České a slovenské deti zažívajú úspech vďaka iniciatíve OnStage

Edited on 04/04/2023

V septembri 2022 si české a slovenské mestá zapojené do Česko-slovenskej iniciatívy na prenos dobrej praxe OnStage v rámci Operačného programu URBACT vymenili svoje poznatky, skúsenosti, úspechy a výzvy, ktoré získali počas viac ako 12 mesiacov.

Projekt trvá od júna 2021 a v súčasnosti - po období plánovania - sa vo všetkých mestách realizujú pilotné aktivity, ktoré budú trvať (minimálne) do konca roka 2022, kedy sa projekt končí. Je v ňom zapojených 7 miest. Štyri zo Slovenska:  Banská Bystrica, Lučenec, Nitra, Trenčín a tri z Českej republiky: Broumov, Neratovice, Plzeň. Mestá sa líšia svojou veľkosťou, svojím významom v regióne, personálnymi kapacitami, skúsenosťami s realizáciou projektov, partnerským prístupom k plánovaniu a rozhodovaniu. Jedno majú spoločné – využívajú (okrem svojich) skúsenosti z Mesta Brna, ktoré projekt pod názvom OnStage – Hudobné školy pre sociálnu zmenu realizovalo v rokoch 2018-2021 v rámci účasti v sieti prenosu dobrej praxe v programe URBACT. Mestá zapojené do iniciatívy OnStage aplikujú prvky vyučovacej metódy El Sistema, využívanej v mestskej hudobnej škole EMMCA v španielskom meste L´Hospitalet, ktorá ju už osemnásty rok využíva na podporovanie sociálnej zmeny v meste. „Výučba je vždy skupinová, flexibilná a inkluzívna. Cieľom nie je výsledok, ale samotná skúsenosť a osobný rozvoj, pozitívna socializácia v kolektíve, pocit spolupatričnosti a spoločnej práce, podporovanie a spoluvytváranie (multi)kultúrnej povahy mesta,“ vysvetľuje Andrea Barickmanová, expertka pre prenos dobrej praxe OnStage z Mesta Brna. O aké znevýhodnenie pôjde a akú sociálnu zmenu chcú dosiahnuť, si mestá naplánovali sami, a to v tzv. miestnych pracovných skupinách (tzv. URBACT Local Groups), do ktorých pozvali čo najširší okruh ľudí – zástupcov samosprávy a ďalších inštitúcií v meste.

OnStage logo

 

„Keď sme s projektom začali v roku 2021, celý rok na plánovanie sa nám zdal pomerne dlhý. Avšak  zistili sme, že získať konkrétne inštitúcie, kde sa budú hudobné alebo tanečné hodiny realizovať, nájsť lektorov, porozumieť cieľom, metodike, dobrej praxi z Mesta Brna a vybrať si svoju cestu, potrebuje svoj čas. Nepomohlo nám ani náročné obdobie, ktoré zažíva naše školstvo v posledných rokoch, ovplyvnené hlavne pandémiou COVID-19 a potrebou  integrácie detí z Ukrajiny, na ktoré sme museli a stále musíme operatívne reagovať“, zaznievalo počas stretnutia od účastníkov.

Stretnutie miest zapojených do Česko-slovenskej iniciatívy na prenos dobrej praxe OnStage sa konalo v historickej radnici v Plzni
Foto: Stretnutie miest zapojených do Česko-slovenskej iniciatívy na prenos dobrej praxe OnStage sa konalo v historickej radnici v Plzni.

 

Čo sa doteraz v zapojených mestách podarilo?

