10 příkladů, kdy URBACT udělal krok směrem k digitalizaci

Edited on 31/07/2023

10 times has led digital transition - COVER

V průběhu celé své existence stál URBACT v čele spravedlivého digitálního přechodu. A zkušenosti měst svědčí o změně, ke které díky tomu došlo.

Politika soudržnosti EU si jako jednu ze svých hlavních priorit stanovila vytvoření konkurenceschopnější a inteligentnější Evropy. Co to však znamená udělat krok směrem k digitálnímu přechodu? Přečtěte si, jak města URBACT čelí dnešním výzvám s využitím technologických řešení a nápadů.

 


 

Aveiro (PT)

Karta pro zjednodušení místních služeb

 

Po zapojení Aveira do sítě Transfer Network CARD4ALL (2018–2021) se město proslavilo jako digitální klastr, jako inovativní území se silnou znalostní ekonomikou, dynamickou univerzitou, centrem výzkumu a vývoje v oblasti telekomunikací a inovativními firmami v digitálním i tradičním odvětví. Rostoucí rozvoj nových digitálních řešení však vytvořil složitý systém poskytovatelů, rozhraní a informačních zdrojů pro různé služby ve městě, v němž se místní obyvatelé stále obtížněji orientovali. Město ve snaze zjednodušit přístup občanů k veřejným službám a přeměnit Aveiro na chytřejší, otevřenější, odolnější a inkluzivnější společnost zahájilo v roce 2018 projekt Urban Innovative Actions (UIA) "Aveiro STEAM CITY", který podporuje zavádění technologií 5G a Internet of Things.

Na základě dobré praxe URBACT z Gijonu (ES), vedoucího partnera sítě CARD4ALL, začalo Aveiro zavádět společnou kartu pro všechny studenty napříč různými školami. S ní lze spravovat a platit všechny služby poskytované obcí a školami. Patří sem jídelna, školní potřeby, kopírování, dokonce i přístup do budov a prodloužení školní docházky. Mezi zásadní přípravné kroky patřilo zmapování různých systémů, aby byla zajištěna kompatibilita a snadné používání. Téměř současně město také aktivovalo nové online služby s širokou nabídkou možností. Dnes spolupracují různé odbory města na vytvoření širšího systému občanských karet, který pokrývá téměř všechna odvětví místního života, včetně mobility, vzdělávání, sportu, kultury, cestovního ruchu a informačních technologií. Každý odbor funguje jako prostředník s vlastními externími poskytovateli služeb a držiteli koncesí, což podporuje silnou meziodvětvovou spolupráci.

 

Saint Quentin (FR)

Zapojení všech občanů do digitální revoluce

 

Město Saint Quentin se zapojilo do dvou sítí Action Planning Network (2019–2022), DigiPlace a ActiveCitizens. V návaznosti na silnou politickou vůli společně čelit hlavním výzvám budoucnosti – a realizovat svou strategii do roku 2050 s pro-občansky zaměřeným přístupem – definovalo město také svůj digitální plán. Plán je postaven na principu využití nových technologií k podpoře udržitelného rozvoje, snižování nákladů a podpoře místních stakeholderů ve vlastnictví digitálních nástrojů. I když byla většina služeb veřejné správy digitalizována – jako daně a zdravotní služby – přibližně 20 % místních obyvatel se stále cítilo vyloučeno z důvodu nedostatku digitálních dovedností. To přimělo město investovat, především prostřednictvím obecních, regionálních a státních fondů a dalších místních zdrojů, do aktivit, které se mají jednoduchým, ale účinným způsobem přiblížit občanům. Město zřídilo několik center solidarity, komunitních center, kde mají lidé přístup k zařízením a podpoře v oblasti informačních a komunikačních technologií. Sociální soudržnost je jádrem projektu ActiveCitizens, což je důvod, proč byla síť příležitostí k dalšímu zkoumání a zapojení místních obyvatel do tohoto procesu začleňování.

 

Barnsley (UK)

Adapt or die!

 

Jakožto britské středně velké město s velkými ambicemi se Barnsley po útlumu těžebního průmyslu v 80. letech minulého století dlouhodobě snaží rozvíjet "novou" ekonomiku založenou na inovacích a průmyslu 4.0. Proto se město již více než deset let snaží o růst pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou, zejména v kreativním, technologickém a digitálním sektoru. Jádrem nedávných úspěchů jsou Barnsley Enterprise – podnikatelský program, který poskytuje jednotná kontaktní místa pro místní podniky, jež usilují o podporu od Rady města – a Digital Media Centres, fyzické huby pro kreativní a digitální iniciativy.

Barnsley získalo ocenění "URBACT Good Practice City" a vedlo tři projekty URBACT: TechTown v rámci sítí Action Planning Networks (2015–2018) a Tech Revolution (2018–2021) a Tech Revolution 2.0 (2021–2023) v rámci Transfer Networks. Díky těmto zkušenostem se místní zastupitelstvo rozvinulo nad rámec města a v roce 2022 byla požádáno, aby pilotovalo regionální digitální strategii. Tento úspěch umožňuje městu pokračovat ve svých principech a rozšiřovat své aktivity také do univerzitního prostředí, rezidenčních oblastí, maloobchodního sektorů a cestovního ruchu.

