Interview s projektovou manažérkou Luciou Škrovanovou o zapojení Hlavného mesta SR - Bratislavy do projektu Cities4CSR

Edited on 15/12/2020

Sieť pre akčné plánovanie „Cities4CSR – Cities for Corporate Social Responsibility“ vznikla vďaka podpore operačného programu URBACT III v programovom období 2014 – 2020. Projekt vychádza z predpokladu, že spoločenská zodpovednosť firiem ponúka množstvo príležitostí pre mestá v oblasti zlepšenia stratégií, miestnych plánov, využitia hodnoty partnerstiev so súkromným sektorom a s príslušnými zainteresovanými stranami na miestnej úrovni.  V tejto súvislosti sa sieť pre akčné plánovanie "Cities4CSR" venuje nastaveniu efektívnejších a presne cielených opatrení na vytvorenie nových spôsobov a nástrojov, ako posilniť kapacity všetkých miestnych aktérov tak, aby sa zlepšila spolupráca medzi Hlavným mestom SR - Bratislovou, podnikmi a občianskou spoločnosťou v prospech udržateľného mestského rozvoja.

Európska únia pred viac ako 15 rokmi predstavila operačný program URBACT, ktorého hlavným cieľom je umožniť európskym mestám efektívne spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy medzi mestami naprieč celu Európou. Ako ste sa dozvedeli o tomto operačnom programe?

V rámci oddelenia Stratégie a projektov na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava pracujú profesionáli, ktorí sa orientujú v agende európskych štrukturálnych a investičných fondov. Kolegovia sa pravidelne informujú o možnostiach financovania projektov a priorít mesta z rôznych externých zdrojov financovania. Okrem iného sa zúčastňujeme rôznych informačných podujatí, ktoré organizujú agentúry zastrešujúce jednotlivé operačné programy. Mesto Bratislava taktiež oslovujú potenciálni projektoví partneri, ktorí vidia v aktivitách mesta potenciál a majú záujem o participáciu hlavného mesta v rôznych projektoch. Aj týmto spôsobom sa informujeme o operačných programoch a výzvach v nich.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Tvorba nadnárodných sieti je nosnou aktivitou operačného programu URBACT, prostredníctvom ktorej európske mestá hľadajú spoločné udržateľné riešenia súčasných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych problémov. Mohli by ste nám, prosím, priblížiť, akým spôsobom ste sa do jedného z typu sieti zapojili? O aký typ nadnárodnej siete ide? A aké ďalšie európske mesta sú v sieti zapojené? 

Mesto Bratislava oslovil Lead Partner siete Cities4CSR – mesto Miláno. Nasledovala komunikácia medzi oboma mestami, počas ktorej sa diskutovali a nastavili podmienky zapojenia hlavného mesta ako partnera do projektu. Okrem mesta Bratislava sú v projekte zapojené nasledovné mestá: Sofia, Molina de Segura, Nantes, Rijeka, Budaörs, Kekava, Guimarães a Milano ako Lead Partner siete Cities4CSR.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Akým výzvam čelilo Hlavné mesto Slovenskej republiky – Bratislava ešte pred vstupom do siete pre akčné plánovanie „Cities4CSR“? Aký je cieľ spomínaného partnerstva? Aký je Váš hlavný cieľ v rámci projektu? Prečo ste sa rozhodli riešiť spomínané výzvy prostredníctvom operačného programu URBACT?

Hlavné mesto Slovenskej republiky – Bratislava čelí denno-denne výzvam rôznorodého charakteru od (kde začať) dopravy, parkovacej politiky, životného prostredia, znevýhodnených skupín, nájomných bytov, obnovy pamiatok v meste, až po každodenné zabezpečenie fungovania mesta. Cieľom partnerstva je rozvíjať spoluprácu mesta s podnikateľským sektorom a neziskovými organizáciami s cieľom nastaviť model funkčnej, korektnej a transparentnej spolupráce mesta. Projekt vytvára nástroje na ovplyvňovanie spoločenskej zodpovednosti rôznych partnerov v meste Bratislava pre lepší život v meste tzv. Urban Social Responsibility.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Hlavným mechanizmom operačného programu URBACT je uplatňovanie dvojfázového prístupu, ktorý sa využíva predovšetkým na skvalitnenie stanovených cieľov a na formovanie konečného partnerstva. Čo sa Vám podarilo zrealizovať počas prvej 6 mesačnej fázy projektu, ktorá trvala od 2. septembra 2019 do 2. marca 2020?