V Plzni si povedali, že sa budú učiť na svojich úspechoch i chybách priamo počas realizácie a nebudú dlho plánovať (aplikovali princíp „learning by doing“). Začali teda s praktickými aktivitami už na jeseň 2021 a založili na 16-tej ZŠ a MŠ malý detský zbor pre deti z 1. až 3. ročníka. Nazvali ho Duháček, pretože aj škola sa volá Dúhová. Podľa Školského vzdelávanieho programu tejto školy je to preto, lebo dúha prepája vzdelávacie programy aj rôzne individuality detí, na jej konci je poklad – vzdelanie a to, že sa objavuje po daždi, je symbol toho, že deti, ktoré majú problémy, sa dočkajú v škole poznania a pozitívnych výsledkov. Aj preto je iniciatíva OnStage na tejto škole na správnom mieste a ako sme videli na vlastné oči, aj v správnych rukách. Detský zbor Duháček vedie zbormajsterka Nikola Kubešová, absolventka Konzervatória a Vyššej odbornej školy Jaroslava Ježka v Plzni, ktorá v súčasnosti účinkuje aj v muzikáli v Hudobnom divadle Karlín v Prahe. Patrónom projektu je Miro Bartoš, sólista opery divadla J.K.Tyla v Plzni. Obidvaja majú skúsenosti aj zo štúdia zameraného na pedagogiku. Deti zo zboru Duháček vystúpili v júli 2022 pri odovzdávaní ocenení pracovníkom v školstve na plzenskej radnici. V septembri 2022 majú už za sebou nábor do zboru aj pre 2. stupeň, 18 detí bude viesť zbormajster Jaro Smejkal. Začína sa aj skupinová výuka hry na akustickú gitaru v dvoch krúžkoch pod vedením lektora Petra Švantnera. Aj tu je kapacita naplnená.

Duhacek Plzen OnStage
Foto: Detský zbor Duháček, zbormajsterka Nikola Kubešová a patrón projektu Miro Bartoš.

 

Metódu El Sistema využíva aj riaditeľ školy Vlastimil Šiška na svojich hodinách hudobnej výchovy. Využíva rôzne nástroje, ktoré si vďaka financiám získaných z projektov a od sponzorov nakúpili. Navštívili sme ho na hodine na 2. stupni. Rýchle striedanie aktivít, trénovanie rytmu pomocou rôznych rytmických nástrojov, pochvala i prirodzená akceptácia chýb, smiech a zábava prináša žiakom nové zručnosti. Netreba poznať noty, aby sme cítili hudbu a vedeli sa ňou vyjadriť – to je jeden z princípov metódy El Sistema. Ďalším princípom je disciplína, časté opakovanie a –samozrejme, zapojenie všetkých. Vytvorenie takých podmienok, aby hodiny boli dostupné aj pre tých, ktorí majú talent, ale nemajú financie na návštevu špeciálnych kurzov, aj pre tých, čo si myslia, že talent nemajú, ale môžu sa rozvíjať svojím tempom, ako aj pre tých, ktorí hovoria iným jazykom, majú inú kultúru, pôvod, apod. To následne prináša motiváciu detí k väčšiemu záujmu o školu, o vzdelanie, získavajú pocit, že sú súčasťou triedy, školy, spoločnosti. „Práce na projektě nás baví, protože je konstruktivní“, hovorí Vlastimil Šiška a dodáva: „Padli jsme si se spoustou lidí do noty a navíc – tento projekt pozvedl renomé této školy.“ To je pre spoluprácu dôležité – nájsť spoločnú reč a napokon mať z toho radosť.

hudebni vychova Plzen
Foto: Navštívili sme hodinu hudobnej výchovy v 16tej ZŠ a MŠ v Plzni zameranú na prácu s rytmikou pod vedením Vlastimila Šišky.

 

Hudobné a tanečné aktivity pre sociálnu zmenu

Aj v ďalších šiestich mestách zaviedli, alebo od septembra 2022 zavádzajú nové aktivity. Okrem základných škôl aj v materských školách, v sociálnych zariadeniach, alebo v mimovládnych organizáciách. Cieľové skupiny sú rôzne: deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, z marginalizovaných rómskych komunít, so zdravotným znevýhodnením, cudzinci.

