Обществени поръчки за целите на стопанското оцеляване и възстановяване

Edited on 27/04/2022

Европейските общини трябва да преосмислят системата на обществени поръчки за целите на стопанското оцеляване и възстановяване

Европейските общини трябва да преосмислят системата на обществени поръчки за целите на стопанското оцеляване и възстановяване

Матю Бакериза-Джаксън е водещ експерт по програма УРБАКТ и специалист по обществени поръчки

Десет препоръки за стратегически и интегрирани обществени поръчки в помощ на стопанското възстановяване на местните общности

През последните 7 години програма УРБАКТ положи усилия да промени начина на мислене на европейските местни власти по отношение на обществените поръчки и т.нар. ремунипализация – връщането на базисни дейности в общински ръце. Редица мрежи, финансирани по УРБАКТ, специален он-лайн курс и създаването на Европейски дневен ред за иновативни и отговорни обществени поръчки имаха за цел да изместят фокуса от отегчителното спазване на бюрократични ограничения към един възможен ефективен способ за решаване на редица местни проблеми.

Местните власти и техните предприятия възлагат поръчки всеки ден за осигуряване на услуги и доставки – от големи строителни работи до храна за детските заведения. Процесът е подплатен от рамково законодателство от страна на ЕС чрез нарочни директиви. В тяхно изпълнение изборът на доставчици и изпълнители в болшинството от случаите се базира на най-ниската ценова оферта.

Покупки с цел икономическо възстановяване: изберете качеството и обществените ползи

Икономика, здраве, култура и околна среда

Нашата работа в мрежите по УРАБКТ подкрепя местните власти да „надмогнат“ цената като единствения решаващ фактор за взимане на решения по възлагане на поръчките. Насърчаваме по-обхватни методики, вземащи предвид качеството на предлаганите услуги и доставки, както и по-непосредствените икономически, социални и екологични ползи.

Как може чрез поръчките да се въздейства върху заетостта сред уязвимите групи, в т.ч. безработните младежи? Как възлагането на доставка или услуга допринася за намаляване на различията в здравния статус? Как може да се намали въздействието върху околната среда?

Мисленето ни относно обществените поръчки е в процес на промяна. Особено, вследствие пандемията от Ковид и Европейски дневен ред за иновативни и отговорни обществени поръчки. Идентифицирахме 10 начина, по които поръчките могат да се „впрегнат“ в икономическото възстановяване. Местните власти и останалите институции следва (да могат) да:

Плащат бързо, осигурявайки оборота на средствата в икономиката и намалявайки риска от проблеми с ликвидността;

Използват социални критерии, обвързани със създаването на работни места и преодоляване на местната безработица;

Насърчават доставките на местни продукти, надграждащи местната кръгова икономика и допринасящи за намаляване отпечатъка върху околната среда;

Повишават осведомеността на местния бизнес относно планираните/очаквани поръчки.

Създават постоянни форуми за комуникация със МСП – те са най-многобройната гилдия в стопанството, създават работни места, а и плащат данъци.

Дават право на глас на потребителите. Гражданите са тези, които плащат за поръчките чрез своите данъци и следва да имат глас как се харчат парите им.

Мислят стратегически. Препоръчително е да има единен план за поръчките, очертаващ икономическите резултати, които общината цели да постигне.

Подкрепят новаторството – то позволява налагане на нови/подобрени услуги.

Дават възможност за сътрудничество и работа в мрежи/консорциуми – работата по лотове и в консорциуми позволява на малките фирми да се включват в поръчките.

Нова, по-балансирана икономика

Ако обобщим всички казано дотук – необходимо е да преосмислим какво разбираме под икономическо възстановяване. По традиция, то се подразбира като връщане към растежа, изразен чрез Брутния вътрешен продукт. Пандемията и войната дават ракурс към нов тип възстановяване, което отразява и належащите социални, културни, здравни и екологични предизвикателства.

По отношение на ресурсите, на разположение на общините, експертните мрежи по УРБАКТ вярват, че целесъобразното разходване и увеличаване на собствените средства е от ключово значение. Собствената икономическа база може да се надгради в подкрепа на услуги и производства с по-висока добавена стойност.

Подкрепа по програма УРБАКТ

УРБАКТ предлага аналитични средства и изграждане на капацитет чрез обмен между заинтересованите общини. Всеки може да:

Посети Европейски дневен ред за иновативни и отговорни обществени поръчки - https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda/public-procurement

Да се включи в безплатния онлайн курс на УРБАКТ по стратегическо планиране - https://urbact.eu/procurement-course-procurement-importance

Да получава нарочен бюлетин по темата - https://urbact.eu/procurement

Submitted by psimeon on 27/04/2022