Neratovice díky skupinové výuce hudby usilují o změnu ve společnosti

Edited on 04/04/2023

Roman Krouzecky

Neratovice se ve snaze o zlepšení politiky soudržnosti společnosti ve městě zapojilo do Česko-slovenské iniciativy pro přenos dobré praxe OnStage. Hlavní vizí města je zlepšení inkluze sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodičů z řad majority, romské komunity a rostoucí komunity mezinárodních občanů prostřednictvím skupinové výuky hry na hudební nástroje. Cílem města je zpřístupnit program všem sociálním skupinám.

Zapojení do projektu inicioval starosta města, Roman Kroužecký, který je sám nadšeným hudebníkem a je velmi otevřený inovativním projektům, které mají potenciál posouvat město kupředu. Koordinace projektu se ujala Jitka Melicharová, která ve Středočeském kraji pracuje jako sociální pracovnice a v následujícím rozhovoru se s námi podělila o své zkušenosti.

Jaká byla situace ve vašem městě před iniciativou?

Děti nízkopříjmových a znevýhodněných rodin majority a děti z minority neměly, kde a jak trávit svůj volný čas. Většinu času trávily na ulici, což vedlo ke vzniku sociálně-patologických jevů. Tato problematika velmi trápí osvícené zástupce minorit, kteří jsou vzdělaní a chtějí, aby děti z jejich komunity byly rovněž vzdělané. Děti se nemohly realizovat v tom, co je baví, oslovuje a na co mají talent. Osvícení a vzdělaní zástupci minorit nebyli vyslechnuti, natož podporováni ve svých iniciativách začleňování a efektivního praktického vzdělávání svých členů komunity způsobem jím blízkým a odpovídajícím.

Co jste od projektu očekávali?

Očekávali jsme možnost realizovat potřebné kroužky a vzdělávání talentovaných dětí, příležitost pro rozvoj dětí a celkové zapojení komunit do dění ve městě – festivaly, Dny dětí, zábavné programy spolků apod. Mělo být dosaženo zvýšení pocitu sounáležitosti. Město chce projekt využít také k rozvoji případných skrytých talentů a napomoci těmto talentům s přístupem k adekvátnímu vzdělání.

Co jste se rozhodli z dobré praxe přenést, čím jste se inspirovali? 

Inspirovala nás možnost spolupráce s městskými spolky, neziskovými organizacemi a zejména propojení s městskými základními školami. Úžasné je využití městských prostor a nejrůznějších materiálních a finančních zdrojů k realizaci bezplatných volnočasových aktivit pro děti. Nadšení jsme byli z možnosti zapojení minorit a sociálně znevýhodněných rodin formou hudebního tělesa sdružující nejrůznější talenty a nadšence mezi dětmi. Město Brno nás inspirovalo metodou skupinové výuky El Sistema – ZŠ Merhautova nás oslovila skupinovou výukou hry na kytary a ZŠ nám. 28. října nás zase zaujala využíváním rytmických nástrojů.

Neratovice

 

Čím pro Vás byla účast v OnStage přínosná?

Největším přínosem byly zdroje informací (koho, kde a jak oslovit, jakým způsobem získat finanční podporu či materiální zdroje), možnosti motivace k získání stakeholderů a udržení personálních zdrojů k dlouhodobé realizaci projektu. Obrovskou oporou je nám zejména národní expertka OP URBACT a tým Ministerstva pro místní rozvoj, který má projekt na starosti.

Projekt nám umožnil oslovit vůdčí členy minority, kteří si hudební programy vzali za své, a díky jejich nadšení se zapojila řada dalších členů minority. Aktivně se účastní jednání a jde vidět, že je projekt oslovil a že jim udělalo radost, že se o ně konečně někdo zajímá a poslouchá je. Díky OnStage se podařilo zaktivizovat členy minority a navázat dialog s majoritou.

Mohli byste nám představit již realizované aktivity?

Již v únoru r. 2022 byli vytipováni potencionální lektoři pro jednotlivé programy skupinové výuky hudby, které jsme, jako místní pracovní skupina, vytvořili. Po úspěšném absolvování školení lektorů v Brně v březnu r. 2022 se vykrystalizovala skupinka nejkvalitnějších, nejobětavějších a nejschopnějších lektorů, kteří začali pracovat na konkrétní tvorbě jednotlivých programů. Na květnovém setkání naší místní pracovní skupiny lektoři postupně představili své detailně propracované programy včetně sumarizace nákladů na zakoupení hudebních nástrojů. Výsledkem bylo schválení dvou typů programů a rozdání úkolů pro zrealizování objednávek hudebních nástrojů a postupné získávání finančních prostředků na jejich zakoupení. Jednotliví členové pracovní skupiny postupně oslovovali významné firmy, podniky či nadace s požadavkem na sponzorský dar. Bohužel jsme v předprázdninové době neuspěli, ale díky pravidelné finanční podpoře z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 200 000 Kč jsme realizaci nemuseli vzdát a většinu hudebních nástrojů jsme zakoupili z těchto financí. V srpnu r. 2022 jsme se úspěšně dohodli s vedením Základní a Praktické školy Neratovice, kde nás s radostí, pochopením, ale hlavně nadšením pro myšlenku našeho projektu přijala osvícená paní ředitelka Ivana Pechová, která nám otevřela všechny dveře své školy a od září s námi intenzivně spolupracuje na rozjezdu skupinové výuky tamějších žáků.