V Broumove cielia na veľkú skupinu obyvateľov Rómov a v septembri 2022 uvádzajú do života štyri krúžky: dva pohybovo-tanečné pre deti zo Základnej školy a Praktickej školy a v Komunitnom centre Naděje, krúžok scénického tanca pre deti z Materskej škôlky „Začít spolu“ a skupinovú výuku hry na gitaru pre deti z detského domova, ktorú nazvali „Hledá se nový Django“.  „Po zlyhaní niektorých predchádzajúcich projektov v meste bolo teraz náročnejšie získať pre iniciatívu OnStage podporu. Rozhodli sme sa hovoriť o našich Rómoch otvorene, nie skryte ako predtým - ako o znevýhodnených osobách“, hovorí Pavla Jenková, projektová koordinátorka pre miestnu participáciu. „Zbierame rómske príbehy pamätníkov, ukazujeme Rómov v inom svetle, ako doteraz. Píšeme články, robíme fotografie. To, že o nás ľudia vedia, zvyšuje podporu projektu,“ vysvetľuje nový prístup. Už teraz je viditeľný prínos týchto aktivít -  vznikla nová spolupráca a nové partnerstvá, nové projekty – napríklad Broumovská klubovna, mení sa atmosféra v meste, aktivity sú vnímané pozitívne. Deti získavajú pocit, že na nich záleží, sú nadšené z prvých verejných vystúpení. „Pre nás samých je účasť v tejto iniciatíve tiež príležitosťou učiť sa“, dodáva Pavla Jenková. Vystúpenie detí sa pripravuje vo februári 2023 v rámci mestského podujatia Masopust. Bude to nielen vystúpenie, ale aj komunitné podujatie pre deti aj dospelých.

 

Pavla Jenkova Broumov
Foto: Pavla Jenková prezentuje skúsenosti z mesta Broumov v inicatíve OnStage na stretnutí v Plzni.

 

Hudbu a tanec sa rozhodli využiť ako nástroj pre sociálnu zmenu aj v dvoch základných školách v meste Banská Bystrica. Hudobno-tanečný krúžok založili v Základnej škole Pieninská v marci 2022. Zamerali sa na žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa ťažšie zapájajú do vyučovacieho procesu, deti z málo podnetného a sociálne slabšieho prostredia a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prostredníctvom hudobných a tanečných aktivít vedú deti k láskavosti, rešpektu, radosti a spolupráci, vytvárajú podmienky na tvorbu priateľstiev v triede, upevňujú v deťoch vedomie, že všetci sme súčasťou a prínosom pre spoločnosť. Do aktivít vykonávaných v rámci projektu zakomponovali aj výuku angličtiny, kde deti prirodzenou a hudobno – pohybovou formou majú možnosť učiť sa cudzí jazyk mimo školského vyučovacieho procesu, čo je mimoriadne prínosné pre deti, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť platiť krúžky anglického jazyka v jazykových školách. Deti už úspešne vystupovali na slávnostnom podujatí k 30. výročiu založenia školy v máji a pri príležitosti oceňovania najúspešnejších žiakov banskobystrických základných škôl v júni 2022. Vystúpenia priniesli deťom veľkú radosť, pocit hrdosti a úspechu a mali veľmi pozitívne ohlasy aj u rodičov. „Projekt podporujú aj kolegyne a vedenie školy a do podpory a  propagácie sa zapojilo aj mesto Banská Bystrica. Do konca roka 2022 plánujeme s deťmi navštíviť predškolské zariadenia a vytvoriť vianočný program pre rodičov v rámci triedy“, hovorí Ivica Káčerová, ktorá krúžok vedie a pridáva tri tipy pre úspešnosť projektu:

  • určiť si hlavný cieľ, čo v rámci projektu chceme deťom odovzdať,
  • motivovať deti, aby sa cítili milované, uznávané, v bezpečí a túžili sa zapájať do aktivít s radosťou a túžbou spoznávať,
  • vytvárať vhodné prostredie na úspešnú realizáciu vyššie uvedených cieľov, ktoré sme si stanovili, posunutie detí k uvedomovaniu si a využitiu svojho potenciálu.
vystoupeni deti Banska Bystrica
Foto: Vystúpenie detí z hudobno-tanečnej triedy, ZŠ Pieninská, Banská Bystrica.

 

V Základnej škole Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici si dali za cieľ motivovať žiakov rómskeho pôvodu a zo sociálne znevýhodneného prostredia k účasti na vyučovaní prostredníctvom poobedných aktivít na druhom stupni, kde by sa žiaci venovali rozšírenej hudobnej výchove. Po úvodných stretnutiach a nábore nových žiakov majú v krúžku 15 detí. Ich hlavným plánom je vytvoriť spevácke teleso doprevádzané hudobnými nástrojmi. Počas nasledujúcich mesiacov sa pripravia na vystúpenie pred spolužiakmi a na školskej Vianočnej akadémii 2022, ktorú každoročne organizujú. „Najdôležitejším tipom, ako úspešne zrealizovať tento projekt, je mať kolegov, ktorí sú iniciatívni, zodpovední, kreatívni a hlavne ochotní pracovať so žiakmi aj napriek nízkemu finančnému ohodnoteniu,“ zdôrazňuje  Sergej Čabala, riaditeľ ZŠ Trieda SNP 20.

