Hudba a tanec pomáhajú rozvoju detí a rodín aj v Lučenci

V Lučenci sa do plánovania aktivít OnStage zapojilo viacero inšitúcií. Okrem samosprávy aj zamestnanci Komunitného centra, Centra voľného času, Základnej školy M. R. Štefánika. Možností osloviť a zapojiť deti z marginalizovaných komunít bolo viac, napokon zodpovednosť za realizáciu novej voľnočasovej aktivity prevzala pani riaditeľka Občianskeho združenia Za dôstojný život Zdenka Kotrasová a lektorky Marianna Žilková a Anna Čemeričková z Centra voľného času. Aké malo Mesto Lučenec plány, ako prebiehala realizácia pilotného programu a aké skúsenosti získali lektorky, sme zhrnuli v tomto článku.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

NPTiOnStageAká bola situácia vo vašom meste pred iniciatívou?

Mesto Lučenec čelí výraznému starnutiu obyvateľstva a odlivu mladých ľudí. V dôsledku odchodu pracovnej sily a klesania atraktivity mesta pre investorov dochádza k znižovaniu kvality života obyvateľov a zhoršovaniu ich sociálnej situácie. Miera nezamestnanosti je 12%. K rómskej komunite sa hlási približne 3000 osôb, čo je 11% obyvateľstva. Práve táto skupina obyvateľov má nižšie vzdelanie, s čím sú spojené aj obmedzené pracovné možnosti, nižšie príjmy a horšie podmienky na bývanie. V dôsledku týchto faktorov je táto skupina obyvateľov ohrozená sociálnym vylúčením. Bez školského vzdelania je 13,56% obyvateľov a základné vzdelanie má dokončených 11,41% obyvateľstva v meste. V tejto skupine sú však započítané aj deti a žiaci, ktorí sa ešte len vzdelávajú alebo sa vzdelávať začnú. Predčasne ukončenú školskú dochádzku má cca 2% obyvateľstva.


Čo ste od projektu očakávali?

Najzásadnejšou výzvou, na ktorú sa chcelo mesto zamerať, bola väčšia miera sociálnej inklúzie marginalizovanej komunity. Cieľom bolo napomôcť zlepšeniu školskej dochádzky a efektívnemu využitiu voľného času detí zo sociálne slabých rodín, pre ktoré klasické voľnočasové aktivity nie sú ekonomicky dostupné. Zámerom mesta bolo tiež pracovať s rodičmi detí. Plánovanou cieľovou skupinou boli deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. marginalizovanej rómskej komunity, ktoré by takto mohli lepšie využívať voľný čas a zároveň v rodine nenachádzajú podporu vzhľadom na finančné problémy.

Cieľom bolo prehĺbiť integráciu sociálne znevýhodnených osôb do majoritnej spoločnosti a verejného kultúrneho života. Podchytením detí motivovať ich rodičov k spoločnej aktivite detí s rodičmi. Výsledkom by mala byť lepšia dochádzka do školy, ako aj lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky detí. Predpoklad je, že týmto sa zlepší samotné chovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zároveň sme mali v pláne podchytenie talentovaných detí, dať im možnosť vyniknúť, napr. na školských akciách, alebo akciách mesta.


Čo ste sa rozhodli z dobrej praxe preniesť, čím ste sa inšpirovali?

Inšpiráciou je pre nás predovšetkým spolupráca školy na komunitnej úrovni, systém skupinovej výuky a dostatok pomôcok. Mesto Lučenec podľa vzoru Mesta Brna zakúpilo hudobné nástroje a otvorilo krúžok zameraný na skupinovú výučbu hudby. Hudbu považujeme za vhodný nástroj na spájanie a vytváranie sociálnej súdržnosti. Jedná sa o univerzálny jazyk. Je to vhodná voľnočasová aktivita, priestor na vzájomné stretávanie, vytváranie inkluzívneho prostredia a budovanie vzájomnej empatie.

