spend Matter, and URGE), coordinating and animating stakeholder-engaging workshops, organizing and participating at knowledge exchange partner events as well as  supporting and drafting integrated urban plans.

  You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” Richard Buckminster Fuller

   

   

   

   

  Available for Ad-hoc expertise missions
  iochatzivaryti@gmail.com

  Expert can perform Ad hoc expertise missions at network and programme level in relation to:

   

  1. The design and delivery of (transnational) exchange and learning activities

   

  2. Thematic expertise:
  [Strategic urban planning, Participative governance, Mobility]

   

  3. Methods and tools for integrated and participatory approaches:
  > Integrated and participatory design of strategies
  > Sustaining stakeholder engagement and translating strategies into actions

   

 • Dr Stavros K. Parlalis

  I am social worker, having obtained a first degree in Social Work, Masters in Policy Studies and PhD in Social Work. I have >15 years of professional experience in the area of social work, working with people with disabilities and other groups of vulnerable people (e.g. migrants, refugees, homeliness), environmental and entrepreneurial projects with social impact, enabling the empowerment of local communities. I have experience in the position of Project Manager gained in several funded European (Erasmus+, LIFE, etc.) with proven experience in project and policy design, planning, management and monitoring.
   
  In addition, I have experience in a) organising, leading and motivating colleagues and external partners for cooperating in joint projects, b) facilitating training workshops for various interested groups (e.g. social workers, minor offenders, journalists, unemployed persons), c) cooperating with various stakeholders (e.g. Local Authorities, NGOs, Cooperatives), d) being able to build networks with many different parties (e.g. Public Bodies, Research Centres, Consulting Agencies) and e) designing tailored-made training for NGOs and Local Authorities.
   
  Thematic specialization in projects in the field of social sciences, social work, social care, disability, entrepreneurial and environmental projects.

  Available for Ad-hoc expertise missions
  stavros.parlalis@gmail.com

  Expert can perform Ad hoc expertise missions at network and programme level in relation to:

   

  Thematic expertise:
  > Equality, diversity and inclusion

   

   

 • Ioannis Koliousis

  Available for Lead Expert role and Ad-hoc expertise missions

  Expert can perform the Lead expert role and Ad hoc expertise missions at network and programme level in relation to:

   

  1. The design and delivery of (transnational) exchange and learning activities

   

  2. Thematic expertise:
  > Mobility

   

  3. Methods and tools for integrated and participatory approaches:

  >Monitoring and evaluation for effective implementation

 • Nicholas Karachalis

  Available for Lead Expert role and Ad-hoc expertise missions
  nkarachalis@aegean.gr

  Expert can perform the Lead expert role and Ad hoc expertise missions at network and programme level in relation to:

   

  1. The design and delivery of (transnational) exchange and learning activities

   

  2. Thematic expertise:
  [Culture, Local Economy]

   

  3. Methods and tools for integrated and participatory approaches:
  > Integrated and participatory design of strategies
  > Sustaining stakeholder engagement and translating strategies into actions

 • MARIA KRIMNIANIOTI

  Available for Ad-hoc expertise missions
  krimnianioti@gmail.com

  Expert can perform Ad hoc expertise missions at network and programme level in relation to:

   

  1. The design and delivery of (transnational) exchange and learning activities

   

  2. Methods and tools for integrated and participatory approaches:
  > Sustaining stakeholder engagement and translating strategies into actions
  > Monitoring and evaluation for effective implementation

 • Aristeidis Sapounakis

  I am an experienced and motivated senior expert on the production of the built environment and on urban regeneration in general.

  More specifically, my credentials comprise,

  -  Extensive knowledge and deep understanding of the design, construction and social aspects of sustainable urban development,

  - 40+ year experience in architectural, urban design, planning and

  international development projects in most cases as a team leader or coordinator,

  - 38 years after being awarded my doctorate status from Heriot-Watt University, Edinburgh, based on my research titled ‘Environmental Information & Cognitive Needs’,

  - 24 years academic experience in teaching architecture, landscape architecture, urban design and cultural heritage management both at undergraduate and postgraduate level in the Department of Planning & Regional Development of the University of Thessaly in Volos, Greece, having been elected and serving as the Head of the Department until September 2020,

  - 24+ year experience in dealing with vulnerable social groups, and housing affordability, also serving for 13 years as the representative for Greece in the European Observatory of Homelessness organized for the European Commission by FEANTSA, paired with,

  - recognised communication, organizational, multi-tasking and problem-solving skills, extensive networking capacity with EU as well as South-eastern European bodies.

