DIGITALIZÁCIA ZALOŽENÁ NA RIEŠENIACH IOT VĎAKA PROJEKTU IOTXCHANGE V MESTE KEŽMAROK

IoTxChange

Mesto Kežmarok svojou účasťou v projekte IoTxChange, ktorý vznikol vďaka podpore operačného programu URBACT III, rozvíjalo spoluprácu medzi miestnymi úradmi a relevantnými organizáciami s cieľom identifikovať oblasti využiteľnosti moderných riešení založených na IoT – internete vecí.

Európska únia pred takmer 20 rokmi predstavila operačný program URBACT, ktorého hlavným cieľom je podpora integrovaného a udržateľného rozvoja v mestách prostredníctvom vytvárania podmienok na spoločné hľadanie riešení na aktuálne urbánne výzvy, výmenu skúseností a vzájomné zdieľanie osvedčených postupov. Táto myšlienka spolupráce naberá na význame z pohľadu implementácie efektívnejších riešení, širšieho portfólia možností ako prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov. Jedným z príkladov spolupráce európskych miest je tematická sieť „IoTxChange“, v rámci ktorej mesto Kežmarok spolupracovalo s mestom Fundão (Portugalsko) a ďalšími 6 európskymi mestami na vytvorení integrovaných miestnych akčných plánov, ktoré nastavili efektívnejšie a presne cielené opatrenia zamerané na digitalizáciu a riešenia IoT – internetu vecí s cieľom zvýšiť kvalitu života v malých a stredných mestách EÚ.


MESTO KEŽMAROK JE OKRESNÝM MESTOM s približne 16 500 obyvateľmi, ktoré sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji. Mnoho ľudí si pri vyslovení mesto Kežmarok vybaví malé mestečko ležiace pod Vysokými Tatrami, ktoré malo v minulosti významné postavenie v textilnom a drevospracujúcom priemysle. Mesto Kežmarok na jednej strane patrí k menším mestám, no na druhej strane má veľký potenciál, pretože má už mnohé skúsenosti s plánovaním, implementáciou projektov, stratégií a otvorenosťou voči inováciám. O bohatých skúsenostiach mesta Kežmarok svedčí aj stratégia mesta „SMART GREEN CITY KEŽMAROK“, vďaka ktorej mesto získalo titul ENVIROMESTO 2019.

Cieľom súťaže bolo podporiť mestá, ktoré najviac dbajú o ochranu klímy a životného prostredia a ktorých administratíva vynakladá žiaduce úsilie v boji proti zmene klímy a v oblasti skvalitňovania života občanov. Okrem toho sa spomínaná stratégia snaží čo najviac využívať moderné technológie a priniesť do mesta nové príležitosti na zavádzanie moderných „SMART“ technológií, zariadení a riešení, ktoré vytvárajú príjemnejšie, modernejšie prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta Kežmarok.

IoTchange - City of Kežmarok
                                                                                     Integrovaný akčný plán mesta Kežmarok, 2022                                                                      Záverečné stretnutie vo Fũndau /Portugalsko/, jún 2022

Dynamika, tempo rastu globálnej digitálnej ekonomiky a spomínané atribúty motivovali miestnu samosprávu zapojiť sa do siete pre akčné plánovanie „IoTxChange“. V rámci projektu mesto Kežmarok vytvorilo tzv. ULG – miestnu skupinu URBACT pozostávajúcu z miestnych aktérov (oddelenia MsÚ mesta Kežmarok – IT oddelenie a oddelenie investícií, Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, LIGHTECH s. r. o., Spravbytherm s. r. o., atď.). Títo sa podieľali na analýze súčasného stavu, identifikácii výziev, potrieb a formulácií opatrení, ktoré je možné zlepšiť zavedením IoT – internetu vecí. Vďaka študijným návštevám partnerských miest, ktoré boli do siete zapojené, mesto Kežmarok získalo nové nápady a myšlienky prispôsobené a aplikované na svoje lokálne podmienky.


REAKCIOU NA USKUTOČNENÉ ANALÝZY, IDENTIFIKÁCIU VÝZIEV A NAČERPANÝCH MEDZINÁRODNÝCH SKÚSENOSTI bola implementácia experimentu s názvom SSA – Small Scale Actions. Tento experiment, resp. pilotný projekt, umožňuje zapojeným mestám experimentovať s novými inovatívnymi riešeniami a otestovať, či testovaná aktivita funguje, resp. nefunguje v praxi. V rámci tohto experimentu mesto Kežmarok nakúpilo a osadilo ultrasonické IoT senzory v lokalitách s najvyššou hustotou obyvateľstva s cieľom merať naplnenosť nádob komunálneho odpadu.

Údaje boli následne spracované prostredníctvom platformy WasteHero a poskytli mestu Kežmarok potrebné informácie o percentuálnej naplnenosti konkrétnych nádob s cieľom efektívnejšie a pružnejšie riešiť zvoz komunálneho odpadu, tzn. zvýšením frekvencie zvozu konkrétneho stojiska zvýšiť počet veľkokapacitných nádob na lokalizovanom území, rozvrhnúť efektívnejšiu trasu zvozu a pod. Ďalším krokom bola sumarizácia a porovnanie výsledkov experimentu SSA s mestami, ktoré boli zapojené do siete „IoTxChange“, a následné vypracovanie integrovaného akčného plánu, ktorý prehĺbi vypracovanú stratégiu „SMART GREEN CITY KEŽMAROK“.
 

IoTxChange
                                                                                                                Platforma WasteHero                                                                                                                       Ultrasonické IoT senzory  
 

AMBÍCIOU MESTA KEŽMAROK JE ROZVÍJAŤ A PRIPRAVIŤ NASLEDUJÚCE OPATRENIA: inteligentné svetelné priechody s odpočítavaním sekúnd, organizácia dopravy, elektromobilita, nabíjacie stanice, zdieľanie bicyklov, cyklistika, inteligentný parkovací systém; zabezpečenie čistoty v meste, inteligentné podzemné kontajnery na odpad s meracími prístrojmi, inteligentné triedenie odpadu, recyklácia, povedomie verejnosti o odpadovom hospodárstve, kompostovanie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, inteligentné meranie, využitie siete IoT pre turistov (parkovanie, ubytovanie, mesto a historické pamiatky, reštaurácie ...) mobilné aplikácie; vytvorenie inštitucionálnej siete, OpenData, mapy miest,monitorovanie, digitálne informačné tabule. 

Keďže cieľom mesta Kežmarok je zavedenie IoT a smart technológií pre zlepšenie kvality života občanov a pružnejšieho fungovania v regióne, v súčasnosti realizuje projekt pod názvom „zavedenie smart technológií v meste Kežmarok s celkovým rozpočtom takmer milión eur“. INTEGROVANÝ AKČNÝ PLÁN MESTA KEŽMAROK NÁJDETE NA TOMTO ODKAZE: bit.ly/45rXk3E

Článok uverejnený v časopise URBANITA: Mgr. Marta Markočiová, odd. projektov a verejného obstarávania, mesto Kežmarok

URBACT + IoTxChange

 

Submitted by Matus Zak on 21/08/2023