TRENČÍN - EURÓPSKE MESTO KULTÚRY 2026 UMOŽŇUJE DEŤOM S RÔZNYMI ZNEVÝHODNENIAMI NAVŠTEVOVAŤ NOVÉ HUDOBNÉ KRÚŽKY

Mesto Trenčín sa zapojilo do CZ&SK iniciatívy na prenos dobrej praxe OnStage v čase, keď sa pripravovalo na získanie titulu Európske mesto kultúry 2026. To sa im nakoniec podarilo a medzi kultúrne aktivity zaradili aj hudobné, spevácke a folklórne krúžky, ktoré sú dostupné aj pre deti s rôznymi zdravotnými alebo sociálnymi znevýhodneniami. Vytvorila sa široká miestna pracovná skupina pod vedením koordinátoriek Martiny Blažejovej a Veroniky Žák Sučanskej z Mestského úradu v Trenčíne. O tom, ako sa podarilo založiť  päť úspešných krúžkov a ako mienia ďalej pokračovať , nám odpovedali zástupkyne a zástupcovia Mesta Trenčín a zapojených vzdelávacích inštitúcií.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

NPTiOnStageAká bola situácia vo vašom meste pred iniciatívou?

Mesto Trenčín cítilo potrebu zapájať všetkých obyvateľov mesta do diania a zabezpečiť tak všetkým rovnaké možnosti podieľať sa na kultúrnom živote. Z každoročných štatistík sa ukazuje, že v základných školách rastie počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vzdelávanie detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením v našej spoločnosti nie je jednoduché, keďže pre nich často nie sú vytvorené vhodné podmienky. Rovnako závažnou je skutočnosť, že čoraz viac pribúda deti s poruchami reči a v dôsledku pretrvávajúcich pandemických opatrení aj deti so sťaženým zvládaním stresu, čo sa v konečnom dôsledku odráža v ich školskom výkone a v správaní. Okrem toho v meste žije viac ako 70 národností v počte do 3000 ľudí, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Trenčíne. Nachádza sa tu tiež areál Detského mestečka, ku ktorému patrí aj základná škola a jedna vylúčená lokalita, kde žije rómska komunita v sociálnych bytoch.

Vďaka kvalitatívnemu výskumu využívajúcemu fokusové skupiny s rodičmi, učiteľmi a deťmi, ktoré realizovalo Město Trenčín, sa zistilo, že nedochádza k vytváraniu dostatočného inkluzívneho prostredia, v ktorom môžu spoločne s ostatnými deťmi plnohodnotne fungovať aj deti so zdravotným/mentálnym znevýhodnením, prípadne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, či deti s jazykovými bariérami. V projekte OnStage sa preto zameriavame na všeobecnú inklúziu pre všetky deti bez ohľadu na bariéry, ktoré prekonávajú.

Mesto získalo titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026, čomu predchádzajú stovky aktivít a podujatí už od začiatku roka 2022. Tento titul prináša do mesta kultúru, európsku dimenziu, participáciu občanov, kvalitný program pre všetkých či kvalitnú infraštruktúru a budovanie kapacít. Projekt OnStage bol súčasťou kandidatúry Európskeho hlavného mesta kultúry a spoločným projektom projektového tímu Trenčín 2026 a Mesta Trenčín.


Čo ste od projektu očakávali?

Mesto Trenčín od zapojenia do CZ&SK iniciatívy OnStage očakáva zvýšenie inklúzie detí predškolského a školského veku. Prostredníctvom prenosu dobrej praxe mesta Brna je cieľom zamedziť segregácii detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Za jednu z najdôležitejších podmienok inkluzívneho prostredia v škole považujeme akceptovanie princípu, že každé dieťa je prínosom pre ostatných a svojou odlišnosťou je aj obohatením nielen pre vzdelávanie, ale aj pre prípravu na život.


Čo ste sa rozhodli z dobrej praxe preniesť, čím ste sa inšpirovali?

Našou inšpiráciou je predovšetkým fakt, že prostredníctvom hudobných aktivít môžeme pracovať so všetkými žiakmi, bez ohľadu na to, či je to žiak so zdravotným znevýhodnením, žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiak s nadaním, pokiaľ ich dokážeme správne prispôsobiť v závislosti od cieľovej skupiny detí, prípadne ich znevýhodnenia.