 

Jelgava (LV)

Podpůrná data o životním prostředí

 

Jakožto partnerské město sítě Action Planning Network IoTxChange (2019–2022), kterou vedlo město Fundão (PT), využívá město Jelgava od července 2021 senzorovou technologii Internet of Things (IoT) k měření lokální meteorologických a environmentálních dat. Jelgava použila svůj rozpočet z projektu na testování aktivit malého rozsahu, konkrétně se jednalo o využití IoT jako politického nástroje, aby dosáhla změny ve městě s cílem podpořit zemědělce, další stakeholdery i širší veřejnost. V rámci pilotního projektu město nainstalovalo čtyři stanice s připojením IoT v centru města a na farmách. Sbírají se různé typy dat – jako je teplota vzduchu, vlhkost půdy, srážky, rychlost větru a směr větru – a to ve dvou různých výškách, 2 a 10 metrů, což je považováno za ověření konceptu pro validaci dat, která by měla sehrávat roli při rozhodování o případném nasazení nových senzorů.

 

Bassa Romagna (IT)

Aplikace pro udržitelný potravinový řetězec

 

Bassa Romagna je sdružení devíti obcí, které se zapojilo do sítě Action Planning Networks FOOD CORRIDORS (2019–2022) s cílem podporovat udržitelné potravinové systémy v rámci zdraví, životního prostředí a změny klimatu. Pomocí integrovaného přístupu se toto sdružení rozhodlo zaměřit se na místní ekonomiku mimo jiné tím, že umožnilo zakládání potravinářských start-upů a využití technologií při inovacích místního hodnotového řetězce. Pokud jde o sociální a environmentální aspekty, klíčový byl koncept blízkosti, známý také jako "jídlo na vidličku" nebo "0 km". Obce společně se svou URBACT lokální skupinou stakeholderů naplánovaly různé akce zaměřené na přerozdělování potravin, aby podpořily místní neziskové organizace a boj proti chudobě, přičemž se vyhýbaly plýtvání – přebytek pro solidaritu.

Další akce zahrnovaly regionální marketingové iniciativy na podporu odpovědné a zdravé lokální spotřeby potravin. Kromě toho si lidé během trvání projektu stále více uvědomovali potenciál digitálních nástrojů kvůli omezením spojeným s pandemií. Tento kontext a ambice vedly partnerská města v síti k tomu, aby využila svůj rozpočet na testování aktivit malého rozsahu tím, že vyvinula zcela nové aplikace. V současné době je k dispozici aplikace pro operační systém Android, která shromažďuje geolokaci lokálních výrobců, popisuje jejich historii, informuje o místních trzích, a dokonce i turistických farmách a poskytuje další informace pro občany a potenciální spotřebitele v této oblasti. Stále se připravují nové funkce, pracuje se zejména na katalogu typických lokálních produktů. Zvažují se i další funkce, např. přerozdělování potravin.

 

Nyiregyhaza (HU)

Aktivní obchodní systém na podporu digitální ekonomiky

 

Díky své účasti v síti Action Planning Network TechTown (2015–2018) a později v síti Transfer Network TechRevolution (2018–2021) byla Nyiregyhaza svědkem velkých transformací. Město zřídilo aktivní a koordinovanou službu podpory podnikání v rámci své společnosti Industrial Park Company. Nyní je město domovem nového technologického a inovačního centra se stabilním provozním rozpočtem a šesti zaměstnanci na plný úvazek, kteří pracují na ekonomickém rozvoji, podpoře podnikání a podpoře investic. Starosta nyní uvádí jako klíčové priority hospodářský rozvoj, vytváření pracovních míst a zaměření na růst v rámci digitální ekonomiky.

 

Bielsko – Biala (PL)

Vytváření digitální ekonomiky

 

Účastí v síti AS-TRANSFER (2021–2023) – pilotní spolupráci mezi URBACT a Urban Innovative Actions (UIA) s cílem zavedení osvědčených postupů z předchozích projektů – se město Bielsko-Biala inspirovalo iniciativou AS-FABRIK v Bilbau (ES). Původní projekt spočíval v rozvoji uceleného konceptu, který nabízel nové vzdělávací programy, partnerství a opatření pro urychlení digitalizace a podporu inovačních start-upů. Během pilotního projektu vypracovalo polské město participativním způsobem investiční plán s cílem dále využít průmysl 4.0. Bielsko – Biala totiž dlouhodobě patří mezi průkopníky v oblasti technologií. Již v roce 2014 otevřelo město svůj první kreativní prostor a první FabLab v Polsku. Pokud bude investiční plán úspěšný, umožní městu vytvořit dobře propojený a živý místní inovační ekosystém, jehož jádrem bude stávající digitální inovační centrum.

