Одобрен е проектът на Програма Урбакт IV 2021-2027

Edited on 20/04/2022

Финални стъпки по одобрение на Програма УРБАКТ IV

На заседанието си на 30 март Министерският съвет одобри проекта на Програмата за междурегионално сътрудничество Урбакт IV 2021-2027. Предстои тя да бъде внесена и в Европейската комисия за одобряването й.

С общ бюджет за периода 2021-2027 от 106 млн. евро, Програмата ще насърчава обмена на знания и добри практики между градовете и различните нива на управление, интегрираното устойчиво развитие, ефективността на политиката на сближаване в градовете и др.

Урбакт IV обхваща всичките 27 държави - членки на Европейския съюз, както и Норвегия и Швейцария като партньори. Предвижда се включването и на още пет страни - Албания, Черна гора, Сърбия, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. За тях се предвиждат средства от Инструмента за предприсъединителна помощ в размер на 3 млн. евро.

В рамките на единствения приоритет „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие чрез сътрудничество” на Програмата, страните ще могат да изпълняват съвместни проекти.

Допустими партньори ще са градове (общини), сдружения и местни агенции, отговорни за разработването и прилагането на градски политики в сферата на икономическо развитие, енергийно снабдяване, здравни услуги, транспорт и др.

Допустими бенефициенти могат да бъдат също регионални и национални власти, както и университети и изследователски центрове, които работят в областта на градските въпроси и политики.

Ще се финансират проекти за обмяна на опит, иновативни подходи и изграждане на капацитет във връзка с идентифицирането, трансфера и капитализирането на добрите практики за интегрирано и устойчиво градско развитие и подкрепа на дейности за устойчиво градско развитие.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще продължи да изпълнява функциите на Национален орган по отношение на програмата в България.

С решението на правителството се одобрява и предоставянето на публично национално съфинансиране в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проекти по програмата.

Submitted by psimeon on 20/04/2022