Nový mestský plán nákladnej dopravy: inšpiratívny príklad z mesta Umeå (Švédsko)

CIA 7 is a network of European cities, funded by the European Union in the frame of the URBACT III Programme. The CIA 7 partners have a common need to improve the implementation of their existing integrated urban strategies or action plans under Article 7 of the ERDF regulation. New tools of implementation and funding of interlinked actions for integrated urban development have been introduced. Managing Authorities and cities need to act as partners to fulfil the objectives developed in the Operational Programmes. Innovative approaches of multilevel governance and co-operation have to be applied and shared. The step from planning to implementation and funding with shared responsibilities is a joint policy challenge the partners of the CIA 7 URBACT Implementation Network are exploring.

„Umeå má problém s kvalitou ovzdušia v centre mesta – toto bol východiskový bod pre našu prácu s nákladnou dopravou a náš vstup pre zapojenie sa do OP URBACT,“ spomína Lina Samuelsson, projektová manažérka v meste Umeå. Mesto v priebehu dvoch rokov spolupracovalo s deviatimi partnerskými mestami v rámci siete Freight TAILS a vypracovalo jednoznačný integrovaný plán: „Program nákladnej dopravy pre centrum mesta Umeå 2018 – 2025“, ktorý získal úplnú podporu mestského zastupiteľstva. „Dnes máme program, ktorý uľahčuje prijímanie správnych rozhodnutí týkajúcich sa nákladnej dopravy v meste Umeå. Program slúži celému mestu, všetkým našim obyvateľom, návštevníkom a ľuďom, ktorí tu pracujú alebo sa v budúcnosti zamestnajú v odvetví dopravy,“ hovorí Samuelsson.

Demystifikácia miestnych záujmov
Dopravcovia, obyvatelia, miestna samospráva, dodávatelia, podniky, prenajímatelia, výrobcovia vozidiel,... – takéto zložité záujmy bránili plánovaniu budúcnosti nákladnej dopravy v meste Umeå. Pre jednotlivcov problém nákladnej dopravy nie je komplexný, takže bolo zložité porozumieť riešeniam, komunikovať o nich a dohodnúť sa na nich. Po vstupe do OP URBACT mesto Umeå založilo miestnu skupinu URBACT, ktorá spája relevantných ľudí s cieľom identifikovať hlavné výzvy týkajúce sa nákladnej dopravy vrátane nebezpečného nakladania a vykladania tovarov na uliciach, znečistenia ovzdušia hluku, neregulovaného systému dodávok a komplexného zberu odpadu. Okrem iného mesto vypracovalo správu o aktuálnom stave, ktorá tvorí základ pre nový program nákladnej dopravy a je v súlade s rozvojovými stratégiami mesta. „Naša miestna skupina URBACT bola veľmi dôležitou podporou pri poskytovaní informácií, vstupov a údajov, ktoré sme využili pri vypracovaní správy o stave mesta,“ hovorí pani Samuelsson „V budúcnosti bude miestna skupina URBACT jedným z najdôležitejších partnerov pri plnení cieľov Programu nákladnej dopravy v meste Umeå.“ „Mesto Umeå malo skúsenosti s uvažovaním o vzťahu medzi nákladnou dopravou a maloobchodom,“ vysvetľuje URBACT vedúci expert – Philip Stein, „ale žiadne skutočné znalosti o tom, ako sa s tým vyrovnať v kontexte mesta – neboli schopní spojiť sa s odvetviami, napríklad s prevádzkovateľmi nákladnej dopravy. Nakoniec boli jedným z najúspešnejších pri získavaní politikov na svoju stranu“.

                        


                             Program mesta Umeå pre nákladnú dopravu spoluvytvárali Lisa Persson a Lina Samuelsson

Spustenie integrovaného plánu nákladnej dopravy
Mesto Umeå začalo s realizáciou nového programu nákladnej dopravy. Lisa Persson z oddelenia dopravného plánovania, ulíc a parkov mesta Umeå pripravuje „kontrolný zoznam pre nákladnú dopravu“, ktorý bude základom rozhodovania pri plánovaní rozhodnutí a príprave brožúry pre dopravcov. Čoskoro budú monitorované nakladacie priestory v centre mesta, aby sa lepšie rozhodlo o ich budúcom umiestnení. Budúce aktivity zahŕňajú požiadavky na obstarávanie podporujúce tichú, energeticky hospodárnu mestskú dopravu, zlepšenia dodávok v zónach s obmedzeným vjazdom vrátane fyzického riešenia priestorov a návrhu trás. Odrážajúc rozmanitosť zainteresovaných subjektov, táto práca si vyžaduje zapojenie rôznych odborov mestského úradu, od územného plánovania a obstarávania až po ochranu životného prostredia a zdravia, ale zároveň aj majiteľov obchodov, dopravcov, komunálnej organizácie zaoberajúcej sa odpadom a vodou a ďalších. Plán nákladnej dopravy zahŕňa štyri realistické „ukazovatele“, merajúce miestne názory, prítomnosť nákladných vozidiel na uliciach, počet úmrtí a vážnych zranení spôsobených nákladnými vozidlami a podiel ťažkých vozidiel, ktoré rešpektujú ekologické zónové obmedzenia vjazdu. Aj keď je URBACT sieť Freight TAILS už na konci, zdá sa, že Umeå bude mať chuť aj naďalej budovať medziodvetvové a participatívne projekty.

          

 

            Umeå: chodci, cyklisti... a zásobovanie

Medzimestské vzdelávanie
Medzi nástroje OP URBACT patrilo aj cvičenie „projekcia zla“ s cieľom identifikovať potenciálne úskalia a možnosti, ako sa im vyhnúť s pomocou od nadnárodných kolegov. V prípade mesta Umeå išlo o „nízky záujem participácie v miestnej skupine URBACT“ a „ťažkosti s politickým vedením, ktoré nebolo vždy presvedčené o význame a dôležitosti strategickej práce s nákladnou dopravou“. Hlavne z tohto dôvodu sme sa rozhodli od začiatku projektu zapojiť do procesu aj politikov. Schéma získala širokú podporu a dvaja členovia mestského zastupiteľstva sa zúčastnili aj na záverečnej konferencii siete v Splite (Chorvátsko). „Naši politici v mestskom zastupiteľstve diskutujú o nákladnej doprave – nepamätám si, kedy sa to naposledy stalo. Je to výborné!“ hovorí Samuelsson. Zo všetkých užitočných výmen s partnerskými mestami v rámci URBACT siete Freight TAILS pani Samuelsson vyzdvihuje mesto Maastricht (Holandsko):
„Dostali sme od nich veľa podnetov týkajúcich sa ich práce so zmenou správania ľudí a niektoré ich nápady využijeme v budúcich kampaniach.“ „To, čo mestu Umeå v jeho modeli práce chýbalo, bolo doplnené overenou metódou URBACT. Bolo to ako doplniť chýbajúce kúsky do skladačky,“ hovorí pani Perssonová. „S takou skupinou, akou je miestna skupina URBACT, sme nikdy predtým nepracovali. Niektoré postupy máme podobné, ale overená metóda URBACT ich zdokonalila, zlepšila a urobila ich úspešnejšími.“


               

Submitted by Matus Zak on 21/04/2021