Prvá fáza nám pomohla identifikovať viaceré témy potenciálne pre pilotovanie vytvorenia modelu CSR/USR na úrovni mesta Bratislava (seniori, zelené riešenia, verejné obstarávanie, mládež, a pod.). Pre ďalšie pilotovanie bola zvolená téma „Zelené riešenia“, ktorá zahŕňa prioritné zámery mesta z oblasti Životné prostredie. V januári 2022 sme zrealizovaní pilotné stretnutie interných a externých stakeholderov – Urbact Local Group. Zúčastnili sme sa tiež na medzinárodnom stretnutí v Nantes, kde sme mali možnosť sa oboznámiť s výzvami, ktorým čelia ostatné partnerské mestá.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ako prebieha spolupráca s ostatnými európskymi mestami? Ako by ste zhodnotili doterajšiu spoluprácu s „Lead Partnerom“ a „Lead Expertom“? Čo Vás zaujalo na nadnárodných stretnutiach siete pre akčné plánovanie „Cities4CSR“? Ktorý príklad dobrej praxe z partnerských miest sa Vám zdal inšpiratívny? Akým spôsobom by ste chceli tieto získane poznatky využiť a aplikovať ich do svojho prostredia?

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v druhej Fáze prebieha všetka komunikácia a interakcia medzi partnermi iba v online priestore. Lead Partner projektu pravidelne organizuje nadnárodné stretnutia a jednotlivé check calls s partnermi projektu. Všetky stretnutia sú profesionálne naplánované a majú relevantný obsah. Z príkladov dobrej praxe nás najviac oslovil Lead Partner – mesto Miláno, ktoré v rámci svojich priorít plánuje v nasledujúcich 5 rokoch nasadiť v meste a jeho okolí milión stromov. S odborníkom, ktorý zastrešuje projekt sadenia stromov v Miláne máme naplánované stretnutie v druhom decembrovom týždni. Kolegovia zo sekcie životného prostredia ocenili možnosť výmeny skúseností v téme sadenia stromov v mestskom prostredí.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zásadným prvkom operačného programu je ULG – miesta skupina URBACT, ktorá združuje všetky zainteresované subjekty. Mohli by ste čitateľom ozrejmiť ako ste mali zostavenú miestnu skupinu URBACT? Akým spôsobom ste spolupracovali? A akým spôsobom ste motivovali partnerov k účasti?

Ako už bolo spomenuté vyššie, prvé stretnutie ULG sa konalo už v prvej fáze projektu. V druhej fáze sme nadviazali na vytvorené spojenie. Napriek situácii, ktorá nepraje osobným stretnutiam sa snažíme s partnermi a stakeholdermi ostať v kontakte prostredníctvom mailovej a telefonickej komunikácie. Kolegovia z mesta sú naklonení spolupracovať a podieľať sa na riešení výziev mesta Bratislava. S biznis a neziskovým sektorom nás prepája Nadácia Pontis, ktorá združuje firmy, ktoré zodpovedne podnikajú a majú záujem o aktívnu partnerstvo v rámci rôznych tém.

______________________________________________________________________________________________________________________________

V súčasnosti sa Hlavne mesto Slovenskej republiky – Bratislava a projektoví partneri siete pre akčné plánovanie „Cities4CSR“ nachádzajú v druhej fáze, ktorý trvá 24 mesiacov. Aké konkrétne kroky resp. aktivity plánujete realizovať v rámci druhej fázy projektu? Čo sa Vám podarilo k dnešnému dňu zrealizovať?

