Miks URBACTi integreeritud tegevuskavad on olulised: Torino linna näide

Edited on 22/05/2023

Why Integrated Action Plans matter the case of Torino - COVER
LINNADE FOORUMI toimumise puhul vaatame lähemalt seekordse võõrustajalinna Torino teekonda URBACT-i programmis.

Märtis kogunesid linnapraktikud ja otsustajad üle Euroopa Torinosse (IT). Pärast kolme sündmusterohket aastat toimus taas LINNADE FOORUM (CITIES FORUM) ja seda juba viiendat korda. See Euroopa Komisjoni (European Commission) korraldatav sündmus tähistas uue Euroopa Linnaalgatuste Programmi (European Urban Initiative) ametlikku käivitamist uue programmiperioodi jooksul ja kõigi osalejate ootused olid seega suured. Millest aga kõik ei pruugi teadlikud olla, on see, et Torino linn on ise saanud palju kasu ELi territoriaalse koostöö URBACT programmi tegevuskavade võrgustikest (URBACT Action Planning Network). Seetõttu meenutamegi Torino edukat URBACTI lugu.

Kuid kõigepealt, mis on integreeritud tegevuskava?

123Koos kohalike elanike, huvi- ja sidusrühmadega koostatud URBACTi integreeritud tegevuskava on oma olemuselt kohalik pikaajaline strateegia, mis puudutab paljusid partnereid. See on tõhus viis katsetada lahendusi, muuta ideed konkreetseteks tegevusteks ja mis kõige tähtsam – anda väga mitmesugustele inimestele hääl ning panna erinevad omavalitsuse osakonnad omavahel koostööd tegema.

URBACT III võrgustike voorudes töötati 2014–2021 aastate jooksul kokku välja ligikaudu 400 integreeritud tegevuskava. 2022. aastal telliti URBACT programmi poolt uuring, et saada kasulikku teavet koostatud plaanide sisu ja kasutatud meetodite kohta, selle kohta, mis on olnud peamised suundumused, lõksud ja head näited nende tegevuskavade rakendamisel. Samuti sooviti saada ülevaade URBACTi tegevuskavade jätkusuutlikkusest. Uuring hõlmas ka seda, kuidas tegevuskavasid kasutatakse, ressursse eraldatakse ning kuidas need seostuvad laiemate kohalike ja piirkondlike strateegiatega. Kokkuvõttes sellest, mis kasu URBACTi tegvuskavadest kohalikule arengule on olnud.

Selle uuringu tulemused täiendavad tulevaste tegevuskavade võrgustike raamistikku (2023–2025) metoodiliselt ning tõstavad seejuures esile mõned eriti väljapaistvatele linnad ja vallad, kes URBACTi programmi on osanud hästi ära kasutada. Üheks selliseks näiteks on Torinolinn ja selle URBACTi raames koostatud integreeritud tegevuskava BoostInno (2015–2018), mille eesmärgiks oli edendada sotsiaalset innovatsiooni.

 

Kui integreeritud tegevuskavad käivitavad tõelised muutused

Neli aastat pärast URBACT integreeritud tegevuskava (Integrated Action Plan - IAP) esitamist ja kinnitamist (BoostInno võrgustik lõppes 2018. aastal) oli Torino linnal võimalus ellu viia suur hulk 37 planeeritud meetmest. Torino plaan keskendus sellele, kuidas rakendada linna sotsiaalse innovatsiooni potentsiaali säästva linnaarengu heaks, kasutades viit peamist sisenemispunkti:

  • sotsiaalse innovatsiooni vahendeid;
  • kollektiivseid tegevusi;
  • kaasamise ja suutlikkuse suurendamise meetmeid;
  • kodanikutehnoloogiaid (civic technologies);
  • rahastamist ja mõju hindamist.

Linna hinnangul on ta seni ellu viinud umbes 80% esialgu URBACTi tegevusplaanis plaanitud meetmetest ning seda nii tänu riikliku kui Euroopa rahastuse edukale kaasamisele.

Näiteks sai Torino Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) 1,5 miljonit eurot, et viia Torinos ellu n-ö sotsiaalse tehase eksperiment (Torino Social Factory), mille eesmärgiks oli arendada kohalike sotsiaalsete ettevõtete suutlikkust. Veel 50 000 eurot ESFist kaasati Kodaniku Ühisrahastuse Akadeemia (Civic Crowdfunding Academy) elluviimiseks, mille eesmärgiks oli toetada uuenduslikke teenuseid ja suure sotsiaalse mõjuga projekte.

