Šest stvari, ki jih morate vedeti o URBACT IV

URBACT on the road for 2022

Preberite, kaj lahko pričakujete od nove generacije URBACT programa, ki se bo začel v tem letu.

Novi program URBACT IV – evropski program teritorialnega sodelovanja za mesta vseh velikosti – je maja 2022 potrdila programska komisija URBACT IV in ga predala Evropski komisiji v formalno potrditev. Torej, tudi če trenutni program URBACT poznate do potankosti, je zdaj trenutek, da ugotovite, kaj lahko pričakujete od novega programa.

 

Glavni cilj programa URBACT bo še vedno podpirati mesta pri načrtovanju in izvajanju celostnih strategij trajnostnega urbanega razvoja na podlagi URBACT metode(link is external), ki temelji na sodelovanju lokalnih deležnikov in izmenjavi med evropskimi mesti. Osrednji del programa bodo tudi tokrat omrežja mest, podprta s krepitvijo zmogljivosti, razvojem in izmenjavo znanj.

 

Kaj pa je URBACT mehanizem prenosa inovacij (URBACT Innovation Transfer Mechanism)? Kakšna bo naloga novih URBACT tematskih skupin? Kako bodo sodelovala mesta, ki so v procesu vključevanja v EU? In kaj bo v praksi pomenila večja osredotočenost na presečne probleme vprašanj digitalnega, zelenega in enakosti spolov? Preberite v nadaljevanju.

 

 

1 URBACT IV bo namenjen sodelovanju mest za boljše izvajanje strategij trajnostnega urbanega razvoja

 

Ključni cilj programa URBACT IV je »izboljšati institucionalno zmogljivost javnih organov«, da bi dosegli cilje trajnostnega urbanega razvoja in s tem »okrepiti učinkovitost kohezijske politike EU(link is external)

 

URBACT ima uradno priznano vlogo pri doseganju cilja 5 kohezijske politike EU: »Približevanje Evrope državljanom s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja vseh vrst ozemelj«.

 

URBACT IV je prav tako priznan kot pomembno orodje za uresničevanje vizije Nove leipziške listine za trajnostni razvoj mest - podpora mestom, da postanejo bolj pravična, zelena in produktivna.

 

Kaj to pomeni v praksi? URBACT IV bo še naprej podpiral mesta vseh velikosti - od sosesk do funkcionalnih mestnih območij - pri izboljšanju njihovih pristopov k trajnostnemu urbanemu razvoju na podlagi URBACT metode(link is external). Ključni vidiki vključujejo sodelovanje lokalnih deležnikov, mreženje in izmenjavo med mesti, strokovno podporo in prenos znanja.

 

 

2 Večji poudarek na URBACT omrežjih mest kot doslej

 

Tematska omrežja mest so srce in duša programa URBACT! Tipično URBACT omrežje sestavlja 8-10 mest iz vse Evrope, ki se ob podpori URBACT strokovnjakov združijo okoli teme skupnega interesa za 2,5-letno skupno delo. Vsako mesto ustanovi svojo URBACT lokalno skupino, ki se ukvarja s svojimi lokalnimi izzivi, hkrati pa izmenjuje izkušnje in se uči z vrstniki iz omrežja.

 

Z uporabo še večjega deleža proračunskih sredstev programa kot doslej bo program URBACT IV podpiral tri vrste omrežij mest - omrežja kandidatov bodo izbrana na osnovi posebnih razpisov. Ti se bodo osredotočili na izboljšanje zmogljivosti evropskih mest za:

 

Sooblikovanje in izvajanje integriranih akcijskih načrtov (akcijska omrežja);

 

Prenos uveljavljenih dobrih mestnih praks (prenosna omrežja);

 

Oblikovanje naložbenih načrtov za repliciranje inovacij, ustvarjenih z mestnimi inovativnimi ukrepi / inovacijskim delom Evropske pobude za mesta (EUI(link is external)) (mehanizem prenosa inovacij).

 

Prvi razpis za omrežja v okviru programa URBACT IV je začasno načrtovan za oktober 2022. Obiščite spletno mesto, naročite se na naše novice ali sledite programu URBACT na družabnih omrežjih, da ne boste zamudili!

 

 

3 Krepitev zmogljivosti in izmenjava znanja bosta ključnega pomena

 

URBACT IV si bo še naprej prizadeval izboljšati zmogljivosti sodelujočih mest za uporabo URBACT metode(link is external) pri oblikovanju in izvajanju strategij trajnostnega urbanega razvoja. To uresničuje s fizičnimi in spletnimi dogodki za krepitev zmogljivosti, kot je URBACT e-univerza, in z vrsto prosto dostopnih spletnih orodij in smernic.