 

Banska Bystrica
Foto: Hudobný krúžok v Základnej škole Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici.

 

V meste Lučenec realizujú voľnočasové aktivity pre deti s rodičmi v sociálnom zariadení OZ Za Dôstojný život – Zariadenie núdzového bývania. Deti sú vo veku 2 – 7 rokov, preto lektorky pracujú zároveň aj s ich rodičmi. Majú za sebou prvé stretnutia, počas ktorých realizovali základné pohybové a hudobné aktivity. „Avšak je naozaj rozdiel pracovať s deťmi z podnetného rodinného prostredia a s deťmi zo znevýhodneného sociálneho i rodinného prostredia. Rodičia a zákonní zástupcovia sa nie všetci hneď zapájajú do našich činností. Zatiaľ sme však len na začiatku našej spolupráce, takže predpokladáme, že sa to časom zlepší“, hovoria lektorky Marianna Žilková a Anna Čemeričková, ktoré majú bohaté skúsenosti s vedením podobných aktivít s rodičmi a deťmi z podnetného rodinného prostredia, ktoré vedú v miestnom Centre voľného času. „Je zaujímavé sledovať, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sú živšie, smelšie a aktívnejšie, prejavujú nadšenie, radosť z nového, vytrhnutie zo stereotypu, ale ich rodičia sú hanblivejší a niektorí menej aktívni. Je to pochopiteľné, v ich situácii im príliš do spevu a tanca nie je. Naším cieľom je povzbudiť ich do činnosti, pomôcť im pochopiť, že to, čo možno nebolo vo veku ich detí dopriate im, nech sa snažia dopriať vlastným deťom. A aj svojou činnosťou a zapájaním sa do našich aktivit si môžu posilniť svoje vzťahy. Veríme, že tento spôsob, ktorý im a ich deťom umožní stráviť pár hodín do týždňa v pozitívnej atmosfére, zanechá na vývine ich detí kladnú stopu.“ A čo je podľa nich dôležité? Vytrvať, nedať sa odradiť a poukazovať na význam a zmysel všetkého, čo robíme.“

 

Lucenec
Foto: Lektorky Marianna Žilková a Anna Čemeričková vedú hudobno-pohybové aktivity v Zariadení núdzového bývania OZ Za dôstojný život v Lučenci.

 

V meste Nitra zabezpečili trom základným školám širokú škálu hudobných nástrojov z rozpočtu mesta a už od januára 2022 sa deti zoznamovali s novými hudobnými nástrojmi a cvičili rytmiku, prevažne s učiteľmi hudobnej výchovy.  Od marca prebiehajú na troch základných školách poobedné krúžky - hra na gitaru a klávesy. Na jednej základnej škole funguje aj krúžok hry na bubnové nástroje. S deťmi pracujú dvaja lektori z miestnej rómskej komunity, dobrovoľník  a učitelia hudobnej výchovy. Dôležitou súčasťou iniciatívy v Nitre je aj posilnenie hodín hudobnej výchovy na ZŠ Krčméryho v prvom ročníku. V septembri 2022 zrealizovali dva bubnové workshopy v spolupráci s hudobným zoskupením Campana Batucada, tretí plánujú v októbri. Lektori z rómskej komunity sa zúčastnili školenia zameraného na prevenciu sociálno-patologických javov, pretože prevencia je súčasťou programu záujmového krúžku. „Základom úspechu je osloviť zaujímavých lektorov, ktorí pritiahnu deti a nebáť sa používať širokú škálu hudobných nástrojov“, hovorí Andrea Oravcová, projektová manažérka z Mestského úradu v Nitre. Na získanie financií na pokračovanie projektu aj v roku 2023 podali žiadosť na dotáciu cez Ministerstvo kultúry SR, kladné stanovisko dostali práve v deň konania stretnutia miest v Plzni. Plánujú ďalšie workshopy v priestoroch základných škôl s O Gadže Bašaven -ide o stretnutia s autoritami z rómskej komunity, ktorí sa presadili vďaka vzdelaniu i v hudobnej sfére. Pracujú tiež na vydaní spevníka rómskych piesní. Deti sa zapoja do kultúrneho programu v rámci mestských podujatí nielen v roku 2022, ale aj v ďalších rokoch. Už v roku 2022 budú deti z iniciatívy OnStage vystupovať v rámci otvoreného pódia počas mestskej akcie Vianočné mestečko 2022. Pri získavaní financií na pokračovanie rozbehnutých aktivít pokračujú podávaním žiadostí v ďalších grantových výzvach. Zvažujú aj možnosti spoločných medzinárodných projektov s ďalšími mestami.