 

Mõjude mõistmine pikema protsessi osana

Nagu iga URBACT-i võrgustiku puhul, ei tööta linnad välja ega rakenda oma integreeritud tegevuskavasid vaakumis. Nende plaanid peavad alati tuginema olemasolevatele strateegiatele, tegevustele ja olemasolevale või tulevasele rahastamisele. Mõned kavandatud tegevused võivad olla täiesti uued, mõned muud tegevused aga olemasolevate tegevuste või lähenemisviiside edasiarendused. Mõned URBACTi integreeritud tegevuskavad võivad seotud olla juba olemasolevate lähenemiste kohandamisega. Näiteks mitmed Torino BoostInno kogemuse käigus tõstatatud punktid olid kavandatud ka olemasoleva PON Metro Torino programmi 2014-2020 raames, mida samuti kaasrahastatakse Euroopa struktuurifondidest.

Torino oli edukas ka Euroopa innovatsioonimeetme Urban Innovative Action (UIA) taotlusega Co-City nimelises projektis, mis sai 4,1 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondilt (ERF), et töötada kodanike aktiivse osalemise uute vormide kallal linna ühisvara haldamisel ning võidelda vaesuse ja sotsiaal-ruumilise polariseerumisega. See projekt oli URBACTI  integreeritud tegevuskavas (IAP) esitatud integreeritud lähenemisviisi ühe tegevusena, kuigi projekt ise käivitati juba 2017. aasta märtsis, paralleelselt URBACTi integreeritud tegevuskava väljatöötamisega.

Torino_iap

 

Rakendamise edukus ei piirdu URBACT integreeritud tegevuskavas määratletud tegevustega

Tegevuste elluviimine on keeruline protsess, mida ei saa taandada lineaarseks harjutuseks, mille käigus kontrollitakse, kas täpsed plaanid on n-ö täht-tähelt ellu viidud. Uuring kõigi URBACTi tegevuskavade kohta kinnitas, et integreeritud tegevuskavasid ei tohiks üldjuhul mõista ega hinnata kui investeerimisvalmis plaane või projektijuhtimisvahendeid. Tegemist on „elavate“ dokumentidega, mis võivad anda panuse uute tegevuste väljatöötamisse.

Torino oli edukas veel teiseski Euroopa innovatsioonimeetme Urban Innovative Action projektis  – seekord nimega To-Nite, mis on seotud kogukonnapõhise turvalisusega linnas. See projekt seostub BoostInno integreeritud tegevuskava üldise visiooniga. Mõned To-Nite partnerid olid ise ka aktiivsed URBACT-i kohaliku grupi liikmed, niiöelda integreeritud tegevuskava kaasautorid.

Kui mõista URBACTi raames valminud tegevuskava „elava“ ja edasi areneva dokumendina, siis võibki aru saada, et URBACTi tegevuskava koostamise protsess ise oma kaasava ülesehitusega toob esile uued ettevõtmise ning seega on URBACTi tegevusplaneerimise võrgustik üldmõju laiem. URBACTis osalevad linnad ja vallad juba teavad või saavad URBACTi raames paremini teada, mis nende jaoks kõige olulisemad võtmearendussuunad on ning liiguvad oma arendusteel edasi süstemaatiliselt.

 

Tegevuse planeerimise võrgustikud - avatud uks lugematutele võimalustele

Torino kogemus annab tunnistust sellest, mida saab teha, kui on saavutatud soodne keskkond ja poliitiline toetus. URBACTi integreeritud tegevuskava väljatöötamine ja valideerimine on olnud Torinos paljude tänaste tegevuste ja protsesside katalüsaatoriks. Lisaks muudele URBACT-i saavutustele, on Torino oma kogemust jaganud teiste linnadega, viimane selline süstemaatiline kogemuse ülekandmine toimus URBACT-i pilootprojekt CO4CITIES Transfer Mehhanism raames, kus Torino jagas oma Euroopa innovatsioonimeetme Urban Innovative Action raames saadud kogemust veel kolme linnaga.

On selge, et muutumise teekond selles linnas on alles käimas. Praegu ootame põnevusega, mida toob URBACT IV tegevuse planeerimise võrgustike (Action Planning Networks) uus konkurss Torinole teistele konkursil osalenud linnadele

isto

Jälgige #CitiesForum tegevusi!

Esitas URBACT 15/03/2023

Submitted by Annika Vaiko on 22/05/2023
author image

Annika Vaiko

See all articles