 

Oulu (FI)

Chytré koše a digitální dvojčata

 

Během svého zapojení do sítě Action Planning Network DigiPlace (2019–2022) spolupracovalo město Oulu (FI) se start-upem na vývoji aplikace umožňující občanům svoz odpadu na vyžádání a aktivní monitorování komunálních odpadkových košů. Funkce „na vyžádání“ umožňuje obyvatelům použít aplikaci k vyžádání svozu, když se jejich popelnice zaplní, což vede k dynamickému plánování trasy pro odpadové společnosti. To je podpořeno využitím umělé inteligence k výpočtu optimální trasy pro vozidla pro svoz odpadu, aby byl co nejefektivnější. Podobný algoritmus je propojen se systémem monitorování městských kontejnerů, který pomocí senzorů sleduje, kolik odpadu je ve více než 1 000 městských nádobách, a plánuje cyklus sběru, když se blíží jejich naplnění. Tato zkušenost vedla ke 40% snížení počtu svozů i počtu vozidel potřebných ve vozovém parku a s tím spojenému snížení nákladů a emisí uhlíku.

Podobně také vedoucí město sítě DigiPlace Messina (IT) aktivně spravuje své odpadové služby pomocí sítě senzorů, kamer a souvisejících algoritmů a umělé inteligence. Obě města jsou skvělými příklady kombinace stávajících technologií a know-how – senzorů IoT, optimalizace tras, strojového učení a rozpoznávání videa – s cílem řešit skutečné výzvy města nebo zlepšit účinnost a efektivitu městských služeb a zároveň se učit od kolegů.

 

Piraeus (EL)

Podnikatelská soutěž v oblasti modrého růstu

 

V rámci svých snah vytvořit nová pracovní místa a příležitosti k inovacím v místní ekonomice zahájilo město Pireus podnikatelskou soutěž v oblasti modrého růstu, která získala ocenění dobrá praxe v rámci programu URBACT. Jako přístavní město se silným námořním průmyslem je pro Piraeus a jeho občany v nejlepším zájmu prozkoumat a ponořit se do modré ekonomiky. V jádru této soutěže stojí příprava a předkládání podnikatelských plánů začínajícícmi podnikateli, které jsou pak porovnávány a posuzovány na základě předem stanovených kritérií. Cílem je motivovat potenciální podnikatele k objevování nových příležitostí a vytváření možností růstu v rámci digitální ekonomiky.

Jedním z vítězů je společnost Ferryhopper – online tržiště pro prodej trajektových lístků, které zákazníkům umožňuje získat přístup k vícecestným jízdenkám od různých dopravců. Tato soutěž je zajímavým příkladem toho, jaký obrovský potenciál zohledňování příležitostí v oblasti technologií a digitálního prostředí nabízí. Zkušenosti města Piraeus vedly k tomu, že se stalo vedoucím partnerem ve dvou sítích Transfer Networks: BluAct (2018–2021) a BluAct Second Wave (2021–2023). Výsledky byly vynikající a tato dobrá praxe se stala zdrojem inspirace i mimo EU. Zajímal se o ni např. Program rozvoje OSN, díky čemuž tým BluAct představil svou práci zástupcům měst v různých zemích.

 

 

Držte krok s digitální transformací!

Nový URBACT online kurz

 

URBACT se zavazuje ke zlepšování digitálního přechodu ve všech aktivitách programu: v reakcích EU na výzvy měst a v plánovacích procesech všech měst zapojených do programu URBACT. Není překvapením, že digitální oblast patří mezi tři průřezové priority tohoto programového období (2021–2027) – spolu se zelenou a genderovou problematikou. Program opakovaně podporoval šíření znalostí o tomto tématu, například pomocí platformy TechPlace a nedávno také prostřednictvím kurzu Keeping Up with the Digital Transition „Držte krok s digitálním přechodem“ – na platformě Moodle, který je otevřený pro všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem.

 

 

Digitální řešení a nápady se vyvíjí velmi rychle a často je pro pracovníky měst a politiky obtížné s nimi držet krok. Pro města je proto důležité, aby se v tomto vesmíru dokázala orientovat a využít jeho plný potenciál. Města mají v přechodu na digitální technologie spolu se soukromým sektorem klíčovou roli. Digitální řešení mohou městským odborníkům pomoci zajistit lepší a integrovanější přístupy na místní úrovni – od ekologických záležitostí po participativní správu nebo vzdělávání a ekonomiku. Zapojte se kdykoli do našeho kurzu a rozvíjejte tak své schopnosti!

Moodle

 


 

Věříme, že po přečtení těchto 10 příkladů budete stejně jako my nadšeni z toho, že držíte krok s přechodem na digitální technologie v celé Evropě.

Chcete-li se dozvědět více o TechPlace a dalších zdrojích, nezapomeňte se podívat na URBACT Knowledge Hub!

URBACT Knowledge Hub

 

Submitted by Markéta Horská on 31/07/2023
author image

Markéta Horská

See all articles