Aktivity a stretnutia v druhej fáze sú poznačené aktuálnou situáciou a preto mnohé z nich nemajú taký interaktívny a žiadaný efekt, ako keby sa realizovali face-to-face. Do konca roka 2020 máme v pláne pripraviť harmonogram Integrovaného Akčného Plánu – IAP Roadmap. Tento predstavuje komunikačný, participatívny a strategický nástroj pre aktivity, ktoré budeme realizovať v rokoch 2021 a 2022. O dôležitosti spolupráce mesta Bratislava a biznis sektoru svedčí aj účasť zastupiteľov mesta – pána primátora Matúša Valla, pani Sedlákovej a Andreja Kovaríka na BLF CSR Summite v októbri, kde diskutovali na témy: Mestá, firmy a spoločenská zodpovednosť a Mesto Bratislava a firmy: Možnosti spolupráce. Podujatie sa konalo online a sledovalo sa ho viac ako 1000 účastníkov.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Mohli by ste sa podeliť s čitateľmi a zhodnotiť Vašu účasť na najväčšom digitálnom podujatí URBACT #eUNIVERSITY, ktorého cieľom bolo budovanie a zlepšenie kapacít miestnych aktérov. Čo ste sa naučili na spomínanom podujatí? V čom Vám bolo prínosné? 

Intenzívna online vzdelávacia, ktorá prebehla v mesiaci september a október. Za mesto Bratislava sa zúčastnili 3 osoby. Urbact eUniversitiy sme vnímali ako prínos, už len zosumarizovanie projektového cyklu a nadobudnutie základného prehľadu o rôznych nástrojov. Pokiaľ všetko technicky fungovalo tak boli najlepšie workshopy. Veľkým mínusom bolo, že na workshopy bolo strašne málo času, aby sa to človeku dostalo viac a na dlhšie pod kožu. Z prezentačných častí sa nás oslovil v stup pána z Maďarska, ktorý hovoril o zviditeľnení výsledkov a snažil sa na veľmi jednoduchých príkladoch vysvetliť nastavovanie indikátorov, prehodnocovanie opatrení a pod. Celkovo by sme prijali na takéto komplexné vzdelávanie viac času zameraného na praktické cvičenia.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Aké konkrétne výsledky očakávate vďaka participácii v sieti pre akčné plánovanie „Cities4CSR“ na miestnej a nadnárodnej úrovni?

Vďaka participácii v sieti pre akčné plánovanie „Cities4CSR“ na nadnárodnej úrovni očakávame vďaka zdieľaniu skúseností medzi partnermi nový pohľad na výzvy mesta Bratislava. Nie všetky riešenia fungujúce v iných mestách a regiónoch budú 100% fungovať aj u nás. Minimálne sa vieme inšpirovať pri hľadaní odpovedí a riešení výziev hlavného mesta. Na národnej úrovni je cieľom participatívnou metódou vytvoriť manuál – akčný plán, ktorý by bol zároveň súčasťou stratégie PHSR BA2030. Záujem mesta Bratislava o podporu aktivít „spoločenskej zodpovednosti podnikov“ − CSR môže zainteresovaným stranám a občanom ukázať, že mesto Bratislava chce zvýšiť spoluprácu s podnikmi a občianskou spoločnosťou v konkrétnych otázkach zlepšovania kvality mestského života, ktoré budú v prospech udržateľného mestského rozvoja.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Predpokladáte, že projekt bude mať pokračovanie resp. nadväznosť na iné projekty alebo aktivity? Akým spôsobom by ste chceli ďalej využiť nadobudnuté poznatky po ukončení projektu? Máte úž konkrétny nápad pre implementáciu MAP – Miestneho akčného plánu?

Vidíme veľký potenciál v pokračovaní projektu, resp. naviazanie na projektové výstupy. Vzťahy medzi miestnymi verejnými inštitúciami a lokálnymi podnikateľskými organizáciami s cieľom riešenia mestských problémov prostredníctvom spoločenskej zodpovednosti podnikov je aktuálnou témou, ktorá nie je na Slovensku takmer vôbec alebo len minimálne uchopená. Veríme, že mesto Bratislava bude dobrým vzorom aj pre ostatné mestá na Slovensku v otázke mestskej spoločenskej zodpovednosti, tzv. Urban Social Responsibility. Získané skúsenosti, príklady dobrej praxe a podnetné riešenia či už od projektových partnerov alebo lokálnych záujmových skupín plánujeme implementovať do manuálu – akčného plánu. Mesto Bratislava aktuálne nedisponuje oddelením, resp. zamestnancami, ktorí by aktívne riešili vzťahy medzi mestom a súkromnou sférou. Práve zapojenie v sieti Cities4CSR vnímame ako prvý krok k koncepčnému uchopeniu a rozvíjaniu aktívnej participatívnej spolupráce hlavného mesta, firiem, neziskového sektora a obyvateľov mesta.

 

Submitted by Matus Zak on 15/12/2020