Šest stvari, ki jih morate vedeti o URBACT IV

Edited on 25/08/2023

URBACT on the road for 2022

Preberite, kaj lahko pričakujete od nove generacije URBACT programa, ki se bo začel v tem letu.

Novi program URBACT IV – evropski program teritorialnega sodelovanja za mesta vseh velikosti – je maja 2022 potrdila programska komisija URBACT IV in ga predala Evropski komisiji v formalno potrditev. Torej, tudi če trenutni program URBACT poznate do potankosti, je zdaj trenutek, da ugotovite, kaj lahko pričakujete od novega programa.

 

Glavni cilj programa URBACT bo še vedno podpirati mesta pri načrtovanju in izvajanju celostnih strategij trajnostnega urbanega razvoja na podlagi URBACT metode, ki temelji na sodelovanju lokalnih deležnikov in izmenjavi med evropskimi mesti. Osrednji del programa bodo tudi tokrat mreže mest, podprta s krepitvijo zmogljivosti, razvojem in izmenjavo znanj.

 

Kaj pa je URBACT mehanizem za prenos inovacij (URBACT Innovation Transfer Mechanism)? Kakšna bo naloga novih URBACT tematskih skupin? Kako bodo sodelovala mesta, ki so v procesu vključevanja v EU? In kaj bo v praksi pomenila večja osredotočenost na presečna vprašanja digitalnega, zelenega in enakosti spolov? Preberite v nadaljevanju.

 

 

1 URBACT IV bo namenjen sodelovanju mest za boljše izvajanje strategij trajnostnega urbanega razvoja

 

Ključni cilj programa URBACT IV je »izboljšati institucionalno zmogljivost javnih organov«, da bi dosegli cilje trajnostnega urbanega razvoja in s tem »okrepiti učinkovitost kohezijske politike EU

 

URBACT ima uradno priznano vlogo pri doseganju cilja 5 kohezijske politike EU: »Približevanje Evrope državljanom s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja vseh vrst ozemelj«.

 

URBACT IV je prav tako priznan kot pomembno orodje za uresničevanje vizije Nove leipziške listine za trajnostni razvoj mest  podpora mestom, da postanejo bolj pravična, zelena in produktivna.

 

Kaj to pomeni v praksi? URBACT IV bo še naprej podpiral mesta vseh velikosti  od sosesk do funkcionalnih mestnih območij  pri izboljšanju njihovih pristopov k trajnostnemu urbanemu razvoju na podlagi URBACT metode. Ključni vidiki vključujejo sodelovanje lokalnih deležnikov, mreženje in izmenjavo med mesti, strokovno podporo in prenos znanja.

 

 

2 Večji poudarek na URBACT mrežah mest kot doslej

 

Tematske mreže mest so srce in duša programa URBACT! Tipično URBACT mrežo sestavlja 810 mest iz vse Evrope, ki se ob podpori URBACT strokovnjakov združijo okoli teme skupnega interesa za 2,5-letno skupno delo. Vsako mesto ustanovi svojo URBACT lokalno skupino, ki se ukvarja s svojimi lokalnimi izzivi, hkrati pa izmenjuje izkušnje in se uči od vrstnikov iz mreže.

 

Z uporabo še večjega deleža proračunskih sredstev programa kot doslej bo program URBACT IV podpiral tri vrste mrež, ki bodo izbrane s pomočjo posameznih razpisov. Ti se bodo osredotočili na izboljšanje zmogljivosti evropskih mest za:

 

Sooblikovanje in izvajanje celostnih akcijskih načrtov (akcijske mreže);

 

Prenos uveljavljenih dobrih mestnih praks (prenosne mreže);

 

Oblikovanje naložbenih načrtov za prenos inovacij, razvitih v programu Urban Innovative Actions / inovacijskem delu Evropske pobude za mesta (EUI) (Mehanizem za prenos inovacij).

 

Prvi razpis za mreže v okviru programa URBACT IV je začasno načrtovan za oktober 2022. Obiščite spletno mesto, naročite se na naše novice ali sledite programu URBACT na družabnih omrežjih, da ne boste zamudili!

 

 

3 Krepitev zmogljivosti in izmenjava znanja bosta ključnega pomena

 

URBACT IV si bo še naprej prizadeval izboljšati zmogljivosti sodelujočih mest za uporabo URBACT metode pri oblikovanju in izvajanju strategij trajnostnega urbanega razvoja. To uresničuje s fizičnimi in spletnimi dogodki za krepitev zmogljivosti, kot je URBACT e-univerza, in z vrsto prosto dostopnih spletnih orodij in smernic.

