VYTVÁRANIE BEZPEČNEJŠIEHO MESTSKÉHO PRIESTORU VĎAKA PROJEKTU URBSECURITY V MESTE MICHALOVCE

URBSecurity

Mesto Michalovce svojou účasťou v projekte URBSecurity, ktorý vznikol vďaka podpore operačného programu URBACT III vyjadrilo jasnú víziu a projektový zámer – budovať bezpečné mesto spolu so širokou verejnosťou prostredníctvom Pocitovej mapy a v spolupráci s expertmi vytvoriť Manuál tvorby verejných priestranstiev Mesta Michalovce.

O peračný program URBACT pomáha mestám vyvíjať pragmatické riešenia, ktoré sú nové a udržateľné a ktoré integrujú hospodárske, sociálne a environmentálne dimenzie, podporovať inovatívne mestské politiky v oblasti ochrany a bezpečnosti naprieč celou EÚ, zahŕňa integrovaný a participatívny prístup k mestskej bezpečnosti s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov, hospodársky rozvoj, ale aj inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast miest. Zároveň sa program považuje za hnaciu silu zmien v celej Európe tým, že umožňuje spoluprácu a výmenu nápadov medzi mestami v rámci sietí.

Jednou z takýchto sietí je práve URBSecurity, ktorá spája členovportugalského mesta Leira zo španielskeho Madridu, talianskej Parmy a Faenzy, írskeho Longfordu, belgického Mechelenu, gréckej Pelly, maďarského Szabolcsu a, samozrejme, nášho Mesta Michalovce. Nosnou aktivitou siete pre akčné plánovanie „URBSecurity“ v rámci nadnárodnej spolupráce je vzájomná výmena skúseností v oblasti mestskej bezpečnosti. Hlavným cieľom siete je vytvorenie miestnych integrovaných akčných plánov, ktoré zahŕňajú integrovaný a participatívny prístup k mestskej bezpečnosti.
 

MESTO MICHALOVCE LEŽÍ V SRDCI REGIÓNU ZEMPLÍN, JE ADMINISTRATÍVNYM CENTROM OKRESU a centrom juhovýchodného regiónu Slovenska. Poloha mesta poskytuje ideálne podmienky pre jeho komunikačné napojenie na dopravné komunikácie východozápadného smeru s medzinárodným významom. Plán rozvoja mesta na roky 2019 – 2022 obsahuje prioritu mesta vytvoriť SMART CITY s nasledujúcim strategickým cieľom: 2.1 Bezpečnosť – jeden z prioritných cieľov mesta (vybudovať bezpečné ihriská so SMART funkciami, vybudovať bezpečné verejné priestranstvá so SMART systémami). Jej súčasťou je aj priorita BEZPEČNOSŤ OBČANA, zameraná na oblasť trestnej, dopravnej a environmentálnej bezpečnosti občanov v meste.

Michalovce si v rámci projektu URBSecurity vytvorili vlastnú mestskú miestnu skupinu URBACT (ULG). ULG sa snažila reagovať na výzvy občanov mesta s cieľom zlepšiť kvalitu ich života. Aby sme to dosiahli, podporili sme komunikáciu s obyvateľmi a umožnili sme im vyjadriť svoje pocity týkajúce sa bezpečnosti a ochrany vo verejných priestoroch. Z tohto dôvodu sme spustili modul „Pocitovej mapy“ vytvorenej novej vrstvy v geografickom informačnom systéme. Bol to užitočný nástroj na dosiahnutie nášho ďalšieho projektového cieľa – odborne vypracovať Manuál tvorby bezpečných priestranstiev Mesta Michalovce.
 

URBSecurity - Michalovce

                                                  Formulár vypĺňaný rezidentmi mesta Michalovce v Pocitovej mape                                                Bodky predstavujú bezpečné vs. nebezpečné priestory popísané rezidentmi Mesta Michalovce 


VYTVORENÝ MANUÁL ANALYZUJE AKTUÁLNY STAV MESTA MICHALOVCE, POUKAZUJE NA JEHO POZITÍVA i negatíva, ponúka východiskové riešenia, ale najmä obsahuje základné normy pri budovaní logického a využiteľného mestského priestoru. V jednotlivých logických a štruktúrovaných kapitolách sú definované princípy a pravidlá pre vytvorenie kvalitného verejného priestranstva. Je nástrojom, ktorý má ovplyvňovať úroveň verejných priestranstiev stanovením celkovej vízie a zásad ich rozvoja, obnovy a tvorby. Manuál má slúžiť pre plánovanie a stratégiu mesta ako podklad pri zadávaní zákaziek riešiacich verejný priestor. Je určený všetkým subjektom, ktoré sú súčasťou tvorby a obnovy verejného priestoru mesta. Navrhované riešenia boli prezentované aj na URBACT City Festivale, ktorý sa konal v Pantine (Francúzsko) v júni 2022.

Manuál spracovali architekti firmy mmm projects s.r.o., vybranej v procese verejného obstarávania. Dokument je spracovaný pútavou formou, názornými obrázkami, fotografiami a príkladmi, svojím obsahom a spracovaním zaujme aj laickú verejnosť. Hoci súčasné podmienky Michaloviec nie sú uspokojivé, skutočnosť, že mesto má dôležitý strategický dokument vypracovaný v podobe Manuálu verejných priestranstiev, je prvým krokom v snahe o zmenu. Zároveň ide o prvý dokument Mesta Michalovce, ktorý sa venuje problematike verejných priestorov v tomto meste, a preto sa viacerými prvkami zaoberá len okrajovo. Prvky zelene, mestský mobiliár, vonkajšie osvetlenie, technická infraštruktúra, materiály a povrchy, zariadenia, objekty sú komplexne rozpracované v samostatných dokumentoch.

Manuál bude súčasťou procesu verejného obstarávania zameraného na verejný priestor a s ním súvisiace komponenty. Význam Manuálu vyjadrilo Mesto Michalovce jasne, keď ho označilo za strategický dokument vo svojom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja vypracovanom na roky 2022 – 2030 a je súčasťou koncepčného dokumentu Bezpečné Michalovce, ktorý bude finalizovaný v roku 2023.
 

URBSecurity - Michalovce
                                                                                               Príklady návrhov riešení pre komunikáciu motorovej dopravy,                                                                                          Príklady návrhov riešení pre ihriská a športoviská, 


HLAVNOU ÚLOHOU MANUÁLU JE INICIOVAŤ A MOTIVOVAŤ ŠIROKÚ VEREJNOSŤ MESTA k vytvoreniu živého, bezpečného, udržateľného a zdravého mesta. A práve udržateľnosť mesta sa bude zvyšovať, ak veľkú časť dopravného systému bude tvoriť „zelená mobilita“, chodci, cyklistika a verejná doprava. Tieto formy dopravy prinášajú veľké výhody hospodárstvu, životnému prostrediu, obmedzujú spotrebu emisií, znižujú hladinu hluku, a teda podporujú zdravú mestskú politiku, ktorej sa mesto bude v budúcnosti venovať aj v rámci nových výziev programu URBACT IV.

Článok uverejnený v časopise URBANITA: Mgr. Mária Hoľanová, referát implementácie projektov, MsÚ Michalovce
 

URBACT III + URBSecurity

 

Submitted by Matus Zak on 28/04/2023