Prínosy zapojenia Mesta Nitra do iniciatívy OnStage vnímajú vo viacerých rovinách:

  • podpora záujmu o návštevu školského zariadenia,
  • rozvoj talentov a práca s rodičmi,
  • prevencia sociálno-patologických javov,
  • vnímanie školy ako miesta, kde je kultúra detí z marginalizovanej rómskej komunity rešpektovaná,
  • zvýšenie povedomia o hudobných nástrojoch,
  • možnosť operatívne rozšíriť pôvodný zámer  zapojenia detí z rómskej komunity o deti z Ukrajiny, čo napomáha ich ľahšiemu adaptovaniu sa v kolektíve napriek rečovej bariére.

 

Nitra
Foto: Bubnový workshop v spolupráci s hudobným zoskupením Campana Batucada v základných školách v Nitre sa stretol s veľkým úspechom.

 

„Inklúziu a inkluzívne vzdelávanie chceme vnímať v širokom kontexte, teda adresované pre všetky deti a žiakov s najrôznejšími vzdelávacími potrebami. V samej podstate má vzdelávanie smerovať k istej kultúrnej homogenizácii, čo znamená, že každý účastník by na konci vzdelávacieho procesu mal disponovať takými kompetenciami (vedomosti, schopnosti, zručnosti, hodnoty), ktoré mu umožnia uplatniť sa v spoločnosti, v ktorej žije. Prostredníctvom Česko-slovenskej iniciatívy OnStage sa nám darí k týmto cieľom aspoň priblížiť a veríme, že sa nám podarí tento projekt aj naďalej rozvíjať“, uvádza Mesto Trenčín vo svojej prezentácii doterajších aktivít.

V Trenčíne realizujú v rámci iniciatívy OnStage viacero aktivít v niekoľkých inštitúciách. Na Základnej škole Východná 9 bol vytvorený hudobný krúžok DRUMMERS. Deti prejavujú veľký záujem o krúžok, stále sa hlásia noví členovia, v novembri plánujú vystúpenie na akcii BUBNOVAČKA 2022. Nadšení sú aj rodičia a čo je hlavné, vedenie školy vníma iniciatívu pozitívne a má záujem o udržateľnosť projektu. Spojená škola internátna, Ľudovíta Stárka 12 nadviazala spoluprácu so ZŠ Veľkomoravská a realizujú spoločný spevácko – filmový krúžok. Bude prebiehať do mája 2023 s cieľom pokračovať aj v ďalšom období. V ZŠ Na dolinách 27 obnovili Folklórny súbor DOLINÁČIK. Záujem bol veľký, členmi sa stali deti rôznych vekových kategórií a aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V Materskej škole Medňanského tiež rozšírili folklórny krúžok Meduška o nových členov, plánujú vystúpenia pre širokú verejnosť. Inkluzívne aktivity realizujú aj vo vzdelávacom centre KRTKO pod názvom Krtkov klub výnimočných – rozozvučme naše srdcia pre každého v spolupráci s Mterapio pre deti so znevýhodnením (klienti KRTKA) aj deti z Materskej školy Slimáčik a deti zo zahraničia. Ich cieľom je pomocou hudby, spevu a dychu za pomoci muzikofiletických techník pri práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením a deťmi z intaktnej populácie v inkluzívnom prostredí prispieť k ich sociálnemu, psychickému a fyzickému rozvoju. Na aktivitách Klubu sa za pomoci spevu zameriavajú na podporu  rozvoja reči a precvičovanie správnej výslovnosti. Deti sa z aktivít tešia, je to pre nich niečo nové, čo doteraz nemohli zažívať a spokojní sú aj rodičia,“ informujú lektorky.