Hlavným princípom, z ktorého vychádzame, je spoločné vzdelávanie detí v situáciách, kedy je to len trošku uskutočniteľné bez toho, aby v tom hrali rolu rôzne ich ťažkosti alebo rozdiely, ktoré medzi nimi existujú. Na základe prenosu dobrej praxe podporujeme adaptáciu a motiváciu detí, ktoré vedú k možnostiam rozvoja osobitného nadania či talentu, ktoré má každé dieťa.

Z organizačného hľadiska sa sústreďujeme najmä na popoludňajšie činnosti, nakoľko chceme spájať deti a žiakov, ktorí navštevujú rôzne základné alebo materské školy a preniesť tak dobrú prax prispôsobením pôvodného konceptu miestnym potrebám a podmienkam.


Čím bola pre vás účasť v iniciatíve OnStage prínosná?

Zapojené školy, školské zariadenia a organizácie dostali vďaka projektu OnStage a Mestu Trenčín príležitosť na vytvorenie niečoho nového, zaujímavého a podporovať tak deti v okamžitom nadšení z viditeľných a počuteľných výsledkov. Je vedecky dokázané, že deti, ktoré sú odmalička vedené k hudbe, sú omnoho empatickejšie, úprimnejšie, senzitívnejšie a psychicky vyrovnanejšie. To je najväčším prínosom pre všetkých účastníkov aj vďaka projektu OnStage.


Mohli by ste nám predstaviť už realizované aktivity?

Hudobné aktivity OnStage v Trenčíne realizujeme v piatich inštitúciách: Základná škola Východná 9, Základná škola Na dolinách 27, Materská škola Medňanského, Spojená škola internátna, Ľudovíta Stárka a Vzdelávanie centrum Krtko pre tri hlavné cieľové skupiny: žiaci so zdravotným znevýhodnením, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s jazykovými bariérami. Do krúžku v Spojenej škole internátnej sú zapojení aj žiaci zo Základnej školy Veľkomoravská.

 1. V Základnej škole Východná 9, Trenčín bol vytvorený hudobný krúžok DRUMMERS pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou spolu s intaktnými deťmi vo veku 7 – 13 rokov. V novembri sa zapoja do akcie Bubnovačka 2022 a do ďalších školských akcií.
   
 2. Spojená škola internátna, Ľudovíta Stárka 12 nadviazala spoluprácu so Základnou školou, Veľkomoravská 12 a založili spoločný spevácko – filmový krúžok, v ktorom realizujú spoločné hudobné a dramatické aktivity. Lektori postupne pracujú na odbúravaní bariér medzi žiakmi z oboch škôl. Krúžok bude prebiehať do mája 2023 s cieľom pokračovať aj v ďalšom období.
   
 3. V Základnej škole, Na dolinách 27 obnovili folklórny súbor DOLINÁČIK. Zo získaných financií z dotácií od Mesta Trenčína nakúpili časti krojov a po príprave hudobných podkladov a pláne fungovania začali pravidelnú činnosť v septembri 2022. Záujem o krúžok bol veľký a členmi sa stali deti rôznych vekových kategórií z 1. – 6. ročníka, vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Folklórny krúžok DOLINÁČIK sa zameriava na prepojenie slovenských tradícií, piesní, ľudových tancov a inklúzie. Lektori kladú dôraz na akceptovanie každého na báze rešpektovania rovnakej hodnoty a dôstojnosti všetkých ľudí a spolupracujú  so špeciálnym pedagógom.
   
 4. Ďalší folklórny súbor bol zriadený v Materskej škole, Medňanského 9  pod názvom Meduška. Všetky aktivity sú s deťmi realizované v skupinových činnostiach pomocou hry, názornej ukážky, súťaží, používaním nástrojov Orffovho inštrumentára.
   
 5. Projekt Krtkov klub výnimočných – rozozvučme naše srdcia pre každého je nepriamym pokračovaním úspešne realizovaného projektu „Výnimoční mladí vo výnimočnom klube" vo Vzdelávacom centre Krtko. V projekte OnStage majú otvorené dve skupiny – Spevuľka a Hudobníček. Cieľom tohto projektu je pomocou hudby, spevu a dychu za pomoci muzikofiletických techník pri práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením a deťmi intaktnej populácie vo veku 4 – 12 rokov v inkluzívnom prostredí prispieť k ich sociálnemu, psychickému a fyzickému rozvoju. Na aktivitách sa za pomoci spevu zameriavajú u detí podporiť rozvoj reči a precvičovanie správnej výslovnosti. Muzikofiletickými a hudobnými technikami podporujú správne dýchanie, zvládanie stresu, zlepšenie koncentrácie, jemnej motoriky, pamäti, vnímavosti a uvoľnenie napätia u detí. Zapájajú aj rodičov a súrodencov. Klub má vďaka dlhoročným skúsenostiam lektoriek a kvalite činnosti Vzdelávacieho centra Krtko v spolupráci s kvalifikovanou lektorkou z MTerapio potenciál fungovania aj po ukončení realizácie projektu.
   
