Kde získat chytrá data pro regionální rozvoj?

Edited on 27/04/2023

data

Ve společnosti roste množství dat, zvyšuje se tedy potřeba je sbírat cíleně a výběrově, ale zároveň využívat již existující datové zdroje a propojovat je navzájem.

Nejinak je tomu i v oblasti městského rozvoje. Datová vybavenost roste nejen v souvislosti s tím, že je existence a správa určitých dat vyžadována zákonem (v oblasti školství, matrik, územně analytických podkladů ad.), municipality jsou si také vědomy, že detailní data, jejich propojení a interpretace mohou velmi pomoci při nastavování opatření, která povedou k efektivní správě. Nemusí se ale jednat pouze o vlastní sběr dat na úrovni obce, relevantní data ve veřejném prostoru často již existují.

 

Proč jsou data důležitá pro veřejnou správu?

 

⪼ Lepší veřejná správa a management.

⪼ Finanční a časová efektivita – možnost cílit opatření chytře a ve vhodném rozsahu tam, kde je jich nejvíce potřeba a ne plošně.

⪼ Nová data nebo nová kombinace dat mohou přinést nové perspektivy a nadhled na situaci.

⪼ Možnost přinést do veřejné správy nové vědecké poznatky, využití zkušeností z jiných regionů.

 

Jaká data mají obce nejčastěji k dispozici?

 

⪼ Vlastní sběr dat – data sbíraná na základě zákonné povinnosti.

⪼ Data sbíraná v souvislosti s lepší správou města – obec se rozhodne sbírat konkrétní data nad rámec zákonné povinnosti nebo i lépe využívat propojovat data.

⪼ Veřejně dostupná data – sbírá a produkuje je jiný subjekt (např. orgán státní správy, úřad, akademická sféra, ale i soukromá sféra) a poskytuje je veřejnosti (nebo jen veřejné správě) zdarma.

⪼ Soukromá data – vlastník dat je za úplatek poskytuje dalším subjektům.

 

Kde získat konkrétní data

 

Data na nadnárodní úrovni – většinou se jedná o data za EU, umožňují srovnání s dalšími státy, ale často jsou pouze za velké územní celky, nejčastěji za celý stát nebo úroveň NUTS2 regionu. Využít lze Portál evropských dat, data ze statistického úřadu EU Eurostat, data produkovaná organizacemi OSN a OECD.

 

Očekávaný růst populace mezi lety 2021-2050 za NUTS2 regiony, Eurostat

map cz

 

Data poskytována orgány státní správy na národní úrovni – některé rezorty poskytují veřejnosti a municipalitám data, které tematicky souvisí s jejich působností. Data jsou poskytovaná ve formě konkrétních veřejných datasetů nebo v poslední době ministerstva zpřístupňují a vizualizují data pomocí softwarových nástrojů jako např. ArcGis online nebo Power Bi. Pro obce můžou být velmi relevantní data z Mapového portálu veřejné správy, který provozuje Ministerstvo vnitra, data z oblasti životního prostředí jsou dostupná na portálu Cenia, Ministerstvo pro místní rozvoj provozuje Mapový portál, který zobrazuje mj. informace o technické a občanské vybavenosti jednotlivých obcí.

 

mapovy portal

Mapový portál veřejné správy, Ministerstvo vnitra

 

Data v oblasti dopravy poskytuje Ministerstvo dopravy. Údaje o vytíženosti jednotlivých komunikací lze získat z Celostátního sčítání dopravy, které provádí Ředitelství silnic a dálnic a jeho výsledky jsou k dispozici na Mapovém portálu ŘSD. Data v oblasti vzdělávání jsou dostupná ve Statistice školství MŠMT, pro oblast zdravotnictví jsou nejrelevantnější data ÚZIS - Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která byla hojně využívaná v době covidové pandemie. Pro sociální oblast data poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Velmi užitečný je Monitor státní pokladny, který provozuje Ministerstvo financí, kde je možné sledovat čerpání rozpočtů jednotlivých obcí, strukturu jejich čerpání nebo výši zadluženosti obce. V oblasti dotací provozuje Ministerstvo financí Jednotný dotační portál, kde jsou zveřejněny aktuální otevřené výzvy jednotlivých národních dotačních titulů některých ministerstev a subjektů.