  It is needless to say that, after my retirement from academic work, I am thrilled to be among the URBACT experts, looking forward to be engaged in novel challenging assignments.

  sapounakis@gmail.com

  Expert can perform Ad hoc expertise missions at network and programme level in relation to:

  1. Thematic expertise:
   > Culture
   > Housing
   > Urban Design
 • Dina Ntziora

  I am an expert in culture and community engagement, specializing in transnational projects focused on community-led initiatives and co-creation. With a rich background in cultural management, creative community engagement, audience development, and event production, I possess extensive experience in administration and planning. My true passion lies in leveraging public spaces within cities to foster neighborhood transformation and community revitalization through inclusive projects driven by the community.

  I firmly believe in the power of the arts and cultural institutions to promote cultural diversity and facilitate intercultural dialogue. Consequently, my mission revolves around advancing creative place-making, community building, and the development of public spaces that promote overall health, happiness, and well-being. By investing in the assets, inspiration, and potential of the local creative community, I strive to inspire collective reimagining and reinvention of public spaces, positioning them as the heart of every community.

  Throughout my career, I have successfully produced both physical and digital spaces for artists and creatives to showcase their work. Additionally, I have established international cultural networks that foster collaboration, facilitate the exchange of experiences and knowledge, and provide support for the cultural sector. I am dedicated to engaging with people, places, buildings, temporality, and change to create resilient spaces that encourage participation, embrace diversity, and foster experimentation.

  Available for Ad-hoc expertise missions
  dina.ntziora@gmail.com

  Expert can perform Ad hoc expertise missions at network and programme level in relation to:

  1. The design and delivery of (transnational) exchange and learning activities
    
  2. Thematic expertise:
   > Culture
 • Kostas Karamarkos

  Having 33 years of experience, I was validated as URBACT III Lead Expert (May 2015) and Urbact IV Lead Expert (April 2023).

  I worked as LE with the City of Rome supporting for 5 years the 2 Waves of the Transfer Network called RU:RBAN.

  Since April 2018 i followed the URBACT Method guiding the 11 participating cities and their ULGs to transfer the policy topic of the project. https://urbact.eu/networks/rurban

  I was also the core Technical Advisor for the city of Trikala supporting the VILAWATT UTM project: Innovative local public-private-citizen partnership for energy governance, that was among the 5 projects approved for this special call that succesfully compined UIA and URBACT programs https://urbact.eu/networks/vilawatt.  

  In addition to my strong involvement in URBACT III, I took part in other activitiies in the framework of URBACT III:

  1. Transfer Network Campus moderation, being evaluated as the best moderators in all countries Campuses.

  2. URBACT City Festivals (Lisbon and Paris),

  3. Moderating capacity building online workshops for cities representatives        and also 

  4. The official evaluation of the EU National URBACT Points for their performance during URBACT III period (in high program level).

  5. The adaptation of the new URBACT IV TOOLBOX AND TOOLS FOR EFFECTIVE TRANSFER, along with 6 other very experienced Lead Experts.

  I am a business expert in sustainable integrated urban development (since 1992). Mine specialties are in urban & regional development, integrated and participatory policies, EU Structural Funds programs support, Multilevel governance, Integrated approach for urban regeneration and local -regional RIS3. My long-time experience in urban and regional projects includes more thematic expertise as equality, inclusion, diversity - job & skills & other ESF related policy issues (structural and national funds).

  During 2021-2022 I worked as project manager and facilitator in 2 massive exchange programs by EU, having prepared the proposals and the exchange framework: 

  A. The International City Partnerships: Acting for Green and Inclusive Recovery is a project of the European Union and managed by DG REGIO of the EU -      City pairings with Gwangu & Athens Metropolitan Areas  https://c.ramboll.com/international-city-cooperation     Themes of Cooperation: Air Quality & Climate change  

  B. International Urban Cooperation programme (IUC) (2016-2020), IURC aims to lead and develop a form of decentralised international urban and regional cooperation in the fields of sustainable urban development and innovation. Region pairings with Attica, Greece & Colima,Mexico.  https://www.iurc.eu/about/

  Since July 2023 I am supporting as Lead Expert the city of Trikala (TechDiversity APN).

  I was a Jury member of the New European Bauhaus awards 2023 working for DG Regio.

   

  more can be found:  https://kkc.gr/

  Available for Lead Expert role and Ad-hoc expertise missions

  Expert can perform the Lead expert role and Ad hoc expertise missions at network and programme level in relation to:

  1. The design and delivery of (transnational) exchange and learning activities
  2. Thematic expertise:
   > Food
   > Local economy
   > Digital transformation
   > Energy transition
  3. Methods and tools for integrated and participatory approaches:
   > Monitoring and evaluation for effective implementation