INTERVIEW S PROJEKTOVÝM MANAŽÉROM O ZAPOJENÍ MESTA NITRA DO PROJEKTU GREEN PLACE

Edited on 27/12/2023

Nitra

Zaujíma Vás aké projekty sú v programovom období URBACT IV 2021 - 2027 realizované v slovenských mestách? Prečítajte si interview s projektovým manažérom Vladimírom Ballayom o zapojení mesta Nitra do projektu "GREEN PLACE"! 

NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD URBACT: Európska únia už pred viac ako 20 rokmi predstavila operačný program URBACT, ktorého hlavným cieľom je podpora integrovaného a udržateľného rozvoja v mestách tým, že vytvára podmienky pre európske mestá, aby spoločne vyvíjali riešenia podobných urbánnych výziev, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy medzi sebou!

- Akým spôsobom ste sa dozvedeli o operačnom programe URBACT?
- Mohli by ste nám priblížiť, ako ste sa do jedného z podporovaných typov tematických sietí zapojili?
- O aký typ tematickej a nadnárodnej siete ide, a aké ďalšie európske mesta v nej participujú?

RESPONDENT: O existencii operačného programu URBACT vieme približne od roku 2007, keďže naše mesto už v minulosti bolo zapojené do tematickej siete v rámci programového obdobia URBACT II (2007 - 2013) a aj programového obdobia URBACT III (2014 – 2020). Potreba opätovného zapojenia do operačného programu URBACT IV v súčasnom programovom období (2021 - 2027) vznikla na základe našej iniciatívy. V rámci otvorenej výzvy na tvorbu sietí pre akčné plánovanie URBACT sme začali hľadať nadnárodné partnerstvo a oslovovať projektových partnerov, ktorí sa chceli zaoberať problematikou „zelených riešení“. Nadnárodná sieť s názvom "GREEN PLACE", v rámci ktorej spracujeme s ďalšími európskymi mestami (Wroclaw – Poľsko; Löbau – Nemecko; Cehegin – Španielsko; Vila Nova de Poiares – Portugalsko; Boulogne - Francúzsko; Bukurešť/Ilfov – Rumunsko; Limerick – Írsko; Onda - Španielsko; Altino – Taliansko) sa zameriava na rozvoj súboru aktivít v súvislosti s „recykláciou/obnovou“ nevyužívaných mestských oblastí. Projekt zohľadňuje nielen regionálne špecifikácie a podmienky každého z partnerov, ale predstavuje aj zeleň ako kľúčový faktor pri zavádzaní klimatických zmien v mestských oblastiach.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD URBACT: Jedným z benefitov operačného programu URBACT je tvorba nadnárodných tematických sietí, ktoré pomáhajú mestám po celej Európe plánovať, implementovať a zdieľať udržateľné riešenia súčasných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych výziev! 

- Akým výzvam v súčasnosti čelí Mesto Nitra?
- Prečo ste sa rozhodli riešiť spomínané výzvy prostredníctvom operačného programu URBACT?
- Aký je spoločný cieľ miest zapojených do nadnárodnej siete, v ktorej participujete?
- Aké ambície/ciele si Mesto Nitra stanovilo v rámci tejto nadnárodnej siete?

RESPONDENT: Mesto čelí viacerým výzvam od klimatických cez statickú aj dynamickú dopravu, nedostatok škôl a podobne. Primárne sme sa zamerali na verejné priestranstvá a zelenú infraštruktúru. Mesto Nitra sa potýka s týmito otázkami a snaží sa nájsť čo najlepšie riešenia a zmierňovanie spomínaných výziev. Vďaka výmene skúseností a know-how, ktoré ponúka operačný program URBACT, sa naše mesto bude snažiť získať informácie a profitovať od iných zahraničných partnerov, poučiť sa z ich chýb a zároveň im poskytne vlastné skúsenosti.