 

monitor
Monitor státní pokladny, Ministerstvo financí

 

Velkým zdrojem dat je především Český statistický úřad, který sbírá data průběžně – měsíčně, ročně, ale také provádí jednou za 10 let Sčítání lidí, domů a bytů. Všechna otevřená data ČSÚ jsou uvedena v Katalogu produktů ČSÚ, ve Veřejné databázi lze generovat základní data za konkrétní území, např. obec. Data ze Sčítání 2021 jsou zveřejňována postupně na webu Sčítání.

Užitečná data a podklady pro oblast územního plánování a regionální rozvoje poskytuje na svém webu ČÚZK. Zajímavé podklady pro municipality nabízí také agentura CzechInvest, například se jedná o data, která vznikla v rámci projektu Pasportizace podnikatelského prostředí včetně mapy vhodné lokalizace podnikatelských aktivit. CzechInvest také publikuje relevantní statistiky Česko v datech.

 

Další doplňkové zdroje dat – tato sekce popisuje další datové zdroje, která vznikají v neziskovém nebo soukromém sektoru, která mohou přinést nový úhel pohledu na společenská a ekonomická témata. Obce datech každoročně porovnává kvalitu života v českých obcích na základě vybraných ukazatelů. Web Zmapováno umožňuje porovnat vybraná území na základě konkrétních ukazatelů, podobné nabízí také prohlížečka regionálních dat DataPAQ od společnosti PAQ Research. Zajímavé jsou také výstupy datových novinářů, např. Mapa podnikání v Česku nebo Mapa rodáků.

 

Mapa kriminality, Otevřená společnost, o.p.s.

kriminalita

 

Data v oblasti veřejné správy a politiky zveřejňuje Hlídač státu, např. přehledy čerpání dotací a veřejných zdrojů a mnohé další. Otevřená společnost připravila např. Mapu exekucí, ale také Mapu kriminality. Existují také weby, které se věnují bezbariérovému pohybu ve městě – Mapa bez bariér nebo Vozejkmap. Atlas Čechů, který vyvinula společnost Behavio, zobrazuje sociologickou charakteristiku české společnosti. Existují také placené zdroje dat, např. Clevermaps.

Datové a prostorové podklady – pro oblasti vizualizace dat jsou potřebné také vhodné vrstvy, které tvoří podklad pro vizualizaci dat nebo samotná data pro analýzu. Základní vrstvu dat administrativního členění ČR doplněnou a údaje ČSÚ a základní statistiky z územně analytických podkladů poskytuje společnost Arcdata, zajímavý je třeba projekt Historický GIS Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který zpřístupňuje historická prostorová a statistická data. Ze zahraničí se dají využít weby Open Layers nebo Free GIS Data, která poskytují širokou paletu datasetů.

 

Jak data využívat chytře a neztratit se v nich

 

Výše byly popsány možné zdroje dat. Jedná se o širokou nabídku, ze které si dá vybrat spoustu užitečných dat, ale zároveň může nastat zmatení nad tím, která data jsou potřebná a v jakých formátech. Dobré řízení není spojené jen s tím, že máme k dispozici širokou datovou základnu. Mnohem důležitější je umět si vybrat ta relevantní data a umět je vhodně zkombinovat a interpretovat. Jaká jsou tedy doporučení?

⪼ Zhodnoťte si jaká data a v jakých tematických oblastech jsou pro vás nejpotřebnější. Toto souvisí především s tématy vašeho strategického rozvoje. Jiná data jsou relevantní pro metropoli s dynamickým vývojem pracovního trhu a širokou a diverzifikovanou ekonomikou, jiná data jsou relevantní pro menší obec v hospodářsky a sociálně ohrožené oblasti.

⪼ Hlídejte původ a důvěryhodnost dat.

⪼ Upřednostňujte aktuální data a data za co nejrelevantnější velikost územní jednotky (pro plánování rozvoje obce s snažit pracovat s daty, která jsou sbírána na úrovni obce).

⪼ V datových analýzách je dobré výsledky za konkrétní obec srovnávat s daty podobných obcí nebo třeba s republikovým průměrem.

⪼ Pro oblasti, kde neexistují vhodná data, je vhodné provést vlastní sběr dat.

⪼ Často může být velmi přínosné pouze více sdílet již existující data v rámci úřadu. Všechna data by měla být vhodně kategorizována a lokalizována na jednom místě v rámci městského úřadu a dostupná všech zaměstnancům, jejichž pracovní agenda je vyžaduje.

Autorka článku: Ivana Moravcová

 

 

Submitted by Markéta Horská on 07/03/2023
author image

Markéta Horská

See all articles