 

URBACT bo še naprej razvijal in delil tematsko urbano znanje, ki nastaja v njegovih mestih in omrežjih, prek URBACT središča znanja (URBACT Knowledge Hub). Ustvarjanje in oživljanje spletnih tematskih skupnosti bo mestom omogočilo tudi izmenjavo mnenj o temah, ki presegajo teme posameznih URBACT omrežij, kar bo zagotovilo bolj celosten pristop k reševanju ključnih urbanih izzivov.

 

Najnovejše analize mestne politike in prakse, ki izhajajo iz dela URBACT, bodo aktivno vključene v Evropsko pobudo za mesta (EUI) in Urbano agendo za EU(link is external), z namenom povezovanja glasov in analiz mest z oblikovanjem nacionalnih in evropskih urbanih politik.

 

 

 

4 Večja osredotočenost na digitalna in zelena vprašanja ter vprašanja enakosti spolov

 

URBACT bo ohranil načelo, da bodo mesta lahko sama izbirala teme omrežja v skladu s svojimi potrebami in prednostnimi nalogami. Kljub temu bo izrecno usmerjen tudi v krepitev ozaveščenosti in zmogljivosti vseh akterjev programa, »da bi v svoje delo in dejavnosti bolje vključili medsektorske vidike, kot so digitalni in okoljski vidiki ter enakost spolov«.

 

Medsektorske teme in načela, kot so ta, bodo del ocenjevalnih meril za izbor omrežij. Usposabljanja o enakosti spolov, digitalnem prehodu in podnebnih ukrepih bodo obvezna za vse omrežja.

 

Izmenjave in učenje o takšnih medsektorskih temah bodo mogoči tudi izven izmenjav, ki bodo potekale znotraj posameznih omrežij - zlasti prek zgoraj omenjenih tematskih skupnosti. To bo pripomoglo k boljšemu razumevanju, kako vključiti vidike, kot so digitalna in zelena politika ter politika vključevanja spolov, v celostne pristope k trajnostnemu urbanemu razvoju.

 

Nastajajoče znanje bo neposredno vključeno v ustrezne strani URBACT središča znanj - Gender Equal CitiesTechPlace.online(link is external) in Climate Action - ter neposredno v širše politične razprave zunaj URBACT.

 

 

 

5 Razširjeno programsko območje, vključujoč države, ki so v procesu vključevanja v EU

 

Program URBACT IV bo še naprej vključeval vseh 27 držav članic EU ter Norveško in Švico kot partnerski državi, pri čemer bo zagotovljeno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za podporo njihovemu sodelovanju v URBACT omrežjih. Mestne oblasti bodo ponovno imele koristi od nacionalne URBACT točke (NUP), ki bo zagotavljala informacije in podporo v nacionalnem jeziku ter podpirala dialog med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi oblastmi. Države se spodbuja, da združijo funkcije NUP s kontaktno točko prihodnje Evropske pobude za mesta (EUI), da bi čim bolj izkoristile priložnosti kohezijske politike za mesta.

 

Poleg tega je programsko URBACT območje prvič razširjeno na države, ki so upravičene do Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA). Namen je, da se mesta iz Albanije, Črne gore, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Srbije pridružijo URBACT omrežjem kot polnopravni partnerji z uporabo namenskih sredstev IPA (in ne ESRR). Pričakuje se tudi, da bodo nekatere posebne dejavnosti in podpora namenjene samo mestom držav IPA - skupaj z ustanovitvijo nacionalnih URBCT točk v teh državah.

 

 

6 Lansiranje novega programa URBACT na URBACT festivalu mest v Parizu

 

Med 14. in 16. junijem 2022 je potekal URBACT festival mest, ki je po dolgem času v živo povezal predstavnike URBACT mest. Na festivalu so bili predstavljeni dosežki URBACT akcijskih omrežij, udeleženci so lahko prisluhnili zanimivim panelom na temo zelenega in digitalnega prehoda ter enakosti spolov in se mrežili v luči prihajajočega razpisa za akcijska omrežja.

 

Festival je bil tudi dobra priložnost za lansiranje novega programa, URBACT IV. Udeleženci so na panelu lahko spoznali kako se program vklaplja v okvir EU politik, posebej v Evropsko pobudo za mesta. Temu je sledila predstavitev novega programa in pričakovanega razpisa, ki se bo predvidoma odprl oktobra 2022.

 

 

 

Video: dan 2(link is external)

Sledite novicam na spletni strani URBACT Slovenija, kjer bodo pravočasno objavljene vse informacije o prihajajočem razpisu.

Submitted by opoetra on 20/06/2022