Metóda skupinovej výučby sa javí ako vhodná pre deti predškolského veku, ako aj deti na prvom stupni. Menší počet detí v skupine zaručí individuálne potreby dieťaťa, ako aj možnosť spolupráce medzi deťmi. Je predpoklad na zvládnutie koncentrácie dieťaťa na aktivitu, pri ktorej rytmika je motivačným prvkom, ktorý zaujme a podnieti sústredenosť dieťaťa na hru.


Čím bola pre vás účasť v iniciatíve OnStage prínosná?

Účasť v CZ&SK iniciatíve OnStage bola pre nás prínosná v tom, že sme na návšteve v Brne a neskôr aj v Plzni videli a zažili vo výchovno-vzdelávacej praxi priamu činnosť a aktivity medzi vyučujúcimi a žiakmi, ktorí sa dokážu zapájať do hudobného procesu aj napriek tomu, že nepoznajú noty. Deti sa prostredníctvom rytmických značiek a individuálneho prístupu pedagógov dokázali postupne naučiť a osvojiť si základy hudobne teórie. Rytmus, im prirodzený element, dokázali uplatniť pomocou perkusií. Vyučujúceho dokázali  vnímať a zapájať  svoje zmysly tak, že dodržiavali počas rytmicko-hudobných výstupov daný takt, doby nôt a najmä dynamiku. Rovnako aj pri hre na hudobný nástroj sme sa presvedčili, že nie je potrebné deti vopred zaťažovať hudobnou teóriou. Priama činnosť a aktivita s hudobným nástrojom deti posmeľuje a motivuje od začiatku. Neustále opakovanie akordov, hmatov, získavanie zručností a istoty, to všetko v deťoch postupne buduje presvedčenie, že sa to dá naučiťaj takto. A hlavne, že na to má naozaj každý, stačí len trochu chcieť a vytrvať. V Brne sme mali možnosť presvedčiť sa o tom, ako sa to dá. Načerpali sme mnoho poznatkov a inšpirácie, ktoré sa budeme snažiť preniesť do vlastnej praxe.


Mohli by ste nám predstaviť už realizované aktivity?

Vytvorili sme pravidelnú voľnočasovú hudobno-pohybovú aktivitu pre deti vo veku 2 – 7 rokov, ich rodičov a zákonných zástupcov Zariadenia núdzového bývania v Občianskom združení ,,Za dôstojný život“ v Lučenci. Je to Centrum pre občana a rodinu, zároveň aj Útulok, Zariadenie núdzového bývania a Centrum pre deti a rodiny s názvom Margarétka. Stretnutia sme mali trikrát do týždňa – tu sme sa inšpirovali metódou El Sistema, ktorú aplikujeme v programoch OnStage podľa príkladu zo španielskeho mesta L´Hospitalet. Hlavným princípom tejto metódy je práve intenzíva práca s deťmi počas týždňa. Ukázalo sa, že to má svoj význam. Deti aj dospelí si postupne na túto voľnočasovú aktivitu zvykli a po čase sa začali na ňu tešiť. Videli sme, aký je rozdiel pracovať s deťmi z podnetného rodinného prostredia, s ktorými pracujeme zvyčajne v centre voľného času a s deťmi zo znevýhodneného sociálneho a rodinného prostredia. Rodičia a zákonní zástupcovia detí so znevýhodneného prostredia sa boli spočiatku hanbliví, nevedeli sa zapojiť do aktivít. Deti sú však živšie, smelšie a aktívnejšie, aj keď nie sú zvyknuté na dlhšie sústredenie sa. Predchádzajúce skúsenosti lektoriek boli opačné  -  deti zo stabilného a podnetného rodinného prostredia bývajú hanblivejšie a menej spontánne a ich rodičia sú aktívnejší a vyvíjajú väčšiu snahu o zapojenie sa do aktivít. Svoje deti niekedy až prehnane nútia spolupracovať. Naším cieľom je povzbudiť rodičov do činnosti, pomôcť im pochopiť, že to, čo možno nebolo vo veku ich detí dopriate im, nech sa snažia dopriať vlastným deťom. A aj svojou činnosťou a zapájaním sa do našich aktivit si môžu posilniť svoje vzťahy. Je pochopiteľné, že vzhľadom na ich životnú situáciu im veľmi do spevu a tanca nie je, ale ak je toto spôsob, ktorý by im a ich deťom mohol dopomôcť stráviť pár hodín v pozitívnej atmosfére, tak aj to zanechá určite na vývine ich detí kladnú stopu.

