VEREJNO-SÚKROMNÉ AKTIVITY NA OŽIVENIE NEVYUŽÍVANÝCH BUDOV

Edited on 20/09/2023

Vilafranca del Penedès

Inšpiratívny príklad mesta Vilafranca del Penedès (Španielsko). Vilafranca del Penedès je malé mesto asi 60 km západne od Barcelony známe ako hlavné mesto vína Katalánska. Po svetovej hospodárskej kríze v roku 2008 sa jeho populačný rast znížil a mesto pozastavilo novú verejnú výstavbu.


BACKGROUND 

Zmenou svojho cieľa na oživenie sa zrodila „Vilafranca inklúzia“: iniciatíva na obnovenie prázdnych bytov a zároveň zlepšenie sociálnej úrovne nezamestnaných, teda pracovníkov, ktorí sa podieľali na jej renovácii. Tento projekt považovala Diputació de Barcelona za dobrú prax a v roku 2017 mu URBACT udelila značku pod názvom „Od prázdneho bývania k sociálnemu začleneniu.“ Napriek pozitívnym výsledkom sa však tento prístup ukázal ako nedostatočný, keď majitelia domov opustili svoje nehnuteľnosti v očakávaní budúceho zvýšenia cien, čo viedlo k neorganizovanej a dokonca mafiánskej okupácii ako nešťastného fenoménu Španielska. Na riešenie týchto nových výziev v oblasti bývania sa mesto Vilafranca snažilo o integrovanejší a udržateľnejší prístup.
 

INŠPIROVANÉ ... "BYTOVÁ AGENTÚRA PRE ZAOSTÁVAJÚCE MESTÁ", CHEMNITZ (NEMECKO)

Good PracticeAgentúra Mestského bývania sa sa špecializuje na revitalizáciu nevyužívaného a chátrajúceho bytového fondu. Spája vlastníkov, investorov, užívateľov a verejné orgány s cieľom iniciovať udržateľný rozvoj prázdnych budov, ktorý šetrí zdroje. Projekt iniciovaný a financovaný verejnými autoritami mesta je realizovaný vo verejnom záujme prostredníctvom dlhoročného súkromného partnera. Flexibilný, proaktívny prístup priniesol pozitívne efekty, ktoré zahŕňali aktivity vlastníkov alebo zmeny vlastníctva a smerovanie verejných grantov na miesta, kde sa dajú najefektívnejšie využiť.


SMEROM K NOVEJ A AKTÍVNEJ POLITIKE BÝVANIA

Napriek vážnemu zhoršeniu existujúcich výziev a vzniku nových v dôsledku pandémie COVID-19, účasť Vilafrancy v ALT/BAU položila základy niektorým radikálnym zmenám v politikách po COVIDE-19. „V prvom rade bolo potrebné zmeniť koncepciu problému z našej strany,“ vysvetľuje Jordi Cuyàs, miestny koordinátor projektu. To znamenalo presunúť zameranie od bezprostredných sociálnych výziev spojených s opustenými budovami k vybudovaniu štruktúry s väčšou kapacitou na poskytovanie dlhodobých zmien. Kľúčovým cieľom bolo nájsť súkromných partnerov s dostatočnou technickou kapacitou a finančnou solventnosťou, ktorí by pomohli mestu napredovať na jej novej ceste.

Výsledkom je, že Vilafranca podpísala dohodu so sociálnou nadáciou Habitat3, ktorej hlavným cieľom je identifikovať a získať nájomné bývanie za nižšie ako trhové ceny s cieľom realizovať a oživiť bývanie v spolupráci so spoločnosťami, ktoré sprostredkúvajú hľadanie zamestnania. Mesto a Habitat3 už spoločne obnovili desať bytových jednotiek počas fungovania siete URBACT. Implementácia nového prístupu však zostáva výzvou v spojitosti s tým, keď bola obnova dlhodobo ponechaná len súkromnému trhu. Ťažkosti sa zhoršili, keď COVID-19 bránil osobným stretnutiam medzi relevantnými aktérmi, ktorí si potrebovali budovať dôveru, aby fungovali efektívne.
 

TO NAJLEPŠIE Z URBACT CESTY ZA ZMENOU​​Vilafranca del Penedès

Prostredníctvom siete URBACT ALT/BAU mala Vilafranca možnosť vidieť a dozvedieť sa o tom, ako chemnitzká Agentúra miestneho bývania pomohla revitalizovať historický bytový fond mesta tým, že pôsobila ako centrálny zdroj a distribútor informácií o budovách a priviedla investorov na ich obnovu. Zaujímala sa najmä o potenciál na zníženie špekulácií, nasmerovanie peňazí z grantov a vyhnutie sa budúcim nákladom pre majiteľov chátrajúcich budov a samosprávu.

Kľúčovým nástrojom URBACT na prenos dobrej praxe v sieti URBACT ALT/BAU bola štúdia prenosu, ktorú vytvorili partneri mesta. To umožnilo Vilafrance a jej partnerom diskutovať o tom, ktoré prvky dobrej praxe by mali byť súčasťou ich metodológie. „Skúsenosti iných miest v sieti nám tiež poskytli mnohé prvky reflexie a obohatili našu perspektívu. Predovšetkým dočasné využitie priestorov, v ktorých prebiehajú aktivity počas ich sanácie,“ hovorí Jordi Cuyàs.


A ČO BUDE ĎALEJ?

Vilafranca verí, že napriek tomu, že si vyžaduje veľkú manažérsku kapacitu, je dnes bytová agentúra „efektívnejšia a môže umožniť odblokovanie prevádzky so znížením nákladov.“ Ich úlohou je teraz dosiahnuť dôležitú spoluprácu potrebnú medzi administratívou a súkromnými iniciatívami, a to bez ohrozenia verejného záujmu. Vilafranca del Penedès tiež pokračuje v skúmaní ďalších prvkov širšieho modelu mesta Chemnitz, pričom identifikuje úspešné príklady Družstva vlastníkov domov v Chemnitzi a študentského bytového domu ako mimoriadne prínosné skúsenosti na štúdium a prenos.

Submitted by Matus Zak on 19/09/2023