Cieľom nadnárodnej siete resp. projektu je revitalizácia degradovaných, zabudnutých mestských priestorov a ich ohľaduplnosť k obyvateľom, mestu a životnému prostrediu a spolupráca so subjektmi, ktoré majú podobné priestorové a ekologické výzvy na medzinárodnej úrovni. Predmetom projektu je revitalizácia zelene, recyklácia budov a plôch, napr. postindustriálna, klimatická zmena, znižovanie negatívnych účinkov tepelných ostrovov, modrá a zelená transformácia, uhlíková stopa, sociálna participácia.

Mesto Nitra sa prostredníctvom projektu zapojí do hľadania riešení a výmeny skúseností v oblasti transformácie zabudnutých a historických oblastí v iných krajinách a regiónoch s prihliadnutím na špecifiká ich problémov. Územie Martinského vrchu tak bude rozvíjané s pomocou osvedčených metodík transformovaných pre miestne špecifiká a pomocou vytvorenia a rozvoja lokálnej siete, ktorej odborné skúsenosti možno využiť v rámci iných projektov a miestnych výziev.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD URBACT: Dňa 28. – 30. augusta 2023 sa uskutočnilo podujatie URBACT University 2023, ktorého cieľom bolo posilniť zručnosti súčasných zástupcov miest v participatívnej a integrovanej tvorbe politík a cykle akčného plánovania!

- Mohli by ste zhodnotiť Vašu účasť na podujatí?
- Čo si odnášate podujatia URBACT University 2023?
- V čom podujatie URBACT University 2023 bolo pre Vás prínosné?

RESPONDENT: Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť sme sa nemohli zúčastniť podujatia URBACT University 2023.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD URBACT: Hlavným mechanizmom operačného programu URBACT je uplatňovanie viacfázového prístupu, ktorý sa využíva predovšetkým na skvalitňovanie stanovených cieľov a na formovanie konečného partnerstva!

- Aké konkrétne kroky resp. aktivity plánujete realizovať v rámci „aktivačnej fázy“?
- Ako prebieha spolupráca s „lead partnerom“ a „lead expertom“ a ďalšími zapojenými mestami?
- Aké výsledky očakávate na miestnej úrovni vďaka účasti v nadnárodnej sieti?

RESPONDENT:  Hlavnou aktivitou, ktorú plánujeme realizovať v rámci „aktivačnej fázy“, je tvorba manuálu a analýzy problémov, ktorým čelia jednotliví projektoví partneri, spolu s možnými riešeniami. Ďalšou pomerne dôležitou aktivitou je odborná príprava architektonickej súťaže pre Martinský vrch s využitím zahraničných skúseností a verejných medzinárodných konzultácií. Okrem vyššie spomínaných aktivít sa plánujeme zúčastniť nadnárodných stretnutí projektových partnerov a odborníkov, zriadiť miestnu skupinu URBACT (ULG), zavádzať inovatívne metódy a nástroje spolupráce, mapy potenciálov a mnoho ďalších aktivít.

Spolupráca s „lead partnerom“ a „lead expertom“ a ďalšími zapojenými mestami prebieha na denné báze a v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektami. V rámci „aktivačnej fázy“ sa uskutočnil kick-off meeting a zástupca „lead partnera“ navštívil aj naše mesto, aby sa oboznámil so situáciou a implementáciou projektu. Očakávame zapojenie odbornej verejnosti do riešenia predmetného územia, vďaka čomu by sme mali získať kvalitné riešenie pre verejný priestor.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD URBACT: Čo by ste odkázali, resp. aké rady a typy by ste ponúkli slovenským mestám, ktoré majú záujem zapojiť sa do operačného programu URBACT a nadchádzajúcej výzvy zameranej na inovatívny transferový mechanizmus a replikáciu prvkov Urban Inovative Actions (UIA)?

RESPONDENT: Operačný program URBACT je prínosný v tom, že poskytuje iné zdroje informácií a iné perspektívy zo skúseností partnerov na riešenú problematiku. V rámci implementácie mesto získa skúsenosti, vďaka ktorým sa vie posunúť ďalej a nerobiť zbytočné chyby pri implementácii aktivít a riešení na výzvy.

Submitted by Matus Zak on 26/12/2023