„Zapojené školy, školské zariadenia a organizácie dostali vďaka projektu OnStage a Mestu Trenčín príležitosť na vytvorenie niečoho nového, zaujímavého a podporovať tak deti v okamžitom nadšení z viditeľných a počuteľných výsledkov,“ hovorí Martina Blažejová, koordinátorka projektu a špecialistka pre metodiku a riadenie základných škôl z Mestského úradu Trenčín. „Je vedecky dokázané, že deti, ktoré sú odmalička vedené k hudbe sú omnoho empatickejšie, úprimnejšie, senzitívnejšie a psychicky vyrovnanejšie. To je najväčším prínosom pre všetkých účastníkov aj vďaka projektu OnStage“.

Krtkov klub
Foto: Krtkov klub výnimočných v Trenčíne – skupiny Spevulka a Hudobníček.

 

Do iniciatívy OnStage sa zapojilo aj Mesto Neratovice, ktoré sa snaží o zlepšenie inklúzie sociálne znevýhodnených detí a ich rodičov z rómskej komunity i majority, ako aj z rastúcej komunity medzinárodných občanov. O programoch nás informovala v Plzni expertka Kamila Gamalová. V Základnej škole a Praktickej škole otvorili dva hudobné programy – Praktická trieda a Hernička. Praktická trieda je určená pre žiakov II. stupňa a zameriava sa na skupinovú výučbu hry na gitaru, husle, klavír a rytmické nástroje. Hernička je zameraná na voľnú výučbu hry na rytmické nástroje a vytváranie tanečných kreácií zábavnou formou pre žiakov I. stupňa. Deti majú možnosť vyskúšať si aj spev a dramatický prejav. Lektori dávajú deťom voľný priestor na sebarealizáciu, aby sa mohli zapojiť podľa svojho talentu a pocitov. „Prenos dobrej praxe OnStage napomohol väčšej motivácii cieľových skupín k zapojeniu sa do diania v meste a zvýšeniu pocitu spolupatričnosti. Verím, že hudba má potenciál spájať a je skvelým nástrojom na začatie dialógu medzi majoritou a minoritou,“ odkazuje Roman Kroužecký, starosta mesta Neratovice.

 

Neratovice
Foto: Lektori z Neratovíc počas stretnutie lektorov OnStage v Brne v marci 2022.

 

Záver

Skúsenosti zo španielskeho mesta L´Hospitalet odovzdané počas medzinárodného projektu „OnStage – Hudobné školy pre sociálnu zmenu“ a od roku 2021 v rámci „Česko-slovenskej iniciatívy na prenos dobrej praxe OnStage“ z Mesta Brna sme v siedmych českých a slovenských mestách prevzali a posunuli ďalej. Aj keď projekt ešte nekončí (pokračuje do konca decembra 2022), už teraz v mestách vidia prínosy pre deti, ich rodičov, ale aj aktérov, zapojených do miestnych pracovných skupín, ktoré iniciatívne, inovatívne a tvorivo pristupovali k porozumeniu príkladov dobrej praxe a k ich aplikovaniu vo svojich mestách podľa ich vlastnej východiskovej situácie, personálnych, finančných a iných možností. Držíme palce všetkým, ktorí by sa chceli zapojiť, alebo už sú zapojení v projekte OnStage – hlavne veľa chuti a pozitívneho myslenia, keď veci nepôjdu tak, ako si ich človek na začiatku predstavuje. Čas, ktorý je venovaný deťom, je ten najvzácnejší  – takže ak by ste možno mali pochybnosti v niektorých fázach projektu alebo o krokoch, ktoré by nešli tak jednoducho, stojí za to vydržať najmä kvôli deťom, ktorým to častokrát môže zmeniť ich život,“ odkazujú účastníci z Plzne.

 

 

Text: Magdaléna Bernátová, expertka OP URBACT, NPTI Onstage

Fotografie: Magdaléna Bernátová, Markéta Horská, URBACT a archív inštitúcií OZ Za dôstojný život, Vzdelávacie centrum OZ Krtko Trenčín, ZŠ Pieninská Banská Bystrica, ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica.

 

Česko-slovenská iniciatíva OnStage je zriadená v rámci Operačného programu URBACT III.

Submitted by Markéta Horská on 08/12/2022
author image

Markéta Horská

See all articles