In Swedish: Gävle is developing urban sustainability

Edited on 17/11/2021

Nätverket Global Goals for Cities arbetar med Agenda 2030 och de globala målen. Gävle kommun ska tillsammans med 18 andra städer i nätverket under kommande två år skapa och dela kunskap för att utveckla den urbana hållbarheten.

Städerna i nätverket är av varierande storlek och karaktär, och har valts ut då de visat en stor motivation att arbeta med de globala målen på ett systematiskt sätt. Genom att jämföra sina olika verkligheter ska städerna dela idéer och lösningar på gemensamma utmaningar.

Annika Lundqvist är enhetschef på Internationella kontoret på Gävle kommun.

Varför är ni med i nätverket?
- Vi har valt att gå med i Global Goals for Cities-nätverket för att få stöd i arbetet med att skapa ett helhetsperspektiv för vårt hållbarhetsarbete. Med Agenda 2030 som utgångspunkt vill vi se hur vi kan hitta synergier internt och öka engagemang och delaktighet med externa samarbetspartners och invånare för ett mer hållbart Gävle. Vi tror att det finns mycket kunskap och erfarenhet att tillgå hos de andra deltagande städerna, lighthouse-städer och expertstöd från Urbact. Samtidigt som vi får ytterligare resurser till vårt arbete så sätter vi också press på oss själva att kraftsamla, se över arbetssätt och leverera genom att delta i projektet.

Inom vilka områden kommer ni fokusera arbetet?
- Vi har ett starkt och systematiskt hållbarhetsarbete i Gävle kommun, vilket leds genom våra tre strategiska program: Miljöstrategiska programmet, Socialt hållbarhetsprogram och Näringslivsprogram. Eftersom det är tre separata program med olika upplägg, tidsperspektiv och uppföljning finns behov att få till ett helhetsperspektiv där vi tar vara på synergier mellan programmen och utvecklar gemensamma former för bland annat kommunikation och uppföljning. Vi ser att Global Goals for Cities ger oss möjlighet att göra det med Agenda 2030 som paraply.

Hur ser samarbetet ut inom dessa tre områden?
- De tre strategiska programmen har separata interna nätverk med representanter från sektorer/bolag och med ett delegerat ansvar till sektorer och bolag att bidra till genomförande av programmen. Programmen samarbetar när konkreta frågor dyker upp. Det vill vi utveckla och hitta strukturerade former för. Vi har sedan ett par år en gemensam arbetsgrupp för Agenda 2030 som består av programledarna för de tre programmen, representant för Lärande för hållbar utveckling inom Utbildning Gävle och Internationella kontoret. Vi deltar i Glokala Sverige sedan 2019 och har tagit steg för att hitta synergier. Till exempel har vi påbörjat dialog om hur vi kan samverka kring hållbarhet i upphandling och kommunikation med näringslivet. Utöver detta så har Ekonomiavdelningen i uppdrag att utifrån våra kommunövergripande mål samt strategiska program vidareutveckla en analys-, uppföljnings- och ledningsstruktur som löper genom hela kommunkoncernen.

Hur har ni organiserat er internt för genomförandet?
- Projektet ägs internt av sektorschef för Styrning och stöd (som rapporterar till Kommunstyrelsen) och projektleds från Internationella kontoret (del av Näringslivsavdelningen inom Styrning och stöd). Projektgruppen består av programledare för de strategiska programmen, representant för Lärande för hållbar utveckling, Utbildning Gävle och representant för Ekonomiavdelningen. Styrgrupp består av avdelningschefer med ansvar för de strategiska programmen (Näringslivsavdelningen, Administrativa avdelningen och Övergripande planering), Ekonomiavdelningen samt sektorchef. Till projektgruppen kommer externa samarbetspartners att kopplas på för att formera Urbacts lokala arbetsgrupp.

Vilka aktörer kommer ni att jobba med?
- Här har vi ett arbete att göra för att identifiera och engagera relevanta aktörer, men vi (projekt- och styrgrupp) kommer att utgå från de vi redan samarbetar med gällande Agenda 2030, till exempel Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Högskolan i Gävle, FN-föreningen Gävle och samverkanspartners till de strategiska programmen.

Hur tänker ni att resultaten ska användas?
- Vi ser projektet som ett verktyg för att skapa ett helhetsperspektiv på hållbarhetsarbetet i Gävle kommun och bidra till politiskt uppdrag att utifrån våra kommunövergripande mål samt strategiska program vidareutveckla en analys-, uppföljnings- och ledningsstruktur som löper genom hela kommunkoncernen. En leverans i projektet är en handlingsplan för det fortsatta arbetet och vi ser att lärdomar och resultat kommer att påverka, och integreras, där relevant, i såväl arbetsformer som våra strategiska program och övergripande ledningsstruktur.

- Trots att det inte finns några formella hinder och det görs mycket i samverkan, så är det fortfarande väg att gå för att jobba över verksamhetsgränser, och eventuella silos. Det är inte bara de strategiska programmen som behöver utveckla den kapaciteten, det behöver hela organisationen.

 

Submitted by Karin Luhaäär on 17/11/2021
author image

Karin Luhaäär

See all articles