 6. V Základnej škole Na dolinách – otvorili  skupinovú výučbu hry na husliach pre rómske deti z Centra pre deti a rodinu - z Detského mestečka pre deti z druhého stupňa. Stretávajú sa dvakrát do týždňa. Postupne zapájajú aj  ďalšie deti z mestečka, ktoré navštevujú prvý stupeň ZŠ.


Aký bol na nové hudobné programy ohlas?

Deti majú o všetky krúžky veľký záujem, rady sa zapájajú do aktivít. Priebežne sa hlásia hlásia ďalšie. Pre mnohé je to niečo nové, čo doteraz nemohli zažívať. Rodičia sú nadšení – či už z myšlienky otvorenia alebo vytvorenia folklórnych súborov, z krúžku Drummers, ako aj z možnosti navštevovať Krtkov klub výnimočných. Pozitívne ohlasy sú dôležité tak pre vedenie škôl a Vzdelávacieho centra Krtko, lektorky z Mterapio, ako aj pre mesto Trenčín a širšiu verejnosť.


Kto z kľúčových partnerov vám bol pri realizácii projektu najviac nápomocný a v čom?

Máme veľký tím, v ktorom je spolu 19 ľudí – koordinátorky a koordinátori projektu OnStage z mesta Trenčín, zapojených inštitúcií, lektorky, lektori a ďalší zapojení kolegovia a kolegyne. Spojili sme veľkú skupinu odborníkov - učiteľov, hudobníkov, špeciálnych a sociálnych pedagógov, psychológov, dobrovoľníkov, rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane vedenia mesta Trenčín. Finančnú podporu projektov v zapojených inštitúciách sa nám podarilo získať vďaka dotáciám mesta.


Aké sú vaše ďalšie plány v rámci realizácie projektu a ako chcete zabezpečiť udržateľnosť navrhnutých aktivít v ďalších rokoch?

Do konca roka 2022, ako aj na rok 2023 je naplánovaných niekoľko školských a mestských akcií, na ktorých budú mať možnosť deti z krúžkov OnStage vystupovať – pri príležitosti Vianoc, Vynášania Moreny, Dňa matiek, Dňa Európy a ďalších. Berieme si príklad z našich detí, ktoré chuť, radosť a elán nestrácajú skoro nikdy a oplývajú nimi od rána do večera a chceme pokračovať úspešne v tom, čo sme začali. Sme otvorení pre všetkých, ktorí by sa chceli ešte pridať – deti, rodičov, školy a ďalšie inštitúcie. Veríme, že aj v budúcom roku bude možnosť požiadať mesto Trenčín o dotácie na pokračovanie začatých projektov, ako aj rozšírenie krúžkov v doteraz zapojených, ale aj ďalších inštitúciách.


Ako vás osobne obohatila účasť v CZ&SK iniciatíve OnStage?

Vďaka zapojeniu do iniciatívy OnStage sme získali nové možnosti rozvíjania času s našimi deťmi. Čas, ktorý je venovaný deťom, je ten najvzácnejší čas.  


Aké tri rady alebo tipy by ste dali ďalším mestám, ktoré by chceli implementovať dobrú prax OnStage?

 1. Nájsť a využiť potenciál školy formou kultúrnych aktivít, napr. formou hudobného telesa, čím deťom dáme priestor na hudobnú realizáciu a zároveň hudobnú sebaprezentáciu.
 2. Veľa chuti a pozitívneho myslenia, keď veci nepôjdu tak, ako si ich človek na začiatku predstavuje. 3. Ak by ste mali pochybnosti o niektorých krokoch, ktoré by nešli jednoducho, stojí za to vydržať najmä kvôli deťom, ktorým to častokrát môže zmeniť ich svet, život.
   
URBACT
                                                                                             CZ&SK iniciatíva OnStage bola zriadená v rámci operačného programu URBACT III (2014 - 2020)

                                                                                                                  Text: Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. expertka CZ&SK Iniciatívy OnStage

Submitted by Matus Zak on 22/12/2022