 

URBACT bo še naprej razvijal in delil tematsko urbano znanje, ki nastaja v njegovih mestih in omrežjih, prek URBACT središča znanja (URBACT Knowledge Hub). Ustvarjanje in oživljanje spletnih tematskih skupnosti bo mestom omogočilo tudi izmenjavo mnenj o temah, ki presegajo teme posameznih URBACT omrežij, kar bo zagotovilo bolj celosten pristop k reševanju ključnih urbanih izzivov.

 

Najnovejše analize urbanih politik in praks, ki izhajajo iz dela URBACT, bodo aktivno vključene v Evropsko pobudo za mesta (EUI) in Urbano agendo za EU, z namenom povezovanja glasov in analiz mest z oblikovanjem nacionalnih in evropskih urbanih politik.

 

 

 

4 Večja osredotočenost na digitalna in zelena vprašanja ter vprašanja enakosti spolov

 

URBACT bo ohranil načelo, da bodo mesta lahko sama izbirala teme za mreže v skladu s svojimi potrebami in prednostnimi nalogami. Kljub temu bo izrecno usmerjen tudi v krepitev ozaveščenosti in zmogljivosti vseh akterjev programa, »da bi v svoje delo in dejavnosti bolje vključili medsektorske vidike, kot so digitalni in okoljski vidiki ter enakost spolov«.

 

Medsektorske teme in načela, kot so ta, bodo del ocenjevalnih meril za izbor mrež. Usposabljanja o enakosti spolov, digitalnem prehodu in podnebnih ukrepih bodo obvezna za vse mreže.

 

Izmenjave in učenje o takšnih medsektorskih temah bodo mogoči tudi izven izmenjav, ki bodo potekale znotraj posameznih mrež  zlasti prek zgoraj omenjenih tematskih skupnosti. To bo pripomoglo k boljšemu razumevanju, kako vključiti vidike, kot so digitalna in zelena politika ter politika vključevanja spolov, v celostne pristope k trajnostnemu urbanemu razvoju.

 

Nastajajoče znanje bo neposredno vključeno v ustrezne strani URBACT središča znanja  Gender Equal CitiesTechPlace.online in Climate Action  ter neposredno v širše politične razprave zunaj URBACT.

 

 

 

5 Razširjeno programsko območje, vključujoč države, ki so v procesu vključevanja v EU

 

Program URBACT IV bo še naprej vključeval vseh 27 držav članic EU ter Norveško in Švico kot partnerski državi, pri čemer bo zagotovljeno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za podporo njihovemu sodelovanju v URBACT mrežah. Mestne uprave bodo ponovno imele koristi od nacionalne URBACT točke (NUP), ki bo zagotavljala informacije in podporo v nacionalnem jeziku ter podpirala dialog med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi oblastmi. Države se spodbuja, da združijo funkcije NUP s kontaktno točko prihodnje Evropske pobude za mesta (EUI), da bi čim bolj izkoristile priložnosti kohezijske politike za mesta.

 

Poleg tega je programsko URBACT območje prvič razširjeno na države, ki so upravičene do Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA). Namen je, da se mesta iz Albanije, Črne gore, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Srbije pridružijo URBACT mrežam kot polnopravni partnerji z uporabo namenskih sredstev IPA (in ne ESRR). Pričakuje se tudi, da bodo nekatere posebne dejavnosti in podpora namenjene samo mestom držav IPA  skupaj z ustanovitvijo nacionalnih URBACT točk v teh državah.

 

 

6 Lansiranje novega programa URBACT na URBACT festivalu mest v Parizu

 

Med 14. in 16. junijem 2022 je potekal URBACT festival mest, ki je po dolgem času v živo povezal predstavnike URBACT mest. Na festivalu so bili predstavljeni dosežki URBACT akcijskih mrež, udeleženci so lahko prisluhnili zanimivim panelom na temo zelenega in digitalnega prehoda ter enakosti spolov in se mrežili v luči prihajajočega razpisa za akcijske mreže.

 

Festival je bil tudi dobra priložnost za lansiranje novega programa, URBACT IV. Udeleženci so na panelu lahko spoznali kako se program vklaplja v okvir EU politik, posebej v Evropsko pobudo za mesta. Temu je sledila predstavitev novega programa in pričakovanega razpisa, ki se bo predvidoma odprl oktobra 2022.

 

 

 

Video: dan 2

Sledite novicam na spletni strani URBACT Slovenija, kjer bodo pravočasno objavljene vse informacije o prihajajočem razpisu.

Submitted by opoetra on 20/06/2022