V říjnu byly otevřeny dva hudební programy. Každá ze tříd se schází dvakrát týdně ke skupinové výuce hry na hudební nástroje či zábavné formě seznamování se s nejrůznějšími hudebními nástroji a uměleckými choreografiemi. „Praktická třída, určená pro žáky II. stupně, se zaměřuje na skupinovou výuku hry na kytaru, housle, piáno a rytmické nástroje. Děti mají možnost vyzkoušet si, který nástroj je jejich srdci nejbližší. „Hernička“, určená pro žáky I. stupně, je zaměřená na volnou výuku hry na rytmické nástroje a vytváření tanečních kreací zábavnou formou. Děti mají možnost vyzkoušet si i zpěv a dramatický projev. Lektoři dávají dětem volný prostor pro seberealizaci, aby se mohly zapojit dle svého talentu a pocitů. Obě skupiny žáků se pravidelně scházejí v odpoledních hodinách hned po vyučování ve vybraných prostorech své základní školy. Výuka včetně zapůjčování hudebních nástrojů je zcela zdarma. Zatím se zapojilo 29 žáků.

Pokud jste již nějaké programy zavedli, s jakým se setkaly ohlasem?

Vytvořené programy skupinové výuky hudby se již nyní setkávají s obrovským zájmem tamějších dětí či jejich rodičů, jelikož hudba, tanec a zábava ve volném čase je přesně to, co většina dětí zná, umí a hlavně je to baví.

Neratovice

 

Kdo z klíčových stakeholderů vám byl při realizaci projektu nejvíce nápomocen a v čem? 

Patronem a iniciátorem celého projektu je pan starosta Roman Kroužecký. Nejúžasnější a nejobětavější byla právě již zmíněná paní ředitelka Ivana Pechová. Obrovskou počáteční a průběžnou eminencí našeho projektu byl pan ředitel Společenského domu Neratovice, Petr Svoboda.

Paní ředitelka Pechová nám od prvního oslovení naslouchala, vyjadřovala nejen podporu a vstřícnost, ale i potřebné podněty k dosažení cíle vytýčeného naší pracovní skupinou. Její nadšení, otevřenost a důvěra vedla k rychlým efektivním výsledkům včetně vhodných prostor k realizaci projektu. Pan ředitel Svoboda díky svému přehledu, kontaktům a zkušenostem dopřál naší pracovní skupině velmi kvalitní nábor lektorů, získání potřebných prostor k uskladňování hudebních nástrojů a v neposlední řadě flexibilní využití prostor kulturního domu k hromadnému zkoušení či realizaci veřejných vystoupení hudebních těles našich žáků.

Jaké jsou Vaše další plány v rámci realizace projektu a jak chcete zajistit udržitelnost navržených aktivit v dalších letech?

Našim největším přáním je v příštím roce rozšířit naše programy i do ostatních dvou městských základních škol a umožnit tak seberealizaci a vzdělávací a rozvíjející možnosti dětem z dalších nízkopříjmových či sociálně znevýhodněných rodin v našem městě.

Díky obrovskému nasazení, nadšení a láskyplnému přístupu našich kvalitních lektorů a absolutní podpoře vedení města, které postupně zpracovává finanční plán pro dlouhodobou udržitelnost projektu, je zde velká pravděpodobnost pokračování a zdokonalování projektu.

Jak Vás osobně obohatila účast v Česko-slovenské iniciativě OnStage?

Účast na tomto projektu mi dala možnost realizovat jednu z mých dlouhodobých představ o změně ve společnosti. Možnost zrealizovat jednu z částí chybně nastaveného systému – efektivní podpora nízkopříjmových a sociálně znevýhodněných rodin bez rozdílů. Díky zapojení do projektu OnStage se zlepšuji v koordinaci práce, lidských zdrojů, učím se novým odborným úkolům (zpracovávání plánů, programů, tvorba podnětů na základě evropských či dokonce mezinárodních zkušeností).

Jaké tři rady/tipy byste dali dalším městům, která by chtěla implementovat dobrou praxi OnStage?

Nejdůležitější je mít zmapované konkrétní potřeby a nedostatky cílové skupiny, mít obrovskou chuť docílit změny a dostatečně motivovat cílovou skupinu vhodnou volbou programů, lektorů a vyhlídkou na pozitivní budoucnost vedoucí k dosažení jejich přání/cílů.

Rozhovor se starostou Neratovic Romanem Kroužeckým vedla expertka NTPI OnStage Kamila Gamalová.

Submitted by Markéta Horská on 16/12/2022
author image

Markéta Horská

See all articles