Nedávame si vysoké ciele - zvládnutie 4 piesní, ktoré budeme vedieť spoločne zahrať a zaspievať. Využívame orffove nástroje, ako sprievodný nástroj syntetizátor. V budúcnosti plánujeme využívať aj boomwhakers a kachony, ktoré sme videli na hodinách hudobnej výchovy v Brne. Motivačný prvok bude tanec. Cieľom je naučiť vnímať rytmiku cez tanec a hudbu.


Aký bol na nové hudobné programy ohlas?

Pomaly vidíme výsledky. Rodičia hovoria, že deti sa na ďalší deň veľmi tešia, sú nadšené, majú radosť z nového. Priniesli sme im vytrhnutie zo stereotypu všedných dní. A vidíme na nich aj viditeľné pokroky. Na niektorých mamičkách tiež, začali sa viac zapájať. Chce to režim, pravidelnosť, opakovanie – presne podľa metódy El Sistema. Intenzívna práca prináša rýchle výsledky, pokroky, a tým radosť nielen pre deti, ale aj rodičov a všetkých zapojených ľudí, ktorí k tomu prispeli.


Kto z kľúčových partnerov vám bol pri realizácii projektu najviac nápomocný a v čom?

Občianske združenie Za dôstojný život poskytlo priestory na voľnočasovú aktivitu pre svojich klientov, ktorú viedli lektorky z Centra voľného času Marianna Žilková a Anna Čemeričková. Mesto Lučenec poskytlo financie na nákup hudobných nástrojov.


Aké sú vaše ďalšie plány v rámci realizácie projektu a ako chcete zabezpečiť udržateľnosť navrhnutých aktivít v ďalších rokoch?

Mesto Lučenec uvažuje nad ďalším vývojom v ďalšom roku a OZ Za dôstojný život uvíta spoluprácu v podobnom duchu, no bude treba pracovať na získaní financií na odmeny lektorkám, osloviť aj ďalšie inštitúcie a nájsť ďalších lektorov. V Lučenci je veľa detí, pre ktoré by hudobné, tanečné a iné podobné aktivity boli vhodnou aktivitou pre ich rozvoj a prepojenie minoritnej a majoritnej spoločnosti.


Ako vás osobne obohatila účasť v CZ&SK iniciatíve OnStage?

Získali sme možnosť zúčastniť sa niekoľkých stretnutí so zapojenými mestami v iniciatíve OnStage na Slovensku a v Českej republike. V Brne, Trenčíne aj v Plzni sme spoznali ľudí zo samosprávy, škôl a ďalších inštitúcií, s ktorými sme si mohli vymeniť skúsenosti a načerpať nové vedomosti. Veľmi nás zaujali praktické hodiny, ktoré sme mali možnosť navštíviť v základných školách v Brne a v Plzni, nové metódy, učebné pomôcky a jednoduché nástroje na precvičovanie rytmiky. Odchádzali sme vždy s pozitívnou energiou a radosťou z nových kontaktov.


Aké tri rady alebo tipy by ste dali ďalším mestám, ktoré by chceli implementovať dobrú prax OnStage?

Lektorky z Lučenca odporúčajú vytrvať, nedať sa odradiť a poukazovať na význam a zmysel všetkého, čo robíme.

 

URBACT
                                                                                             CZ&SK iniciatíva OnStage bola zriadená v rámci operačného programu URBACT III (2014 - 2020)

                                                                                                                  Text: Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. expertka CZ&SK Iniciatívy OnStage

Submitted by Matus Zak on 23/12/2022